Finanční analýza podniku Kožešnická a.s.

Základní informace

Název práce: Finanční analýza podniku Kožešnická a.s.

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 38 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Martin Homola

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

Finanční analýza je ekonomický proces, během kterého se analyzuje dosavadní vývoj podniku. Úkolem je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomocí specifických metod a postupů. Pomáhá plánovat a odhadovat budoucí vývoj - pracuje s minulostí, její využití je však spojeno i s řízením budoucího vývoje. Poskytuje informace o finanční síle podniku, které potřebují řídící pracovníci i široký okruh externích zájemců (investoři, věřitelé, atd.).
Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem informací pro její sestavení jsou účetní výkazy, které umožňují nastínit budoucí vývojové trendy. Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a její realizaci pro plánování samotné finanční situace, tj. pro plánování peněžních příjmů a výdajů v různých časových horizontech.
Základem finanční analýzy jsou tzv. poměrové finanční ukazatele. Máme-li zhodnotit situaci podniku, musíme komplexně posoudit vybrané poměrové ukazatele.

Cílem této seminární práce je provedení finanční analýzy podniku Kožešnická, a.s. za roky 2003 – 2007. Vycházet budu z účetních výkazů (výsledovky, rozvahy, výkazy o cash flow), jež jsou uveřejněny na internetových stránkách www.justice.cz. Jde tedy o externí analýzu, v níž jsou použity vstupní údaje zveřejňované ve výročních zprávách. Výjimkou je rok 2007 – pro toto období totiž nejsou na žádných internetových stránkách k dispozici údaje o tom, jak si Kožešnická a. s. vedla, nicméně díky interní komunikaci s vedením podniku se mi podařilo zjistit alespoň jistou predikci, z níž nakonec vycházím. Jelikož je součástí práce i porovnání výsledků podniku s firmami ze stejného odvětví, využívat budu rovněž webového portálu www.mpo.cz, kde jsou hodnoty pro mou finanční analýzu důležité uvedeny.
Veškeré výpočty budou prováděny v programu Microsoft Excel. Při případném zpětném přepočítávání výsledků je třeba vzít v úvahu fakt, že je nastavené zaokrouhlování na dvě desetinná místa, z čehož mohou vyplývat zanedbatelné odchylky.

Po dílčí krizi, jež prodělala Kožešnická a. s. během roku 2004, se podnik rychle vzpamatoval a ještě ten samý rok začal nabírat nové zaměstnance a zvyšovat výrobu. Přes veškeré úsilí ovšem firma nedokázala zabránit poklesu většiny makroekonomických ukazatelů – rentabilita, likvidita, EVA, obratový cyklus peněz apod.
Analyzovaný podnik se s následnou konkurencí z východu vyrovnal velmi dobře a v následném roce již dosahoval příznivých ekonomických výsledků. A to dle mého názoru platí i přesto, že dle ukazatele EVA firma netvořila hodnotu – mé mínění se totiž opírá jednak o fakt, že záporná hodnota EVY byla pouze minimální a jednak proto, že Kožešnická a. s. přijímala úsporná opatření s výhledem na následující roky a zachování své konkurenceschopnosti. Navíc je zřejmé, že management patrně sleduje jiné cíle než je tvorba hodnoty – například vyšší budoucí zhodnocení.
Druhá krize podnik zasáhla v roce 2006. Zde se jednalo o mnohem závažnější problém než o dva roky dříve. Hlavní strategický partner, švédský řetězec IKEA, se totiž rozhodl změnit svou obchodní politiku a vydal se cestou absolutního snižování nákladů. To se znatelně dotklo i firmy, kterou analyzuji. S tím souvisí i nové pořádky v podniku – například změna sortimentu každý čtvrtrok apod. Výsledkem byla mimo jiné velká kumulace materiálu i hotového zboží na skladě. Důvodem prohloubení negativní situace byl fakt, že Kožešnická a. s. trpěla i nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Vše výše zmíněné vedlo k tomu, že se podnik zadlužil (pravidlo vyrovnání rizika stouplo asi o třetinu, navíc znatelně narostly krátkodobé závazky), ukazatele rentability nabývaly záporných čísel a hodnoty likvidity se zmenšili asi na třetinu toho, co dosahoval podnik o rok dříve. Katastrofální byl i obratový cyklus peněz, špatných hodnot dosahoval i indikátor bonity. I tak je však možné vidět pozitivní změny – mnohem lepší rozdíl mezi dobou odkladu plateb a inkasa, Altmanův index a IN05 vykazují i nadále dobré hodnoty, proto není důvod zabývat se úvahami o případném bankrotu podniku.
V posledním analyzovaném roce dosáhl podnik jisté revitalizace. Projevila se dlouhodobá koncepční práce a aplikace jistého procesního myšlení. Kontrakty uzavřené s novými partery umožnily zvýšit tržby a většina ekonomických ukazatelů se vrátila na příznivou úroveň. Hodnota čistého pracovního kapitálu opět začala stoupat. I tak je však třeba se na věc dívat kritickým okem a ačkoliv se ekonomické ukazatele zlepšují, myslím si, že by měl podnik využívat finanční prostředky mnohem efektivněji. Jako významný pokrok však vnímám fakt, že poprvé v historii firmy podnik platil své závazky později nežli dostával zaplaceno. Že dle ukazatele EVA Kožešnická a. s. opět netvoří hodnotu je z výše uvedených důvodů relativně zanedbatelné. Nicméně i přesto by bylo dobré, kdyby se zisk rozděloval mezi akcionáře a nezůstával v podniku. Ke slovu by se určitě mělo dostat i příznivé fungování finanční páky do určitého momentu. Podnik si navíc stále ubírá na hodnotě tím, že takřka 40% pasiv tvoří vlastní kapitál, což je vskutku neúměrně vysoké číslo.

Jakožto majitel bych byl s vývojem v podniku spokojený. Během relativně krátké doby se Kožešnické a. s., zdá se, úspěšně podařilo zažehnat dvě dílčí krize. A co je důležité – firma se z nich zřejmě poučila, alespoň soudě dle kroků, které po krizových momentech následovaly. Jistě, stále je hodně co zlepšovat, ovšem o které oblasti lidské činnosti se tato věta pronést nedá?
V budoucnu lze očekávat vyšší zhodnocení vložených prostředků. K tomu je samozřejmě třeba přijmou řadu vhodných opatření – je třeba tak předcházet eventuálním dalším krizím. Rovněž je třeba udržet nastolený trend v oblasti udržení konkurenceschopnosti. Nutné je i nadále zaškolovat pracovníky a dbát na to, aby byli pokud možno „multi-skilled“ – kvalifikovaní a nanejvýš schopní. Důležité je sledovat i strukturu majetku podniku – vzhledem k odvětví má firma značně méně aktiv v podobě dlouhodobého majetku, což může značit pravděpodobně zastaralé strojní zařízení.
Poté, co jsem měl možnost porovnávat veškeré ukazatele s odvětvím, bych řekl, že Kožešnická a. s. je činná v dosti specifickém oboru. Proto je důležité pečlivě sledovat trendy, které se v této branži uplatňují, aby mělo případným zájemcům o spolupráci stále co nabídnout.

Klíčová slova

Altmanovo Z-skóre, Du Pontův rozklad, EVA, finanční analýza, horizontální analýza, ROA, ROE, rozvaha, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, ukazatele zadluženosti, vertikální analýza, výsledovka

Obsah

1. Úvod, vymezení práce, popis podniku
1.1. Úvod
1.2. Cíle práce
1.3. Popis podniku
2. Metodický aparát
2.1. Bilanční pravidla
2.2. Poměrové ukazatele
2.3. Analýza net working capital a obratového cyklu peněz
2.4. Du Pontův rozklad
2.5. Indikátor bonity, index IN05, Altmanův model
2.6. Ukazatel EVA
3. Aplikační část
3.1. Bilanční pravidla, horizontální a vertikální analýza
3.2. Analýza poměrových ukazatelů
3.2.1. Ukazatele rentability
3.2.2. Ukazatele likvidity
3.2.3. Ukazatele aktivity
3.2.4. Ukazatele zadluženosti
3.3. Analýza čistého pracovního kapitálu a obratového cyklu peněz
3.4. Du Pontův rozklad
3.4.1. Základní verze
3.4.2. Rozšířená verze
3.5. Indikátor bonity, index IN05 a Altmanův (Z-skóre) model
3.6. Výpočet ukazatele EVA
3.7. Vyhodnocení vývoje podniku
3.8. Závěr a shrnutí poznatků z provedené analýzy
4. Prílohy
4.1. Aktiva podniku za jednotlivé roky
4.2. Pasiva podniku za jednotlivé roky
4.3. Výsledovka podniku za jednotlivé roky
4.4. Aktiva podniku upravená pro potřeby horizontální analýzy
4.5. Pasiva podniku upravená pro potřeby horizontální analýzy
4.6. Výsledovka podniku upravená pro potřeby horizontální analýzy
4.7. Aktiva podniku upravená pro potřeby vertikální analýzy
4.8. Pasiva podniku upravená pro potřeby vertikální analýzy
4.9. Výsledovka podniku upravená pro potřeby vertikální analýzy
5. Zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0331 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde