Vliv vstupu ČR do EU na obchod s Chile

Základní informace

Název práce: Vliv vstupu ČR do EU na obchod s Chile

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 45 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0103 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Ve své bakalářské práci s názvem Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na obchod s vybranou zemí (Chile) si kladu za cíl nastíněni obchodní a ekonomické situace v Chile, zhodnocení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Chile, zmapování aktuálních investičních příležitostí pro české obchodníky a jejich vývoj vzhledem k členství České republiky v EU. Na závěr se pokusím o prognózu trendů, výhledů a perspektiv mezinárodního obchodu a spolupráce s Chile.
K zpracování tématu a dosažení cíle jsem použil metody deskripce, empirického zpracování statistických dat a jejich následnou komparaci. Práce je rozdělena na šest částí. První část je věnována stručné charakteristice Chile, jak základním, tak politickým, historickým, ale převážně ekonomickým informacím. Cílem je přiblížit situaci v zemi, zmínit slabé a vyzdvihnout silné stránky společně s příležitostmi a hrozbami.
V druhé části se věnuji historickému vývoji integračních snah v Latinské Americe, a to především v souvislosti s Chile, a jejich bližší charakteristice. Cílem je nastínit ekonomický vývoj v regionu a přiblížit nejdůležitější regionální integrační uskupení v závislosti na Chile.
V části třetí se zabývám historií obchodních vztahů mezi Českou republikou a Chile, věnuji pozornost především statistickým údajům ohledně objemu mezinárodního obchodu České republiky, jak s Latinskou Amerikou, tak obecně s Chile. Rozebírám komoditní strukturu obchodu mezi Chile a Českou republikou a vyzdvihuji hlavní exportní a importní komodity obou zemí. Na závěr této části stručně charakterizuji zahraniční obchod České republiky a jeho vývoj v posledních čtvrtletích.
Čtvrtá část je věnována nejdůležitějším obchodním dohodám mezi Chile a Českou republikou. Samostatná část rozebírá Asociační dohodu mezi Chile a EU a její dopady na obchodní výměnu.
Pátá část rozebírá silné a slabé stránky investování či obchodování na chilském trhu, co může tento trh nabídnout a na co by si měli dát čeští exportéři pozor. Dále jmenuje instituce, státní i soukromé, podporující české exportéry. Jedná se o služby ve formě výukových, informačních, finančních nebo pojišťovacích programů. Převážná část kapitoly je věnována obchodním příležitostem na chilském trhu, v čem by mohli čeští exportéři vyniknout a kde jsou momentálně nejlepší podmínky pro dovoz zboží nebo investice.
V poslední, šesté, části se pokusím obecně načrtnout, jakým směrem by se mohly ubírat obchodní vztahy mezi Chile a Českou republikou, popřípadě kam bude směřovat obchodní politika obou těchto zemí.


Obsah

Úvod
1 Teritoriální informace
1.1 Základní informace
1.2 Vnitropolitická situace a zahraniční politika
1.3 Hospodářský vývoj posledních let
1.4 Průmysl, zemědělství a služby
1.5 Zvyklosti obchodního jednání
2 Ekonomický vývoj v Latinské Americe
2.1 Nejvýznamnější integrační tendence
2.1.1 Mercosur
2.1.2 Latinskoamerické integrační seskupení
2.1.3 Sdružení jihoamerických států
3 Obchodní příležitosti v Latinské Americe
3.1 Mezinárodní obchod České republiky s Chile
3.1.1 Dosavadní vývoj
3.2 Zahraniční obchod České republiky
4 Obchodní dohody ČR s Chile
4.1 Asociační dohoda EU - Chile
4.2 Následky vstupu ČR do EU na obchod s Chile
5 Podpora obchodu mezi ČR a Chile
5.1 Instituce podporující české exportéry
5.2 Obchodní příležitosti
6 Trendy a vývoj
Závěr
Seznam použitých zkratek
Seznam literatury
Seznam tabulek a grafů
Seznam příloh

Klíčová slova

Mezinárodní obchod, Exportní příležitosti, Česká republika, EU, Chile, Komoditní struktůra, Zahraniční politika, Hospodářský vývoj, Ekonomický vývoj, Ekonomický vývoj v Latinské Americe, Integrační tendence, Mercosur, Integrační seskupení, ČR a Chile, Sdružení jihoamerických států, Asociační dohoda EU, Následky vstupu ČR do EU, Obchod mezi ČR a Chile, Čeští exportéři

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0103 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde