Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Základní informace - Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Název práce: Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 45 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Petr Šostý

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0373 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Kolejová veřejná doprava je charakteristickým dopravním prostředkem ve velkých městech. Zaznamenáváme v jejích jednotlivých typech železniční prvky, především však dopravu po kolejích, které předmětnou soupravu vedou.

Problematika městské hromadné dopravy vedené po kolejích je legislativně upravena především zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a v některých dalších prováděcích vyhláškách Ministerstva dopravy.

Metro je dopravní prostředek vedený zpravidla pod úrovní terénu. Je charakteristický vysokou přepravní výkonností, vyšší cestovní rychlostí, nerušeností provozu ostatními druhy dopravy ve městě, automatizovaným provozem, bezpečností provozu, plynulostí a přesností. Vznik prvních meter se datuje ve druhé polovině 19. století.

Oproti metru jezdí tramvaj výhradně po kolejích ložených na zemském povrchu a je tedy ve styku s ostatní městkou dopravou. Souprava je výrazně kratší (obvykle dva vozy) a zastávky jsou co do vzdálenosti značně frekventovanější.

Vedle meter a tramvají zná městská doprava méně obvyklé druhy kolejové dopravy – tzv. „nekonvenční dráhy“; z nichž je třeba vyzdvihnout především monoraily, tedy vozidla vedená jedinou kolejí.

Ve světě jezdí dobře na sto meter – většinou v hlavních městech. Můžeme je rozdělit na malá (kupříkladu Káhira, Dillí, Buenos Aires, velikostí jsou srovnatelná s pražským metrem) a velká (kupříkladu Tokyo, Moskva, Berlín). Především velká metra jsou pozoruhodným a složitým dopravním systémem, který je mnohdy důmyslně napojen na jiné druhy dopravy.

Ve své bakalářské práci se hodlám zabývat systémem městské kolejové hromadné dopravy se zvláštním zaměřením na dominantu pražského metra s poukazem na některá další metra ve vybraných světových metropolích.

Mnou zvolené téma je v dnešní době velice aktuální, neboť kolejová hromadná doprava (obzvlášť ta městská) patří v dopravě k velice důležitým komponentům. Ostatně velice dynamický rozvoj nejen pražského ale jakéhokoliv jiného metra jakožto součásti integrovaného dopravního systému, který můžeme v současnosti zaznamenat, je toho důkazem. Trendy rozkvětu kolejové dopravy můžeme pozorovat i v modernizaci a obnově vozového parku tramvají. Městská hromadná doprava se stala předmětem velkého zájmu široké veřejnosti, což souvisí především s jejím úkolem přiměřeně uspokojovat rostoucí nároky vyvolávané hospodářským, sociálním a kulturním rozvojem společnosti. Všeobecným jevem v dopravě se stal nedostatek pohotové přepravní kapacity dopravních prostředků a propustnosti dopravy, a to zejména v obdobích dopravních špiček. Problémy dopravy se neustále prohlubují zejména následkem rychlého přibývání obyvatelstva, zvyšováním jejich mobility a jejich soustřeďováním ve velkých, většinou již přelidněných městech. Mezi těmito problémy jsou zvlášť složitými a velmi obtížně řešitelnými problémy dopravy ve velkých sídlištních aglomerací.

Cílem mé práce tedy bude rozbor předmětné dopravní situace v dnešní době (s přihlédnutím k jejímu dosavadnímu vývoji), jeho systemizování a konečně i porovnání jeho vybraných součástí s obdobnými.

Města, zejména velké městské aglomerace, vyvolávají silné dopravní vztahy ve vlastním městě i ve své zájmové příměstské oblasti. Dopravní řešení podstatně ovlivňuje vývoj městské aglomerace a každý dopravní systém má svou specifickou městotvornou funkci.

Historické podmínky i současný rozvoj vtiskují městům charakteristické rysy, které bezprostředně ovlivňují městskou i příměstskou dopravu. Mezi rozvojem města a rozvojem městské dopravy je vzájemný přímý vztah se zpětnými vazbami a bezprostředním vzájemným působením.

Narůstání velkých měst (tramvaje a metra jsou charakteristická pro dopravu ve městech nad 100 000 obyvatel) co do plošného rozsahu a počtu obyvatelstva, rozvoj ekonomického potenciálu měst, zvyšování hustoty osídlení v některých jejich částech a zejména automobilová expanze, začaly postupně vyvolávat ve velkých městech vážné obtíže hospodářské, sociální, zdravotní a dopravní. Proto by mělo být v nejvyšším zájmu státní správy a městských samospráv zaměřit se na zkoumání a rozvoj městské hromadné dopravy, přirozeně i té kolejové.

Přeplňování městských hromadných prostředků dopravy a ucpávání městských komunikací jedoucími i zaparkovanými vozidly vyvolávají nutnost vážně se zabývat rozvojem dopravy se snahou o to, aby se zajistil vzájemný soulad a koordinace v projektování a budování měst či jejich částí s přihlédnutím k řešení dopravní problematiky tak, aby se v oblastech těchto sídlišť zabezpečovalo co nejkvalitnější a nejhospodárnější uspokojování stále rostoucích hospodářských, sociálních a kulturních potřeba obyvatelstva a tím se přispělo k trvalému společenskému rozvoji a zvyšování životní úrovně nás všech.


Ve své bakalářské práci jsem se potýkal s tématem městské hromadné dopravy, jíž vedou koleje. Původním mým úmyslem bylo věnovat se toliko jen metru (především tomu pražskému), po důkladném prostudování dostupných pramenů jsem však dospěl k názoru, že by jistě bylo zajímavé psát i o tramvajích, vyzdvihnout jejich shodné a rozdílné prvky ve srovnání s metrem a neodolal jsem ani exkurzu - kapitole o nekonvenční kolejové městské hromadné dopravě. Záměrně jsem se blíže nevěnoval městské železnici, a to jednak z omezeného rozsahu této práce a především pak pod vlivem dojmu, že železnice není skutečně pravou „městkou“ dopravou, nýbrž především dopravou meziměstskou a že s její pomocí se pasažér dostane z nádraží maximálně tak na jednu či dvě zastávky, které jsou třeba ještě součástí širšího města, podle mého názoru však již nikoliv městem samým.

Práci jsem rozdělil do dvou velkých bloků - dá se říci teoretického a praktického. V první části jsem se snažil pojednávat o městské kolejové hromadné dopravě z obecného hlediska, kde jsem jednak hledal společné jmenovatele a jednak jsem se snažil najít specifika jednotlivých dotčených dopravních prostředků. Ve druhé, zvláštní části jsem se věnoval podrobněji metru pražskému a dále některým vybraným světovým metrům, které jsem volil s obzvláštní obezřetností. Snažil jsem se vybírat malá i velká metra z různých kontinentů a na jejich příkladech poukázat na různé přístupy k dopravě podzemní dráhou a navíc jsem se snažil jejich provoz (zejména u těch malých, srovnatelných) porovnat s již analyzovaným metrem v Praze. Domnívám se, že své úmysly, nastíněné v úvodu této práce, se mi podařilo naplnit.

Celá práce vznikala řadu měsíců, během nichž jsem se věnoval sběru literatury i ostatních pramenů, kterých jsem oproti původnímu očekávání našel uspokojivé množství. Následovalo soustředěné studování sebraných pramenů, utřídění informací, volba struktury práce, rozvržení práce a samotné její zpracovávání, které se mi k mé potěše vedlo plynule a bez větších obtíží. Jistým zádrhelem byl fakt, že jsem v kapitolách o světových metrech většinou nenašel jiné než cizojazyčné prameny.

Velký akcent jsem kladl na charakteristiku pražského metra, přičemž jsem bral s povděkem skutečnost, že v době vzniku pražského metra (ale i před ním a po něm) vydával československý stát (po sovětském vzoru naplněn hrdostí na novou dopravní dominantu) řadu pozoruhodných publikací, které měly veřejnosti představit a přiblížit fungování metra. Rozsah práce a zaujetí tématem metra mi nakonec nedovolily věnovat se dopodrobna také pražské tramvajové dopravě.

Z použitých vědeckých metod práce jsem se nejvíce soustředil na analýzu a charakteristiku, což by nebylo nic platné bez uvážlivého rozvržení textu a jeho systemizace. Na vhodných místech jsem se zaobíral vlastními názory a úvahami. Jinde jsem zase použil konstruktivní komparaci vybraných skutečností; tak kupříkladu porovnání cen tarifů a vůbec jízdného (u těch meter kde se tato informace dala zjistit) přineslo zajímavé a někdy překvapující zjištění a domnívám se, že by do budoucna mohlo být vhodným tématem pro zpracování další vědecké práce.


Klíčová slova - Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Městská hromadná doprava, Městská kolejová doprava ve městě, Metro, Světová metra, Pražské metro, Tramvaj, Nekonveční městské dráhy, Trasy pražského metra, Problémy dopravy, Dopravní situace v dnešní době

Obsah - Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

1 Úvod
2 Městská kolejová doprava ve městě
2.1 Legislativa
2.2 Metro
2.3 Tramvaj
2.4 Nekonvenční městské dráhy
3 Metro ve vybraných světových metropolích
3.1 Praha
3.1.1 Historie a výstavba
3.1.2 Provoz a charakteristika
3.1.3 Trasy pražského metra
3.1.3.1 Trasa A
3.1.3.2 Trasa B
3.1.3.3 Trasa C
3.1.4 Budoucnost
3.2 Malá metra
3.2.1 Káhira
3.2.2 Buenos Aires
3.2.3 Dillí
3.3 Velká metra
3.3.1 Tokyo
3.3.2 Moskva
3.3.3 Berlín
4 Závěr
5 Použité prameny
6 Přílohy

Stažení práce - Kolejová veřejná doprava v Praze a světových metropolích

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0373 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde