Vývoj hospodaření statutárního města

Základní informace - Vývoj hospodaření statutárního města

Název práce: Vývoj hospodaření statutárního města

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 47 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0485 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Mezi širokou veřejností je neustále nedoceněná role a postavení veřejných rozpočtů ve veřejné správě, a zvláště pak u správy místní, tedy problematika tzv. municipiálních neboli místních rozpočtů. Pojem municipiální se používá ve smyslu obce a kraje. Je všeobecně zřejmá ta skutečnost, a to je pouze velice zjednodušeně řečeno, že vše začíná a končí penězi. Jinak řečeno, pokud chceme cokoli prosazovat a je to spojeno s potřebou finančních prostředků, je zapotřebí si tyto prostředky opatřit, a to například z rozpočtu obce. Samozřejmě že celá věc není na první pohled až tak jednoduchá, jak by mohlo zdát, protože prostředků je pouze limitované množství. Předmětem naší pozornosti bude pak v této práci analýza hospodaření statutárního města. Jelikož místní správa (kterou vykonávají především obce) velice významným způsobem zasahuje do každodenního života každého lidského jedince a jelikož naprostá většina těchto „zásahů“ má spojitost s hospodařením obce, můžeme konstatovat, že jsme si za objekt pozornosti vytyčili téma, které je mimořádně důležité a zasluhuje si soustředěnou pozornost. V této bakalářské práci budeme užívat obecných výzkumných metod práce. V teoretické části práce se budeme takřka výlučně zabývat analýzou tématu, přičemž na vybraných místech se nevyhneme generalizování a tedy použijeme metodu zobecnění. V praktické části práce taktéž použijeme analytickou metodu práce, ovšem krom toho budeme při vyhodnocování dat vydatně pracovat za pomoci komparace; na závěr práce se jistě nevyhneme metodě syntetické, neboť bude třeba obě části práce vyhodnotit a pokusit se je alespoň stručně propojit.

Cíl - Vývoj hospodaření statutárního města

V teoretické části bych se ráda věnovala východiskům hospodaření obce, přičemž na toto téma můžeme nazřít o obecného (ryze filozofického) hlediska, ovšem mnohem přínosnější pro nás jistě bude koncentrovat se na skutečný stav regulovaný celou řadou právních předpisů. Právě právní předpisy nám budou sloužit jako hlavní zdroj čerpání informací pro zpracovávání teoretické části, vedle toho však budeme používat jako prameny informací také odbornou knižní a časopiseckou literaturu. Na úvod teoretické části bude vhodné vymezit v bodech základní pojmy, se kterými budeme dále pracovat, neboť se potýkáme se skutečně specifickým okruhem právních vztahů, které druhově leží na pomezí správního práva, účetnictví a dokonce i národního hospodářství; právě z důvodů této specifičnosti si musíme jednotlivé termíny předdefinovat, aby měl čtenář v dalším textu zcela jasno o jeho významu a snáze se orientoval. V praktické části pak podrobíme zkoumání hospodaření statutárního města Havířova. V této části práce nám jako prameny budou sloužit konkrétní účetní doklady a výroční zprávy města, přičemž zkoumat hospodaření města musíme v určitém vymezeném období, abychom mohli sledovat genezi jednotlivých hospodářských ukazatelů. Cílem praktické části práce nám bude analýza vývoje hospodaření statutárního města Havířova a dále pak zhodnocení vývoje, který budeme moci sledovat v průběhu několika let.

Závěr - Vývoj hospodaření statutárního města

V této práci bylo pojednáno o hospodaření statutárního města. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části byla v souladu s původním záměrem rozebrána jednotlivá východiska hospodaření statutárního města (či jakékoliv obce), přičemž byl kladen důraz na čerpání informací z odborné knižní i časopisecké literatury, a v neposledním případě i z právních předpisů, které v analyzovaném tématu nalezneme celou řadu. Tato část úkolu byla obtížná díky ohromnému množství dat, které zvolené téma skýtá. Student si musí velice dobře rozmyslet, které informace použít a které nikoliv, jinak by se ve spleti právní, ekonomických a účetních ukazatelů rychle ztratil. Praktická část zahrnuje analýzu a rozbor hospodaření statutárního města Havířova. Toto téma bylo neméně obtížné, neboť město na svých webových stránkách zveřejňuje pouze některé dokumenty související s návrhy svých rozpočtů a případě že student chtěl nahlédnout do dalších dokumentů, musel si je na příslušném odboru vyžádat e-mailovou korespondencí. V této části práce jsme tedy měli možnost porovnat rozpočty města v rozmezí let 2006-2010, přičemž můžeme uzavřít, že město hospodaří zodpovědně, byť ve všech letech mělo schodkový rozpočet, obzvlášť znatelné je to v návrhu rozpočtu pro rok 2010, kdy se naplno projevily dopady celosvětové hospodářské recese vyvolané tzv. ekonomickou krizí.


Klíčová slova

Veřejná správa, statutární město, rozpočet, místní rozpočet, příjmy místních rozpočtů, výdaje místních rozpočtů, hospodaření, hospodaření s majetkem obce, územně samosprávní celek, samospráva obce, veřejná správa, rozpočet, peněžní fond, městské části

Obsah

1. Úvod
2. Pravidla hospodaření územně samosprávných celků
2.1. Základní pojmy
2.2. Pojem a organizace územní samosprávy obce
2.3. Hospodaření statutárního města
2.4. Rozpočet statutárního města
2.5. Přezkoumávání hospodaření statutárního města
3. Analýza hospodaření statutárního města Havířova
4. Zhodnocení vývoje hospodaření statutárního města Havířova
4.1. Rok 2006
4.2. Rok 2007
4.3. Rok 2008
4.4. Rok 2009
4.5. Rok 2010
5. Závěr
6. Seznam použité literatury
Seznam zkratek

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0485 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde