Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

Název práce: Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 33 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0391 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

Omezená rozloha v daném územním celku (obec, kraj, stát) odlišuje pozemky oproti převážné většině jiných věcí. Nelze je libovolně rozšiřovat nebo vyrábět. Vzhledem k tomu se vlastnictví půdy stává jakousi formou monopolu, ze kterého se odvíjí pozemková renta. Absolutní pozemkovou rentu mají v daném regionu z titulu svého pozemkového vlastnictví všichni vlastníci pozemků daného druhu (zemědělských, stavebních, či právě lesních). Její výše je dána rentou u nejméně výhodných pozemků. Relativní pozemkovou rentou pak je nadvýšení, které mají nad absolutní rentu vlastníci pozemků výnosnějších .
Hodnota a cena jsou kategoriemi společenskými a obsahově velmi složitými; pokud jde o racionalitu, metody jejich kalkulace jsou a musí být v konečném důsledku doménou odborníků věd společenských - tj. sociologických a ekonomických, ne věd charakteru technických, i když z těchto oblastí mohou plynout a mnohdy plynou podnětné vstupy a přístupy pro daná hodnocení. Problematika hodnocení produkčního i mimoprodukčního významu lesa pro společnost je velmi komplikovaná nejen proto, že les sám o sobě je složitým objektem, jehož působení je v rámci společnosti mnohostranné, ale rovněž proto, že les a soustava jeho užitných hodnot se stále vyvíjejí v souladu s vývojem společenských potřeb. Jsou různé v čase i v místě, souvisejí s ekonomickou a sociální úrovní společnosti, s její kulturou, tradicemi, zvyklostmi a zvláštnostmi života. V různých oblastech a čase, u různých národů a skupin obyvatelstva, má les, byť i stejného technického, fyzikálního a biologického charakteru, různé užitné hodnoty a tyto hodnoty mají jiný významový společenský stupeň, a tedy jinou společenskou hodnotu .
Hodnota majetku (zejména pak nemovitého) se stanovuje jednak tzv. tržním přístupem, kdy výsledkem je určení tržní hodnoty majetku, jednak administrativním způsobem podle platné vyhlášky Ministerstva financí, kdy výsledkem je určení ceny.
Ocenění majetku založené na tržních principech je zcela odlišné od stanovení administrativní ceny a na osobu znalce klade mnohem vyšší nároky; jde sice o systematický, ale tvůrčí proces, spočívající zejména v hledání, analýze a vážení vlivu jednotlivých cenotvorných faktorů .
Základní filosofie uplatňovaná při tržním oceňování spočívá v tom, že prakticky neexistují žádná omezení, příp. metodiky nebo systémy, které by jednoznačně regulovaly cenu majetku na trhu, kromě trhu samotného. Je sice řada metod, které se zabývají stanovením obvyklých cen, které se k tržním hodnotám přibližují, ale nakonec jde vždy o schopnost jedince nebo firmy zabývajících se oceněním, aplikovat znalost trhu a vyhmátnout, co je podstatné, co trh ovlivňuje a vědět, jak se trh bude pravděpodobně vyvíjet. Oceňování není čistě exaktní vědou, ale je to propojení exaktnosti s institucí, je to věda i umění. Oceňování majetku je postaveno zásadně na práci s informacemi o podmínkách trhu, o vývoji cen, o tendencích v politice, o hospodářských výsledcích a předpokladech .
Pro názornou představu, jak si stojí ceny lesů a lesního porostu v ČR, jistě stojí uvést, že při ocenění lesů ČR pro účely národních účtů za rok 2000 (vycházelo se z údajů SLHP) bylo při použití kalkulační úrokové míry 2 % dosaženo průměrné výnosové hodnoty lesních porostů v ČR 89 850 Kč/ha a průměrné věcné hodnoty lesních porostů 274 013 Kč/ha. Vypočtená průměrná výnosová hodnota odpovídá zhruba třetinové hodnotě ceny zjištěné podle platného cenového předpisu. Je to ovšem celorepublikový průměr, podle kterého nelze provádět oceňování konkrétního porostu s konkrétní dřevinou a dalšími taxačními veličinami majícími vliv na výši ocenění .

Ve své bakalářské práci jsem pojednal o oceňování lesního pozemku a lesního porostu. Jedná se o nanejvýš zajímavé téma, ke kterému lze zaujmout několikerý přístup. Vedle stávající legislativní úpravy (kterou lze dospět k přesnému výpočtu – stanovení – ceny lesního pozemku a lesního porostu, jejich součtem pak k ceně lesa jako takového), obsažené zejména v zákoně o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce, lze na celé téma pohlížet teoreticky optikou různých metodik. Téma je to přitom natolik užitečné a aktuální, že nelze mluvit o planém teoretizování. Stávající právní úprava, jenž je nástrojem profesionální činnosti znalců, není totiž stabilní a s postupem času se můžeme setkat se zcela jinými přístupy při stanovení ceny lesního pozemku a lesního porostu. Téma je to tedy dynamické, nikoli stabilní. Ostatně není to tak dávno, co se zcela revolučně změnila právní úprava prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku a to do té míry, že nestačila pouhá novela vyhlášky, nýbrž muselo být přijato znění nového právního předpisu. Letmo jsem ve své práci poukázal na skutečnost, že v ostatních zemích Evropské unie přistoupili zákonodárci ke zcela jiné filosofii stanovování cen lesa.
Celou práci lze v zásadě tématicky rozdělit na dva velké bloky. V první části pojednávám o oceňování lesního pozemku a ve druhé pak o systému stanovení ceny lesního porostu. V obou částech pak o teorii i praxi a ač jsem se snažil klást větší akcent na rozbor a popis stávající právní úpravy, je toto téma natolik košaté a spletité, že nemohlo být z důvodu omezeného rozsahu mé bakalářské práce rozebráno ve všech důsledcích a podrobnostech.


Klíčová slova - Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

Lesní pozemek, Lesní porost, Hodnota dřevin, Oceňování lesního pozemku, Systém stanovení ceny, Ceny lesů, Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, Zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Obsah - Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

1. Úvod
2. Oceňování lesního pozemku – platná právní úprava
3. Oceňování lesního pozemku - alternativy
4. Nástin metodik ke stanovení hodnoty dřevin
4.1. Oceňování lesního porostu – metodické přístupy
5. Oceňování lesního porostu – platná právní úprava
6. Závěr

Stažení práce - Oceňování lesního pozemku a lesního porostu

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0391 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde