Finanční analýza podniku

Základní informace - Finanční analýza podniku

Název práce: Finanční analýza podniku

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 36 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0501 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Každý podnikatelský subjekt působící na trhu musí neustále analyzovat svou činnost a dosažené výsledky. Úspěšná adaptace podniku závisí na schopnosti podnikového managementu reagovat na nové, složitější podmínky uplatnění se na trhu a na znalosti vlastní finanční situace. Jedním z často využívaných nástrojů hodnocení podniku je finanční analýza. Hlavním smyslem finanční analýzy je dospět k určitým závěrům o celkové hospodářské a finanční situaci podniku. Na základě analýzy získaných výsledků poté učinit opatření ke zlepšení stávající situace.

Cíl - Finanční analýza podniku

Cílem mé práce je provést finanční analýzu podniku Vitana a.s. Finanční analýza bude provedena za 5 po sobě jdoucích účetních období od roku 2002 do roku 2006. Ve své práci se zaměřím především na elementární metody finanční analýzy. Hlavní pozornost bude orientována na poměrové ukazatele vzhledem k jejich velkému využití a dobré, ačkoliv izolované vypovídací schopnosti. Pro celkové posouzení situace podniku existuje celá řada modelů, které analyzují zkoumaný podnik komplexně. Pro účely finanční analýzy jsem si vybral Index IN99, který je speciálně konstruován na podmínky české ekonomiky. Vypočtené ukazatele a vstupní údaje daje uvedu v tabulkách a pro větší přehlednost zpracuji výsledky pomocí grafů.

Závěr - Finanční analýza podniku

Cílem mé práce bylo provést finanční analýzu podniku. Vybral jsem si podnik Vitana a.s. a provedl finanční analýzu 5 po sobě jdoucích účetních období od roku 2002 do roku 2006. Ve své práci jsem se zaměřil především na elementární metody finanční analýzy. Hlavní pozornost jsem orientoval na poměrové ukazatele, a to vzhledem k tomu, že mají dobrou vypovídací schopnost a jsou nejvíce používaným nástrojem finanční analýzy. Jsou oblíbené také pro svoji jednoduchou konstrukci, protože se vypočítají jako poměr jedné položky, nebo skupiny položek, k jiné. Provedl jsem výpočet a rozbor vybraných poměrových ukazatelů, jako jsou ukazatele likvidity, zadluženosti a aktivity. Poměrové ukazatele kapitálového trhu jsem nezkoumal, vzhledem k tomu, že sledovaná akciová společnost Vitana a.s. vydala akcie na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Pro komplexní hodnocení podniku jsem zvolil Index IN99, který je speciálně konstruován na podmínky české ekonomiky. Z vypočítaných výsledků je patrné, že firma se nachází ve všech sledovaných obdobích v pásmu, kde převažují problémy. V období let 2005 a 2006 se situace zhoršuje a podnik se dostává pod hranici záporné hodnoty ekonomického zisku. Ve sledovaných účetních obdobích se podnik potýkal s poklesem zisku. Tento pokles pak negativně ovlivňoval řadu ukazatelů, zejména pak ukazatele rentability. Vypočtené ukazatele a vstupní údaje daje jsem uvedl v tabulkách a grafech. Z provedené finanční analýzy vyplývá, že nejslabších výsledků ze sledovaných období dosáhl podnik v roce 2005.


Klíčová slova

Finanční analýza, podnik, likvidita, ukazatel likvidity, pohotová likvidita, okamžitá likvidita, ukazatel zadluženosti, celková zadluženost, vlastní kapitál, míra zadluženosti, rentabilita, ukazatel rentability, rentabilita tržeb, rentabilita vlastního kapitálu, ukazatel aktivity, obrat zásob, obrat pohledávek

Obsah

1 Úvod
2 Ukazatele likvidity
2.1 Pohotová likvidita – quick asset ratio
2.2 Okamžitá likvidita – cash position ratio
3 Ukazatele zadluženosti
3.1 Celková zadluženost
3.2 Kvóta vlastního kapitálu
3.3 Míra zadluženosti vlastního kapitálu
4 Ukazatele rentability
4.1 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE
4.2 Rentabilita vložených prostředků - ROA
4.3 Rentabilita tržeb – ROS
5 Ukazatele aktivity
5.1 Relativní vázanost celkových aktiv
5.2 Rychlost obratu celkových aktiv
5.3 Rychlost obratu zásob
5.4 Doba obratu zásob
5.5 Rychlost obratu pohledávek
6 Vertikální analýza – struktura aktiv a pasiv
7 Závěr

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0501 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde