Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace ve vybraném podniku

Základní informace - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Název práce: Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 79 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 260 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0434 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Úvod - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Význam malých a středních podniků v České republice neustále roste. Častěji než velké podniky se však setkávají s potížemi při financování své běžné činnosti a rovněž mají obtížnější přístup k informacím o nových technologiích, potencionálních trzích a změnách v legislativě.
Malé a střední podniky (MSP) představují 99,85 % z celkového počtu firem, podílejí se více než z 37 % na tvorbě hrubého domácího produktu, na výkonech a přidané hodnotě více než z 50 % a zabezpečují zejména z 60 % zaměstnanost. Právě proto představují stabilizující prvek zejména z pohledu zaměstnanosti a tvoří významnou součást naší ekonomiky, která posiluje hospodářskou a sociální soudržnost.
Vývoj sektoru MSP je v ČR sledován a podporován, a to díky jeho vlivu na celkový ekonomický rozvoj země. Pro rozvoj MSP mají velký význam dotace ze strukturálních fondů a národních zdrojů. V období 2007 – 2013 je v ČR využíváno 26 operačních programů.
Ze strukturálních fondů jsou financovány operační programy Hl. města Prahy, operační programy podporující příhraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráci regionů, regionální a tematické operační programy. Regionální operační programy mají napomáhat k urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Tematické operační programy jsou pro MSP ty nejvýznamnější a také se nejvíce podílejí na celkové alokaci v ČR. Z těchto programů pro podporu MSP má největší význam Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. €, což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. €.
Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho zprostředkujícím subjektem je agentura CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka.
České podnikatelské subjekty nadále zaostávají z hlediska své kvality, vybavenosti, efektivity či inovativnosti za zeměmi Evropské unie. Předkládaný Operační program Podnikání a inovace na období let 2007 – 2013 je proto orientován právě na odstranění či eliminaci naznačených problémů a nedostatků. Jeho globálním cílem je proto zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.
Další významný soubor programů představují grantové programy Jihočeského kraje, které nabízejí celou řadu možností využití finančních prostředků ve prospěch rozvoje regionu. Zde je důležitý pro drobné a malé podnikatele Program zvýhodněných regionálních úvěrů, který umožňuje podnikatelům realizovat své projekty.
Cílem podpory MSP je přizpůsobit jejich fungování tak, aby přispívaly ke zvyšování výkonnosti celé ekonomiky a její konkurenceschopnosti v rámci EU i mimo ni. V České Republice je založen tento princip na systému přímých a nepřímých podpor vedoucích ke zdokonalení podnikatelského prostředí, které vede k úspěšnému vzniku a rozvoji konkurenceschopných podnikatelských subjektů.
V současné době je věnována strukturálním fondům značná pozornost, proto je toto téma tak aktuální. Přínosem práce by mělo být zvýšení zájmu podnikatele o využívání prostředků ze strukturálních fondů EU či z grantových programů, neboť této možnosti doposud plně nevyužil.

Závěr - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzování finančních podpor pro vybraný podnik ADAXS – David Jodl, které jsou v současné době dostupné pro malé a střední podniky.

Bakalářská práce se věnuje analýze jednotlivých operačních programů, které se malým a středním podnikům nabízejí. Na základě provedené analýzy projektu bylo možné posoudit první hypotézu tj. vzhledem k záměrům podniku má podnik šanci získat podporu prostřednictvím minimálně jednoho z programů podpory MSP na období 2007 – 2013. Větší pozornost je věnována Operačnímu programu Podnikání a inovace a Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji. První hypotéza byla potvrzena, neboť podnikatel má šanci získat podporu prostřednictvím třech programů podpory.

Z vytvořené SWOT analýzy vychází druhá hypotéza. Zda může podnik na základě podpory minimalizovat nebo dokonce i odstranit své slabé stránky. Této hypotéze se věnuje kapitola „Návrh na využití konkrétního programu“, kde je podrobně popsáno, co by případný investiční záměr přinesl. I druhá hypotéza byla potvrzena, ale jen na základě úspěšnosti projektu a odhadovaného účinku investičního záměru na podnik ADAXS – David Jodl.

Poslední část bakalářské práce se zaměřuje na poslední hypotézu, tj. pro podnikatele je výhodnější čerpat podporu, než si vzít úvěr od komerční banky. Tato hypotéza byla také potvrzena. V případě, že si ADAXS vezme zvýhodněný úvěr s dobou splatnosti tři roky, činila by úspora 24,64 % oproti komerčnímu úvěru. Podnikatel by tedy ušetřil celých 71 318 Kč. V případě doby splatnosti 5 let by úspora činila 44,36 % a podnikatel by ušetřil částku ve výši 141 539 Kč.

Podpora podnikání zahrnuje celý soubor nástrojů, který pro podnikatele představuje možnost zlepšit či usnadnit podnikání. Podporou malého a středního podnikání máme na mysli zejména podporu garantovanou a financovanou státem nebo prostřednictvím EU. Je-li podpora poskytována vhodným způsobem adekvátním problémům malých podniků, jsou zpětné efekty a přínosy pro stát vysoké. Podporovat MSP je rozumné, protože to zvyšuje zaměstnanost, snižuje požadavky na státní pokladnu, vede k inovacím a vytváří silnou střední třídu, která je zárukou demokracie.

Proces žádosti o podporu podnikání může být zdlouhavý a administrativně náročný proces. Řada podnikatelů má problém s dokumentací k projektu a také z tohoto důvodu je jejich žádost o podporu zamítnuta.

Celkový proces schválení žádosti o podporu může trvat i jeden rok. Je to velice dlouhá doba a snaha o její zkrácení by pro podnikatelské subjekty určitě znamenala velkou pomoc. Určitou část podnikatelů odradí už jen představa, že by tím měli projít. Zjednodušení procedury žádosti by za určitých podmínek mohlo vést ke zvýšení počtu kladně vyřízených žádostí a tedy ke zvýšení objemu celkových prostředků poskytnutých na podporu MSP.

Podpoře malého a středního podnikání je v poslední době věnována velká pozornost a jsou na ni vynakládány nemalé prostředky. I přesto lze nalézt určité oblasti, ve kterých by mohlo dojít ke zlepšení.

Tato práce má být ukázkou toho, že i drobný podnikatel může výhodněji získat finanční prostředky na svůj podnikatelský záměr. Jakékoli prostředky z různých operačních programů a grantových programů napříč spektrem celého působení pro malé a střední podniky, mohou významně přispět k rozvoji podniku.

Klíčová slova - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Podpora podnikání, podpory podnikání, MSP, malé a střední podniky, Politika soudržnosti, Význam MSP, Definice MSP, HSS, podpora malého podnikání, podpora středního podnikání

Obsah - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

1 ÚVOD
2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
2.1 VÝZNAM MSP
2.2 DEFINICE MSP
2.3 VÝHODY A NEVÝHODY MSP
2.4 CHARAKTERISTICKÉ RYSY MSP
2.5 DRUHY A FORMY PODPOR MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
2.6 POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI
2.7 CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY
2.8 STRUKTURÁLNÍ FONDY A FOND SOUDRŽNOSTI
2.9 STRATEGICKÉ PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HSS
2.10 REGIONÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE V ČESKÉ REPUBLICE
3 METODIKA
3.1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3.2 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3.3 VLASTNÍ METODIKA
3.4 ZDROJE INFORMACÍ
4 PROGRAMY PODPORY MSP
4.1 PŘEHLED PROGRAMŮ PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ V ČR
4.2 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
4.3 GLOBÁLNÍ CÍL A SPECIFICKÉ CÍLE PRO ROZVOJOVOU STRATEGII OPPI
4.4 PRIORITNÍ OSY OPPI
4.5 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
4.6 REGIONÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
4.7 GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE
5 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU
5.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ ADAXS
5.2 SWOT ANALÝZA PODNIKU
5.3 FIREMNÍ STRATEGIE
5.4 MARKETINGOVÝ MIX
6 VÝBĚR VHODNÝCH PROGRAMŮ PRO DANÝ PODNIK
6.1 INVESTIČNÍ DOTAZNÍK
6.2 PROGRAM PROGRES
6.3 PROGRAM ZÁRUKA
6.4 PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH REGIONÁLNÍCH ÚVĚRŮ
7 NÁVRH NA VYUŽITÍ KONKRÉTNÍHO PROGRAMU
7.1 POPIS PROJEKTU
7.2 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU
7.3 HARMONOGRAM A JEDNOTLIVÉ FÁZE PROJEKTU
7.4 PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU
7.5 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
7.6 POROVNÁNÍ ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU S KOMERČNÍM ÚVĚREM
7.7 NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY A ZPŮSOB JEJÍHO PŘEDLOŽENÍ
8 ZÁVĚR
9 PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY
9.1 LITERÁRNÍ ZDROJE
9.2 INTERNETOVÉ ZDROJE
9.3 SEZNAM TABULEK
9.4 SEZNAM OBRÁZKŮ
9.5 SEZNAM GRAFŮ
9.6 SEZNAM ZKRATEK
10 PŘÍLOHY

Stažení práce - Programy podpory malého a středního podnikání a jejich aplikace v podniku

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 260 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0434 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde