Předpokládané dopady na činnost podniku v důsledku vstupu ČR do eurozóny

Základní informace

Název práce: Předpokládané dopady na činnost podniku v důsledku vstupu ČR do eurozóny

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 68 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Dana Hunčovská

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 225 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0316 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se úspěšně s touto náročnou situací je jedním z hlavních úkolů, které na svá bedra musí převzít vedoucí představitelé českých podniků. O úspěšné budoucnosti firmy se rozhoduje dnes! Vstup České republiky do eurozóny je v současné době velmi diskutovatelným tématem. Jakým způsobem se nová vláda ČR dokáže vyrovnat s tak zásadní otázkou vývoje naší země? Jakým způsobem se s tímto „trendem“ vyrovnají naše české podniky? Přežije naše podniková sféra v tak rozsáhlé konkurenci? Jsme schopni se na euro systematicky připravit? To jsou právě ty otázky, kterými je nutné se velmi intenzivně zabývat ještě před vstupem do EZ. A prostředím českého podnikatele, jeho názory i strategií, potřebnou k zavedení eura, se zabývá má bakalářská práce.

Nové členské státy Evropské unie (EU), včetně České republiky, se v přístupových smlouvách zavázaly přijmout po svém vstupu do Evropské unie společnou měnu euro. Jejímu zavedení však dosud brání především nesplnění fiskálních kritérií ze strany nových členských zemí, které jsou pro většinu členských států velmi svazující. V těchto zemích se však nyní rozmáhá vlna skepticismu vůči euru, a to i s ohledem poslední výsledky ekonomiky eurozóny (EZ), tedy pomalý růst až stagnaci, a to ve srovnání s přistupujícími zeměmi. Aktuální problém v České republice je tedy aktuální i v zemích ostatních a je možné, že se některé přistupující země budou snažit zavedení nové měny odložit. „Plánované datum vstupu Polska a Maďarska do eurozóny v roce 2010 se zdá být již dnes nereálné. Maďarsko má velké problémy s rozpočtem a zřejmě nebude schopné splnit podmínky pro vstup do EZ. Signály neochoty zavést euro je podle zahraničních analytiků možné očekávat i v České republice, pokud v parlamentních volbách v roce 2006 zvítězí Občanská demokratická strana, což se česká veřejnost dozví v nadcházejících měsících“. Na počátku tohoto roku tedy byly již známy ukazatele, a to včetně hodnocení Evropské unie, plnění tzv. Konvergenčních kritérií, stanovených hodnotících kritérií pro vstup ČR do eurozóny. Na základě tohoto hodnocení je, mimo jiné, možné vyhodnotit, zda vstup ČR do EU byl ve svém důsledku pozitivní či negativní. Jak jsem uvedla výše, dle hodnocení evropské komise i zveřejněných studií jsme, jako připravující se země, dopadli v tomto hodnocení relativně velmi dobře. Domácí právní prostředí se krok za krokem srovnává se standardy EU, existující hranice jsou stále prostupnější pro zboží, služby i kapitál a již za několik málo let bude ČR patřit k velkému prostoru bez vnitřních hranic.


Pro obchod a podnikání mezi nynějšími a novými státy EU včetně ČR pak budou platit především následující základní skutečnosti a principy:

 • přísný zákaz diskriminace mezi subjekty trhu
 • neexistence cel, kvót a omezení vývozu a dovozu mezi členskými státy
 • neexistence administrativních bariér vývozu a dovozu mezi členskými státy
 • neexistence překážek volného pohybu pracovníků mezi členskými státy
 • průchod volnému pohybu kapitálu, plateb, služeb a podnikání mezi státy EMU
 • společná politika vůči třetím zemím a společná ochrana
 • společná vízová a imigrační politika vůči osobám třetích zemí
 • přísná ochrana rovné hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu
 • omezené (evropsky standardní) možnosti podpory firem ze strany členského státu
 • volná evropská konkurence v bývalých monopolních odvětvích
 • vysoká úroveň ochrany životního prostředí
 • vysoké sociální standardy a rozvinutý sociální dialog
 • jednotná měna a měnová politika
 • nadřazenost a přísné vymáhání práva ES

Toto je však pouze začátek celkové změny naší společnosti a i přes pozitivní ukazatele vyvolává plánovaný vstup ČR do eurozóny, tj. výměnu domácí měny za euro, u českých podniků i širší veřejnosti určitou nervozitu, zejména u těch podnikatelských subjektů, které se nezabývají importem a exportem a absentuje u nich výrazná zkušenost s vnitřním obchodem EU. Někteří podnikatelé pravděpodobně zareagovali na potřeby vyvolané změnou situace působením ČR v EU a očekáváním jednotné měny, u většiny z nich však převažuje dosud vlažnější přístup. Především detailní znalost očekávaných přínosů a předpokládaných dopadů na činnost podniků, zejména malého a středního podnikání, v současné době v podnikatelském sektoru znatelně chybí. Z pohledu české firmy je však vstup České republiky do eurozóny především finálním začleněním do jednotného hospodářského prostoru.

Dříve, než se tak stane, se však český podnikatel bude muset vypořádat především se znatelnými změnami souvisejícími s jeho podnikatelskými aktivitami, které jsou nezbytné pro sjednocení procesů, technických norem, opatření a zákonů, rámcově probíhající již od prvního dne vstupu ČR do EU. Tato integrace však bude trvat ještě minimálně v prvních letech působení ČR v eurozóně a bude vyvolávat další ekonomické dopady na jeho podnikatelské výsledky, a to nejen v rámci administrativní složitosti zavedení systémů, harmonizace účetních principů, harmonizace daňové, ale i změn procesů řízení kvality a zajištění funkčnosti a správnosti podnikání v souladu s evropským právem.

Aktuálnost tohoto tématu mne oslovila natolik, že jsem se rozhodla pokusit se v rámci své bakalářské práce strukturovaně zpracovat možnou a nutnou strategii podniku pro vstup ČR do eurozóny a následně popsat možné přínosy či dopady zavedení eura na podnikatelské prostředí. Cílem mé bakalářské práce je především definovat v rámci aktuálních možností pravděpodobné ekonomické, administrativní i právní dopady na činnost podnikatelů v České republice s ohledem na vstup ČR do EZ a popsat nutné manažerské kroky k zamezení veškerých rizik podnikání v EZ s co největší eliminací nákladů. Vzhledem k mé studijní specializaci a mé předpokládané další budoucnosti, stejně jako v souvislosti s množícími se skeptickými názory na zavedení eura, se mi jeví problematika vývoje české ekonomiky a podnikatelského sektoru v eurozóně jako velmi zásadní téma české společnosti, a to ihned po parlamentních volbách.

Východiskem pro zpracování mé bakalářské práce budou tři základní témata související s činností podniků. Tato témata popíšu nejprve v širších souvislostech a v rámci praktické části budu jednotlivé poznatky aplikovat na fiktivní podnik EPDS, s.r.o. Tento ukázkový podnik jsem zařadila do kategorie malých a středních podniků, neboť malé a střední podnikání (MSP) je v Evropské unii považováno za základ národních ekonomik, a to především z důvodů pružnosti a přizpůsobivosti podmínkám a požadavkům trhu, vytváření pracovních příležitostí a podpory konkurenčního prostředí.

Jedná se o následující tři základní témata:

 • příprava a strategie
 • aplikace, integrace a harmonizace
 • ekonomické dopady a přínosy

Činnost vzorové společnosti střední velikosti není v mé bakalářské práci blíže identifikována především z důvodu rozsahu jednotlivých technicko-administrativních změn a norem (například směrnic o službách aj.), které jsou rozdílné pro jednotlivá odvětví. Pro zjednodušení se tudíž budu zabývat předpokládanými kroky, které budou vyvolány změnou účetního i legislativního prostředí a požadavky na administrativu, jež bude řešit celý podnikatelský sektor, a které pravděpodobně budou mít za následek určité finanční dopady v ekonomických výsledcích podniků. Pro vyrovnání této teoretické bilance se zároveň pokusím zmapovat i možné přínosy.

Předpokladem pro vytvoření strukturovaného popisu změn v činnosti podniku následkem zavedení eura jsou zejména čtyři základní hypotézy:

 • završení vstupu českého podnikatelského a ekonomického prostředí do globální ekonomiky, tj. příprava českých podniků a harmonizace se standardy EU (EZ), směřuje k vytvoření konkurenčních předpokladů malého a středního podnikání v ČR
 • harmonizace s právem a podnikatelskými (ekonomickými) standardy (jakost, účetní osnovy, právní formy) se projeví v krátkodobém horizontu zvýšením nákladů u podnikatelů
 • eliminací transakčních nákladů v rámci mezinárodního obchodu se sníží celkový rozsah finančních dopadů na společnost
 • základní legislativní změny, harmonizace a propracovaná strategie se projeví v organizačním řízení MSP a jejich soustředění na podporu konkurenční výhody v nákladech

Klíčová slova

Evropská Unie, Euro, EMU, Eurozóna, Strategie, Konvergenční kritéria, Firemní náklady, Zavedení eura, Dopady zavedení eura, Přinosy eura, Nálady eura, Přechod podniku na euro, Náklady zavedení eura


Obsah

ÚVOD
I TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST
1 OBECNÉ ASPEKTY DOPADŮ ZAVEDENÍ EURA
1.1 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ
1.2 LEGISLATIVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ PROSTŘEDÍ
1.3 MARKETINGOVÉ A STRATEGICKÉ POŽADAVKY
2 BEZPROSTŘEDNÍ DOPADY ZAVEDENÍ EURA
2.1 VLIV NA PROVOZ PODNIKU
2.2 PŘÍNOSY A NÁKLADY ZAVEDENÍ EURA
II PRAKTICKÁ ČÁST
3 STRATEGICKÝ PLÁN PŘECHODU PODNIKU NA EURO
3.1 SWOT ANALÝZA
3.2 IMPLEMENTAČNÍ STRATEGIE
3.2.1 Vnitřní procesy podniku
3.2.2 Vnější procesy podniku
3.2.3 Zaměstnanecké prostředí
3.2.4 Externí prostředí
3.2.5 Konkurenční prostředí a cenová politika
3.3 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
4 EKONOMICKÉ ASPEKTY NOVÉ STRATEGIE
4.1 NÁKLADY ZAVEDENÍ EURA
4.2 PŘÍNOSY A ÚSPORY V PODNIKU
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 225 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0316 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde