Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Základní informace - Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Název práce: Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 105 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Zuzana Jamáriková

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Poznámka: Ohodnoceno jako nejlepší práce ročníku


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 460 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0494 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Pojišťovnictví má hluboké kořeny v historii lidstva. První zmínka o něm byla zaznamenána již ve starém Egyptě, tedy před více než 4 tisíci lety, kdy mezi sebou kameníci uzavírali dohody týkající se nákladů na pohřeb. První záznam o úrazovém pojištění byla již v antickém Řecku. Z novodobých dějin pojišťovnictví jistě stojí za zmínku zkonstruování první úmrtnostní tabulky v roce 1693. Jejím autorem byl astronom Edmund Halley, který využil ke konstrukci informace o úmrtích a porodech v uzavřené komunitě, ve které sám žil. Pozoruhodné je, že jeho tabulky se příliš neliší od těch, které se využívají v dnešní době. Také informace o založení prvního penzijního fondu je velmi zajímavá. Bylo tomu v roce 1699 v Anglii a fond se jmenovat Society of Assurance of Widows and Orphans, tedy fond, který finančně zabezpečoval vdovy a sirotky. V Čechách byla první pojišťovna založena v roce 1827, šlo o První českou vzájemnou pojišťovnu, která začínala s jediným pojistným produktem, a to požárním pojištěním nemovitostí. V roce 1881 kryla největší škodu 19. století, požár Národního divadla. V minulosti i dnes je hlavní úloha pojišťovny chránit člověka před riziky, kterým je v běžném životě vystavován. Pojištění se tedy v podstatě dotýká každého z nás, ať už se jedná o pojištění nemovitostí, aut (povinné ručení, havarijní pojištění), cestovní pojištění, životní pojištění nebo například povinné zdravotní pojištění. Zkrátka pojištění je věc, která zasahovala, zasahuje a bude zasahovat do mnoha oblastí lidského života. Když se řekne pojištění, mnohým lidem se vybaví pojmy pojistná smlouva, pojistné, pojistná částka, apod. Tyto pojmy se dotýkají klienta přímo a přichází s nimi běžně do styku. Málokoho ale napadnou pojmy jako je technická rezerva, zajistné, podíl zajistitele nebo solventnost. Těmto termínům není většinou ze strany klientů věnována taková pozornost, ale pro pojišťovnu jsou klíčové a absolutně nezbytné, a pracuje s nimi každý den. Proto se tato práce bude převážně orientovat na tyto oblasti pojišťovnictví a pojistné matematiky.

Cíl - Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Cílem této diplomové práce je představit oblast technických rezerv a zajištění, jako část pojistné matematiky, která je nedílnou součástí efektivního a stabilního fungování pojišťoven. První část práce nahlíží na problematiku z hlediska teoretického. Vysvětlují se zde základní pojmy a principy fungování těchto oblastí pojišťovnictví. Práce se také zaměřuje na postavení technických rezerv a zajištění v české legislativě. Nedílnou součástí teoretické části jsou také obecné metody a modely pro výpočet technických rezerv a zajištění. V teoretické části je hlavním cílem ujistit čtenáře o nutnosti a nezbytnosti technických rezerv a zajištění, a také utvrzení, že pojišťovny jsou s těmito pojmy v každodenním kontaktu. V praktické části je cílů více. Za prvé se práce snaží vysvětlit na ilustrativních příkladech metody, modely, a přístupy k výpočtům, které byly uvedeny v teoretické části, jak u technických rezerv v neživotním i životním pojištění, tak u zajištění. Za druhé je praktická část zaměřena na verifikaci stanovených hypotéz, které souvisí s tématy technických rezerv a zajištění. Hypotézy z oblasti technických rezerv se vztahují k tématu postačitelnosti rezerv a finanční stabilitě pojišťoven na českém trhu. Hypotézy u zajištění jsou pak orientovány na myšlenku, že podíl rizika, které pojišťovna předává zajišťovně, má klesající tendenci na českém pojistném trhu a také, že kvóty u kvótového zajištění klesají s dobou existence produktu. Přesná formulace jednotlivých hypotéz je v příslušných kapitolách v praktické části.

Závěr - Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Pojišťovnictví i v dnešní době stále nabývá na významu. Je proto vhodné mít představu o tom, jak pojišťovna funguje, a vědět, co jsou pro ni zásadní pojmy každodenního života. Práce se zaměřovala na velmi důležitou oblast pojistné matematiky, a to na technické re-zervy a zajištění. Ukázalo se, že tyto oblasti jsou pro pojišťovny klíčové, a ve své podstatě by bez nich v dnešní době nemohly efektivně fungovat. Jak technické rezervy tak zajištění upravuje zákon a mnoho dalších právních předpisů. Vzhledem k tomu, že je Česká repub-lika součástí Evropské unie, podléhá také český pojistný trh některým evropským institu-cím. V České republice vykonává funkci dohledu Česká národní banka. Technické rezervy hrají velmi důležitou roli v každodenním životě pojišťovny. Jsou to finanční prostředky, které si pojišťovna vytváří, aby mohla čelit případným budoucím zá-vazkům. Dostatečná výše a řízení technických rezerv vypovídá o stabilitě pojišťovny, což je zásadní jak pro samotnou pojišťovnu, tak také pro její klienty. Dnešní turbulentní doba přináší mnoho nejistot, a proto si klienti přejí mít stabilní pojišťovnu. Zákon vymezuje, které rezervy musí pojišťovna povinně vytvářet, reguluje jejich výši, a stanovuje možné postupy jejich výpočtu. V práci byly rozebrány jednotlivé druhy i některé metody výpočtu technických rezerv z oblasti životního i neživotního pojištění. V životním pojištění byl důraz kladen hlavně na rezervu pojistného životních pojištění a její výpočet pomocí komu-tačních čísel. Oblast neživotního pojištění se orientovala především na rezervu na pojistná plnění a podrobněji se věnovala některým metodám výpočtu. Obě tyto rezervy jsou velmi významné v daných odvětví pojišťovnictví, a proto jim byla věnována taková pozornost. Zatímco u rezervy pojistného životních pojištění se výpočty vztahovaly k různým typům pojištění (pojištění pro případ smrti, smíšené pojištění), u rezervy na pojistná plnění byly výpočty vztaženy k jednotlivým modelům a metodám výpočtu (Chain-ladder, Cape Cod,…). V části zabývající se technickými rezervami byly stanoveny a později dokázány hypotézy týkající se dostatečnosti krytí rezerv a finanční stability českých pojišťoven.


Klíčová slova

Životní pojištění, neživotní pojištění, technická rezerva, pojistné plnění, netto rezerva, brutto rezerva, správní náklady, zajištění, zajistitel, zajistné, vlastní vrub, rezerva pojistného životních pojištění, rezerva na prémie, rezerva na slevy, rezerva pojistného neživotních pojištění, proporcionální zajištění, kvótové zajištění, excedentní zajištění

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
2.1. Cíl práce
2.2. Metodika
3. Teoretická východiska
3.1. Technické rezervy pojišťovny
3.1.1. Legislativa technických rezerv
3.1.2. Technické rezervy v životním pojištění
3.1.3. Technické rezervy v neživotním pojištění
3.2. Zajištění
3.2.1. Základní pojmy a principy
3.2.2. Význam zajištění
3.2.3. Druhy zajištění
4. Praktická část
4.1. Praktická část- technické rezervy
4.1.2. Výpočty technických rezerv
4.1.3. Postačitelnost rezerv a finanční stabilita pojišťoven
4.2. Praktická část- zajištění
4.2.1. Výpočty zajištění
4.2.2. Zajištění a hypotézy o něm
5. Výsledky a diskuse
5.1. Technické rezervy- příklady
5.2. Technické rezervy- verifikace hypotéz
5.3. Zajištění- příklady
5.4. Zajištění- verifikace hypotéz
6. Závěr
Přílohy
Literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 460 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0494 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde