Ztráta zaměstnání a její dopady

Základní informace

Název práce: Ztráta zaměstnání a její dopady

Typ práce: Semestrální projekt

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Martin Homola

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

Úvod

V teorii a praxi řízení hrají důležitou roli psychologické a sociologické poznatky a přístupy, které se týkají činnosti pracovníků, pracovních skupin či celého systému organizace. Psychologie patří mezi vědy o člověku. Dle publikace Bedrnové se zabývá psychikou a její regulační funkcí, činností a osobností člověka. Je to věda zabývající se výzkumem chování a duševních procesů. Zaměřuje se na podstatu, vznik, utváření, fungování a ovlivňování lidské psychiky.

Význam práce

Práce je obecně vzato jedna z nejdůležitějších lidských činností. Asi nejčastěji je definována jako uvědomělá a cílevědomá činnost, v jejímž průběhu dochází k přetváření předmětů přírody, případně výsledků předchozí pracovní činnosti tak, aby mohly sloužit k uspokojování potřeb. Člověk je k ní veden již od dětství a v různých formách jej provází takřka celým životem. Můžeme tedy říct, že v lidském životě hraje stěžejní roli. Nepřináší pouze materiální prospěch, důležitá je i z hlediska seberealizace, uspokojení pocitu ctižádosti či sebeuplatnění, nebo jakožto cesta k sociálním kontaktům, kdy dochází k vytváření určitého sociálního prostoru, ve kterém následně pracujeme a posléze se i hodnotíme, případně srovnáváme s ostatními pracovníky. Práce je důležitá samozřejmě i pro vývoj lidské osobnosti, či jakožto možnost odvodu přebytečné energie – psychické i fyzické. Jak vidno na řadě ukázek lidové slovesnosti, práce důležitým prvkem lidské existence vždy byla – např. lidová přísloví „Bez práce nejsou koláče“, „Komu se nelení, tomu se zelení“ nebo jedno z přikázání v křesťanském desateru, v němž je na člověka apelováno, aby den sváteční světil. Vzhledem k tomu, že pracovní činnost lidí je vždy uskutečňována v určitém společenském prostředí, je práce chápána i jako sociální proces a nutně proto musí být předmětem zájmu sociologie. Sociologie je věda o mezilidských vztazích, které existují dlouhodobě a dosahují stabilních forem svého utváření a průběhu. V tomto smyslu je sociologie vědou o sdružování a zespolečenšťování lidí.

Ztráta práce

Z výše zmíněných důvodů je jasné, že pakliže člověk práci ztratí, znamená to pro něj zásadní zásah do života. Nejen, že mizí odměna za vykonanou práci, což se pochopitelně negativně projevuje na (ne)možnosti uspokojit životní potřeby, zanedbat nemůžeme ani jistý pokles životní úrovně, či možnou ztrátu denního režimu, návyků a omezení sociálních kontaktů. Právě to jsme si vybrali jako hypotézu naší případové studie, k čemuž se dostanu později.

Závěr

Při tvorbě seminární práce jsem vycházel z prezentací našeho týmu. To znamená, že jsem v rámci teoretické části shrnul teoretické podklady, které jsme v hodinách představili, obdobně jsem postupoval v části praktické. Při tvorbě tohoto dokumentu jsem se maximálně snažil o své vlastní formulace, rozhodně jsem nechtěl opisovat pasáže z knih, výjimkou byly jen užité definice. Nicméně jsem pochopitelně z odborné literatury vycházel, proto je takřka za každým odstavcem, respektive v poznámkách pod čarou, uvedený zdroj.
Na co jsme tedy v rámci našeho projektu přišli? Vraťme se na úplný začátek. Naše hypotéza zněla: „V závislosti na délce trvání nezaměstnanosti se ztrácí kontakty, pracovní návyky, struktura času a především další motivace k práci.“ Poté jsme stanovili ještě dvě menší hypotézy ve znění „Projevují se tyto reakce více u žen či u mužů? Kdo je lépe snáší?“, respektive „Je pravidlem, že mladí lidé stav nezaměstnanosti snáší nejlépe?“ A náš výsledek?
V závislosti na délce trvání nezaměstnanosti se ztrácí kontakty s bývalými kolegy, a jen částečně s přáteli. Pracovní návyky se ztrácejí minimálně. Struktura času především u mladých chybí, stejně jako chuť k práci. Ženy situaci snášejí psychicky hůře. Mladí se zvládáním situace nemají problém.

Klíčová slova

Ztráta zaměstnání, Význam práce, Ztráta práce, Dopady ztráty práce, Prožívání ztráty zaměstnání, Postoje k hledání nové práce, Kasuistika nezaměstnaného, Zaměstnání

Obsah

1. Teoretická část
1.1. Úvod
1.2. Význam práce
1.3. Ztráta práce
1.4. Dopady ztráty práce na společnost, jedince a ostatní pracovníky
1.5. Prožívání ztráty zaměstnání
1.6. Individuální prožívání
1.7. Bariéry v adaptaci nezaměstnaných
1.8. Obavy z budoucích životních situací
1.9. Zhoršení zdraví
1.10. Postoje k hledání nové práce
1.11. Zbavování se odpovědnosti
1.12. Tendence k alibismu
1.13. Negativní podnikové sociální klima
1.14. Odborná nekompetentnost
1.15. Nedostatečné právní vědomí
1.16. Podpora pro zvládnutí frustrace
1.17. Jak z toho všeho ven?
2. Praktická část
2.1. Úvod do praxe
2.2. Hypotéza
2.3. Metodika
2.4. Respondenti
2.5. Otázky
2.6. Vyhodocení – psychologická část
2.6.1. Mladé ženy
2.6.2. Mladí muži
2.6.3. Starší ženy
2.6.4. Starší muži
2.6.5. Mladší vs. starší
2.6.6. Ženy vs. muži
2.6.7. Celkově
2.7. Vyhodnocení – sociologická část
3. Reflexe týmové práce
4. Závěr
5. Zdroje, literatura


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0329 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde