Držba a detence

Základní informace - Držba a detence

Název práce: Držba a detence

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Držba a detence

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0371 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Držba a detence

Držba může být rozlišována ve dvou úrovních. Jednak je součástí vlastnické triády, jako právo vlastníka věc držet, jednak může být subjektem držby osoba od vlastníka odlišná. Tradičně se u držby, v samostatném pojetí, vyžaduje splnění dvou předpokladů: faktické ovládání věci určitou osobou a nakládání s věcí jako vlastník, tj. chování se k ní s úmyslem mít ji pro sebe. Předmětem držby mohou být všechny věci a některá práva (např. právo odpovídající věcnému břemenu). Vedle držby je třeba odlišovat detenci, kterou se rozumí takový stav, kdy sice je věc fakticky ovládaná určitou osobou (tento znak je totožný s prvním předpokladem držby), ale chybí zde vůle mít tuto věc pro sebe. To znamená, že detentor se k takové věci chová jako k věci cizí. Obecně není detence upravena, jejím příkladem je např. oprávnění vypůjčitele, nájemce. V rámci držby rozlišuje občanský zákoník držbu oprávněnou a držbu neoprávněnou. Římské právo definovalo držbu jako faktické panství nad věcí. K jejímu naplnění bylo potřeba splnit dva požadavky: dostatek vůle ovládat věc jako vlastní a fyzické ovládání věci.

Předmětem zkoumání toto bakalářské práce bude klasický občanskoprávní institut držby. Vedle držby samotné budeme analyzovat také tzv. detenci, která má k držbě velice blízko, ale v žádném případě s ní nesmí být zaměňována. Zvláštní pozornost bude v samostatné kapitole také věnována institutu vydržení, která je právním i logickým nástupcem oprávněné držby. Jelikož se pohybujeme na poli občanského práva hmotného, budeme dotčená témata zkoumat v intencích občanského zákoníku. Jedná se o tematiku hojně diskutovanou, které je věnována značná pozornost, a proto nám vedle samotného znění zákona bude pramenem odborná literatura (komentované znění zákona a odborné časopisecké články), nesmíme však zapomínat ani na košatou judikaturu a v neposlední řadě ani na internet. Vedle analyzování aktuálně platného a účinného právního řádu však nesmíme zapomínat ani na historické souvislosti vývoje a utváření institutu držby, které jsou zvláště v pojetí klasického římského práva více než pozoruhodné. Stejně tak se pokusíme nahlédnout do budoucnosti, neboť máme možnost prozkoumat právní úpravu navrhovaného nového soukromoprávního kodexu.

V této bakalářské práci bylo pojednáno o právních institutech držby, detence a vydržení. Jedná se o klasické soukromoprávní kategorie, které byly regulovány již klasickými právníky v dobách antického Říma, a jelikož se jedna z kapitol této práce zabývá právě zkoumáním držby v tomto období, můžeme shledat, že i po dvou tisíciletích mnohá principy a pravidla z tehdejší doby přetrvaly až do dnešních dní. Důvod je prostý: ať už vznikají právní vztahy mezi námi anebo mezi starými Římany, držba zůstává stále držbou a dnes stejně jako kdysi slouží stejnému účelu. Ačkoliv je téma držby v literatuře poměrně hojně zastoupeno, bylo velice složitým úkolem vybrat dostatečné množství dat, které by tuto práci vrchovatě naplnilo, neboť nesmíme zapomínat na skutečnost, že dotčená problematika je právně regulována v pouhých čtyřech paragrafech. Až na jednu drobnou výjimku jsme se také nemuseli odklonit z linie občanského práva hmotného, sledované téma je totiž beze zbytku tématem soukromoprávním. Po důkladné analýze platné a účinné právní úpravy jsme měli možnost se také věnovat navrhované právní regulaci, která by mohla vstoupit v platnost v budoucnu. Jelikož je tento navrhovaný kodex v relevantních částech mnohem podrobnější než stávající občanský zákoník, mohli jsme na závěr práce podrobně vysledovat shody a rozdíly s nynější právní úpravou i s klasickými římskými principy a shledat, že navrhovaný kodex má ambice díry v současných právních normách zaplnit a že je mnohem komplexnějším dílem než občanský zákoník.

Klíčová slova - Držba a detence

Držba, Vydržení, Detence, Vlastnické právo, Oprávněná držba, Občanské právo, Římské právo, Zánik držby, Ochrana držby, Přerušení držby

Obsah - Držba a detence

1. Úvod
2. Vymezení pojmu držba a detence
3. Historický vývoj
3.1. Dějiny a systém soukromého práva římského
3.2. Římské právo – detence, vydržení a držba
4. Předmět držby
5. Pojmové znaky držby
6. Postavení držitele
7. Vznik a zánik držby
7.1. Vznik držby
7.2. Zánik držby
7.3. Přerušení držby
8. Ochrana držby
9. Vydržení
10. Držba a vydržení de lege ferenda
10.1. Držba
10.2. Vydržení
11. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Držba a detence

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0371 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde