Finanční analýza vybraného podniku

Základní informace - Finanční analýza vybraného podniku

Název práce: Finanční analýza vybraného podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 62 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 260 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0502 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Finanční analýza je v současné době jednou z nezbytných součástí finančního řízení podniku. Hlavním smyslem finanční analýzy je poskytnout určité informace o celkové hospodářské a finanční situaci podniku. Na základě získaných výsledků je poté možnost učinit opatření ke zlepšení situace. Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím, které je nezbytným zdrojem dat a informací pro provedení analýzy. Základními zdroji jsou rozvaha výkaz zisku a ztráty. Mezi další zdroje můžeme zařadit výroční zprávy. Svojí práci rozdělím na dvě základní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se popíšu důvody provádění finanční analýzy, specifikuji zdroje dat a popíšu nejčastěji používané metody. Z používaných metod se budu věnovat elementárním metodám a především pak poměrovým ukazatelům. Zmíním také některé používané metody pro komplexní zhodnocení situace podniku. Ve druhé, praktické části, analyzuji finanční situaci vybraného podniku za 5 po sobě jdoucích období, tj. let 2004 až 2008 pomocí metod specifikovaných v teoretické části.

Cíl - Finanční analýza vybraného podniku

Cílem práce je popsat základní metodické postupy provádění finanční analýzy a následně vypracovat finanční analýzu zvolené společnosti. V první teoretické části vymezím princip a podstatu finanční analýzy, uvedu přehled používaných zdrojů informací pro finanční analýzu a specifikuji uživatele finanční analýzy. V další části rozdělím a popíšu jednotlivé metody finanční analýzy. Hlavním rozdělením používaných metod je členění na metody elementární a na metody vyšší. Hlavní důraz budu klást na elementární metody finanční analýzy a především pak na poměrové ukazatele, vzhledem k jejich velkému využití. Poměrové ukazatele mají sice omezenou vypovídací schopnost, ale jejich konstrukce umožňuje dobré popsání určitého jevu. K provedení finanční analýzy prostřednictvím elementárních metod není nutné používat specializované počítačové programy. Prostřednictvím soustav poměrových ukazatelů je možné odhalit některé příčiny špatných výsledků. Proto se budu věnovat pyramidovému rozkladu Du Pont. Zmíním i bankrotní modely, které charakterizují podnik jedním souhrnným číslem a s určitou pravděpodobností dokáží předpovědět finanční obtíže podniku. Vyšším metodám finanční analýzy se budu věnovat pouze okrajově.

Závěr - Finanční analýza vybraného podniku

Cílem této práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Takenaka za období 2004 až 2008. Tato práce byla rozdělena na dvě základní části, část teoretickou a část praktickou. V první, teoretické části jsem vymezila metody finanční analýzy, její uživatele a specifikovala jsem zdroje dat. Podrobněji jsem se věnovala poměrovým ukazatelům, protože představují jednoduchou formu zhodnocení situace podniku. V druhé , praktické části jsem provedla vlastní finanční analýzu společnosti. Prostřednictvím analýzy absolutních ukazatelů jsem provedla horizontální a vertikální rozbor účetních výkazů. Dále jsem vypočetla poměrové ukazatele a zhodnotila situaci podniku v jednotlivých obdobích. Jako velmi pozitivní můžeme brát to, že firma nemá problémy s tvorbou zisku. Aktiva společnosti tvoří z 99% oběžná aktiva, firma prakticky nemá dlouhodobý hmotný majetek, využívá ve velké míře leasingového financování. Společnost se může pochlubit velmi dobrou likviditou, někdy však zbytečně příliš vysokou, v této oblasti vidím možnosti zlepšení. Celkově lze hodnotit firmu jako stabilní a zdravou společnost.


Klíčová slova

Finanční analýza, podnik, likvidita, ukazatel likvidity, pohotová likvidita, okamžitá likvidita, ukazatel zadluženosti, celková zadluženost, vlastní kapitál, míra zadluženosti, rentabilita, ukazatel rentability, rentabilita tržeb, rentabilita vlastního kapitálu, ukazatel aktivity, obrat zásob, obrat pohledávek, čistý pracovní kapitál, výkaz zisku, výkaz ztrát

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Teoretická část
3.1 Definice finanční analýzy
3.2 Etapy a přístupy finanční analýzy
3.3 Metody finanční analýzy
3.4 Zdroje informací pro finanční analýzu
3.4.1 Rozvaha
3.4.2 Výkaz zisku a ztráty
3.4.3 Přehled o peněžních tocích
3.4.4 Vzájemná provázanost účetních výkazů
3.5 Uživatelé finanční analýzy
3.6 Analýza absolutních ukazatelů
3.6.1 Horizontální analýza
3.6.2 Vertikální analýza
3.7 Analýza rozdílových ukazatelů
3.7.1 Fondy finančních prostředků
3.7.1.1 Čistý pracovní kapitál
3.7.1.2 Čisté pohotové peněžní prostředky
3.7.2 Modifikace zisku
3.8 Analýza poměrových ukazatelů
3.8.1 Ukazatele rentability
3.8.2 Ukazatele aktivity
3.8.3 Ukazatele zadluženosti
3.8.4 Ukazatele likvidity
3.8.5 Ukazatele kapitálového trhu
3.8.6 Další ukazatele
3.9 DuPontův rozklad
3.10 Bankrotní modely
3.10.1 Altmanův model
3.10.2 Indexy IN
4. Charakteristika vybrané společnosti
5. Analýza finančního zdraví společnosti
5.1 Analýza účetních výkazů
5.1.1 Horizontální analýza rozvahy
5.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
5.1.3 Vertikální analýza rozvahy
5.1.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
5.2 Analýza rozdílových ukazatelů
5.2.1 Čistý pracovní kapitál
5.2.2 Modifikace zisku
5.3 Analýza poměrových ukazatelů
5.3.1 Ukazatele rentability
5.3.2 Ukazatele aktivity
5.3.3 Ukazatele zadluženosti
5.3.4 Ukazatele likvidity
5.3.5 Ukazatele kapitálového trhu
5.4 DuPontův rozklad
5.5 Bankrotní modely
5.5.1 Altmanův model
5.5.2 Index IN99
6 Závěr
7 Seznam literatury

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 260 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0502 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde