Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Základní informace - Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Název práce: Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 110 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Jaroslav Říha

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 360 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0626 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Úvod - Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

V době globalizace a prosazování nadnárodních společností nelze opomíjet možnost ovlivňování ekonomického vývoje mezinárodně–politickými událostmi, které mohou mít zásadní vliv na vývoj ekonomicko-hospodářské situace jednotlivých regionů, ale i dané země. Ekonomický vývoj v zemích, které dokážou výrazně ovlivnit situaci národních trhů, představují ekonomiky Spojených států amerických a Japonska, ale i Číny, Indie a Ruska. Bez povšimnutí by neměl zůstat ani vývoj ekonomické situace zemí eurozóny a zejména Německa. Zde je na místě si připomenout aktuální stav rozpočtových schodků a zadluženost jednotlivých států Evropské unie. Vážnou hrozbu představuje současný stav ekonomiky Řecka, ale i ostatních periferních ekonomik. Evropský trh představuje většinový podíl exportu České republiky a ekonomický vývoj v těchto zemích významně ovlivňuje i „kondici“ české ekonomiky.

 

Analýzu cyklického vývoje vybraných ekonomik, které představují Spojené státy americké a Japonsko, jako jedny z center světových ekonomik a ekonomiku Německa a Česka jsem za téma své diplomové práce volil vzhledem k aktuálnosti daného tématu a možnému využití získaných poznatků a závěrů v rámci svého profesního působení v bankovním sektoru. Práce si dále klade za cíl vyvrátit či potvrdit skutečnost, že vývoj finančních trhů těchto vyspělých ekonomik (USA, Japonska, Německa), ale i ekonomika Česka, do jisté míry odráží i hospodářský vývoj těchto států.

 

Problematika fiskální a monetární politiky státu, její udržitelnost a veřejný dluh státu patří k současným největším problémům mnoha vyspělých zemí. O tom nás přesvědčuje skutečnost, že se tímto problémem zabývá řada mezinárodních institucí i institucí Evropské unie. Zkoumání jednotlivých aspektů založených na makroekonomických ukazatelích výkonnosti ekonomiky patří k základním nástrojům identifikace těchto aspektů a hodnocení vývoje ekonomik. Za mezníky evropského ekonomického vývoje lze bezesporu považovat politický vývoj zemí „východního bloku“ v 90. letech 20. století, rozhodující aspekty představuje pád Berlínské zdi a sjednocení Německa, privatizace jednotlivých ekonomik těchto států, uvolňování trhů, vznik jednotného evropského trhu „Schengenské dohody“ či přijetí eura. Světový ekonomický vývoj identifikuje zásadní aspekty s významným vlivem na vývoj ekonomik od 70. let 20. století, které představují ropné šoky, vývoj mezinárodně–politické situace, válečné konflikty v Iráku a Afganistánu či mezinárodní terorismus. Z nedávné doby si vzpomeme na pád finančních trhů, který mimo jiné dolehl a ukončil působení největší investiční banky Lehman Brothers v USA. Druhou tezí je pak otázka, zda-li cyklický vývoj americké ekonomiky s jistým časovým zpožděním ovlivňuje ekonomický cyklus i v ostatních zemích.

 

Diplomovou práci člením na část teoreticko-metodologickou a část analytickou. Teoretická východiska diplomové práce představují vybraný přehled konceptů pojetí ekonomie a hospodářské politiky státu, hospodářský a politicko-hospodářský cyklus včetně popisu vybraných makroekonomických ukazatelů. V rovině ekonomicko-hospodářské politiky státu jsou představeny základní nástroje fiskální a monetární politiky státu a jejich možné využití. Využité metody v diplomové práci představují soubor jednotlivých základních vědeckých metod zahrnující deskripci, induktivní a deduktivní postupy, analýzy a syntézy včetně komparativních metod. Deskripci s rešerší odborné literatury využívám v rámci té části diplomové práce, která představuje teoretická východiska. Praktickou část diplomové práce charakterizuje analýza a komparace vybraných makroekonomických ukazatelů jednotlivých států. Za využití deskriptivní metody jsou popsána jednotlivá opatření vlád a centrálních bank a jejich dopady na hospodářství, vývoj světových trhů a měnových kurzů. V závěru praktické části na základě syntézy získaných výstupů jsou formulovány výsledky jednotlivých analýz vybraných makroekonomických ukazatelů. Závěr diplomové práce hodnotí splnění stanovených cílů práce. 

 

 

Cíl - Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat cyklický vývoj ekonomik USA, Japonska, Německa a Česka v letech 1993 - 2010. Dílčími cíli diplomové práce je popsat vývoj makroekonomických ukazatelů vybraných zemí a provést jejich komparaci. Identifikovat jednotlivá opatření vlád a centrálních bank v tomto období a popsat jejich vliv na vývoj hospodářství země.

 

 

Závěr - Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení analýzy cyklického vývoje ekonomik USA, Japonska, Německa a Česka v letech 1993 - 2010. Dílčími cíli diplomové práce bylo popsat vývoj makroekonomických ukazatelů vybraných zemí a provést jejich vzájemnou komparaci. Identifikovat jednotlivá opatření vlád a centrálních bank v tomto období a popsat jejich vliv na vývoj hospodářství země.

 

 

Diplomová práce je členěna na část teoreticko-metodologickou a část analytickou. Teoretická východiska diplomové práce představují vybraný přehled konceptů pojetí ekonomie a hospodářské politiky státu, hospodářský a politicko-hospodářský cyklus včetně popisu vybraných makroekonomických ukazatelů. V rovině ekonomicko-hospodářské politiky státu byly představeny základní nástroje fiskální a monetární politiky státu a jejich možné využití. Praktická část diplomové práce je charakterizována analýzou a komparací vybraných makroekonomických ukazatelů jednotlivých států. Za využití deskriptivní metody byla popsána jednotlivá opatření vlád a centrálních bank a jejich dopady na hospodářství, vývoj akciových trhů a měnových kurzů. V závěru praktické části jsou na základě syntézy získaných výstupů formulovány výsledky jednotlivých analýz vybraných makroekonomických ukazatelů působících na cyklický vývoj ekonomik. Komparace vývoje makroekonomických ukazatelů vybraných zemí s identifikací jednotlivých opatření vlád a centrálních bank v tomto období představovala základ práce, ve kterém jsem objektivně popsal jejich vliv na vývoj hospodářství dané země. Závěry z provedených analýz nám potvrzují úvodní téze, že cyklický vývoj americké ekonomiky s jistým časovým zpožděním ovlivňuje ekonomický cyklus v ostatních zemích a vývoj finančních trhů do jisté míry odráží celkový vývoj hospodářství dané země. Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že na vývoj hospodářského cyklu nelze aplikovat teorie o „standardizovaných cyklech ekonomiky“ se stejnou délkou periody jak se domnívali autoři těchto teorií z kapitoly 3.1. Jednotlivé fáze cyklů mají rozdílné impulzy, které vedou hospodářství k fluktuačnímu chování a do jisté míry jsou značně nepředvídatelné, navzdory očekáváním, které může být často opakem reality. Hledat oporu čistě v monetárních nástrojích by patrně rovněž nebylo příliš účinné, tudíž vlády jednotlivých zemí přistupovaly ke stimulaci ekonomiky i za pomocí fiskálních nástrojů, k čemuž se názorově kloním i já.

 

 

V průběhu 20. století velmi významně rostl vliv i úloha Spojených států v oblasti mezinárodního obchodu. Postupně se staly největším světovým importérem a pokles jejich poptávky po zahraničním zboží začal ovlivňovat vývoj hospodářství v mnoha zemích, které jsou jejich obchodními partnery. USA tím získala pozici ekonomické a politické velmoci, která významně ovlivňuje charakter světového obchodu, ať již prostřednictvím mezinárodních smluv jako byla všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) či prostřednictvím Světové obchodní organizace (WTO). Na těchto skutečnostech se podílel i Americký dolar, který se stal mezinárodní obchodní a rezervní měnou. Během sledovaného období ekonomika USA prošla pěti hospodářskými cykly, přičemž tři připadají na expanzi a dva na recesi. Období hospodářské expanze doprovázené výraznou investiční aktivitou, poklesem nezaměstnanosti, růstem cen nemovitostí a akcií, lze na první pohled označit za velice příznivé jevy, pokud by se zároveň nestaly i příčinou recese. V případě USA tomu tak bylo u obou nepříznivých období mezi lety 1993 - 2010. Přehnaná očekávání a důvěra investorů v akcie internetových firem (které negenerovaly vysněné zisky) vedly k mohutnému propadu cen akcií. Tento negativní vývoj prakticky celého akciového trhu se následně promítl v recesi hospodářství v letech 2001 – 2002. Hospodářství se „očistilo“ od některých neefektivních podniků a investic, došlo k propouštění nadbytečných zaměstnanců (např. v oblasti IT), k celkovému hospodářskému „vystřízlivění“ a po zhruba dvouleté pauze ekonomika opět vykazovala více než 2% růstovou hranici. Toto zaváhání americké ekonomiky se výrazněji než v USA promítlo v Japonsku a Německu, což potvrzuje úvodní tezi o provázání a ovlivnění hospodářství obchodních partnerů USA. S příchodem roku 2007 se stala aktuální tzv. „nemovitostní bublina“, která svým splasknutím vyvolala vlnu hospodářského poklesu (recese hospodářství, propady akciových trhů), který se velmi rychle šířil za hranice USA. Na plno se recese projevila až v roce 2009, kdy největší propad ze zkoumaných ekonomik zaznamenalo japonské hospodářství. Spojené státy byly po dlouho dobu nejvyspělejší světovou ekonomikou, avšak současný vývoj dle mého názoru nasvědčuje tomu, že pozice významných hráčů na světovém trhu se může v blízké budoucnosti rychle změnit. Japonsku výrazně přispěla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších ekonomik liberalizace světového hospodářství a technologická úroveň. V polovině osmdesátých bylo Japonsko na vrcholu hospodářského růstu a spolu se Spojenými státy bylo označováno za světovou ekonomickou a technologickou velmoc. Dobře nastartovaný hospodářský vývoj se ale počátkem 90. let zastavil. Nízké úrokové sazby japonské centrální banky umožnily vekonomice růst akciové a nemovitostní „bubliny“. Zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan vedlo k útlumu ekonomiky a pádu cen nemovitostí i akcií. Dle mého názoru pozdní a poměrně dramatický zásah do chodu hospodářství odstartoval sérií recesí a deflace, panující po celé analyzované období. Během let 1993 – 2010 Japonsko prošlo osmi hospodářskými cykly, přičemž čtyři připadají na recesi a čtyři na fázi mírných a velmi krátkých expanzí. K nepříznivému vývoji silně přispěla nejistota na japonské politické scéně, klesající rating země, a velmi intenzivní sanace bankovního sektoru s cílem vyhnout se bankrotu a tím jeho úplné ztrátě. Ačkoliv se hospodářský růst v roce 2010 dostal nad 4% hranici, i nadále se nad ekonomikou vznáší hrozba deflace (díky nízkým úrokovým sazbám BOJ), která by ekonomice mohla způsobit vážné problémy. Nynější japonská vláda musí neodkladně řešit otázky na téma stále se zvyšující vládní zadlužení (již přes 200% HDP), udržení fiskální politiky pro stárnoucí populaci a uplatňování politik, které povedou k hospodářskému růstu a zvyšování životní úrovně. V této situaci by mohlo každé drobné hospodářské „klopýtnutí“ přerůst v kolaps finančního systému, což by prakticky vedlo ke státnímu bankrotu např. po vzoru Argentiny. Německo se bezesporu řadí mezi nejvýznamnější evropské i světové ekonomiky, což potvrzuje nejen jeho postavení na mezinárodním poli. Analyzované období mezi lety 1993 – 2010 bylo provázeno řadou změn v ekonomice, ať už máme na mysli přijetí jednotné evropské měny či zavádění strukturálních reforem. Určité dopady na ekonomiku přineslo i sjednocení Německa v roce 1990. Během sledovaného období Německo prošlo čtyřmi fázemi expanze a čtyřmi fázemi recese. Oproti USA se hospodářské cykly vyznačovaly kratší délkou trvání a nižší dynamikou tempa růstu. Na počátku zkoumaného období se německá ekonomika potýkala s recesí, ale exportně orientovaná strategie a silná domácí poptávka napomohla hospodářství k oživení a udržení kladného tempa růstu až do roku 2001, kdy se projevily dopady hospodářského útlumu v USA. Následně mezi lety 2004 – 2007 se ekonomice dařilo udržet kladné hodnoty ve vývoji HDP, ačkoliv se ekonomika během tohoto období ocitla jak ve fázi expanze, tak ve fázi recese. S příchodem roku 2008 se začal projevovat celosvětový hospodářský útlum šířící se z USA, který se naplno projevil v roce 2009, kdy se výkonnost ekonomiky dostala do záporných hodnot na úroveň – 5,10% HDP. V roce 2010 došlo ke stabilizaci a opětovnému oživení výroby, exportu i domácí spotřeby a HDP vzrostl o 3,7 %, což odráželo i světový trend. Nutno však dodat, že ani v případě německé ekonomiky tato opětovná konjunktura nedokázala svým růstem nahradit pokles z roku 2009. Pro relativně mladou českou ekonomiku bylo analyzované období 1993 – 2010 poměrně obtížné především díky transformaci směrem k tržnímu hospodářství. Obecně lze konstatovat, že po recesi začátkem 90. let „nastartovala“ česká ekonomika hospodářský růst a během analyzovaného období prošla třemi fázemi expanze a dvěma fázemi recese. Od počátku sledovaného období až do roku 1997 hospodářství vykazovalo velmi příznivý trend, který skončil s příchodem měnové krize a donutil ČNB k přechodu z režimu fixního kurzu koruny na řízený floating. Ekonomický růst se navrátil v období 1999 – 2008. Po vstupu České republiky do EU (2004) byla označována za jednu z nejvíce rostoucích ekonomik mezi členskými zeměmi. Vzhledem k otevřenosti české ekonomiky a její silné závislosti na obchodních partnerech (v tomto případě zejména Německu) přinesl rok 2008 zpomalování dynamiky tempa růstu a její následný propad do záporných čísel v roce 2009. Tento propad je spojen s důsledky globální ekonomické recese, která se promítla i v ostatních zkoumaných ekonomikách. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.8 za pozitivum, zde určitě lze považovat, že ČR oproti ostatním analyzovaným ekonomikám nebyla nucena sanovat bankovní sektor, který se nepotýkal se špatným úvěrovým portfoliem. Jisté ponaučení a opatrnost bank v poskytování úvěrů vyplynula ze zkušeností v 90. letech, ačkoliv zde panovaly určité obavy z důvodu vlastnění velkých bank v ČR zahraničními subjekty.

 

 

Z dění na světových akciových trzích, z hospodářských výsledků většiny světových společností a makroekonomických veličin jednotlivých států je patrné, že současná doba nasvědčuje spíše určité expanzi, avšak v různých ekonomikách se projevuje rozdílnou intenzitou. Aby se hospodářská recese mohla stát celosvětovou, nebo alespoň mezinárodní, musí zasáhnout ty země, které hrají v globálním měřítku významnou roli. Do budoucna považuji jako závažný problémem pro hospodářský vývoj závislost na zdrojích energie, zejména pak ropy a snahu politických elit zoufale oddalovat přiznání problémů, jelikož je pro ně snazší řešit krizovou situaci, než jí předcházet v podobě nepopulárních opatření. Z důvodu nedávné krize finančního sektoru se nejen Německo na mnoha rovinách (Evropská unie, G20, MMF) zasazuje o reformu mezinárodní finanční architektury. I já se v tomto případě kloním k názorům o nutnosti zavedení určité regulace finančních trhů na všechny účastníky, produkty a trhy. Aby však tato regulační opatření byla účinná, musí být realizována důsledně, v plné šíři a nejen v bankovním sektoru.

 

 

Klíčová slova - Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Ekonomika, role státu, Keynesovské pojetí ekonomie, fiskální politika, monetární politika, hospodářský cyklus, HDP, inflace, nezaměstnanost

 

 

Obsah - Analýza cyklického vývoje ekonomik USA, Německa, Japonska a ČR v letech 1993-2010

Úvod

1. Role státu v ekonomice

1.1 Klasické pojetí ekonomie

1.2 Keynesovské pojetí ekonomie

2. Hospodářská politika

2.1 Fiskální politika

2.2 Tipy fiskální politiky (expanze a restrikce)

2.3 Monetární politika

2.4 Tipy monetární politiky

2.5 Zpoždění účinků fiskální a monetární politiky

3. Hospodářský cyklus

3.1 Typy ekonomických cyklů podle délky trvání

3.2 Politicko-ekonomický cyklus

3.3 Fáze hospodářského cyklu

3.4 Hospodářský růst

4. Makroekonomické veličiny

4.1 HDP

4.2 Metody měření HDP

4.3 Problémy měření výstupu ekonomiky

4.4 Inflace

4.5 Rozlišení podle míry inflace

4.6 Druhy inflace

4.7 Měření inflace

4.8 Nezaměstnanost

4.9 Vztah nezaměstnanosti a inflace – Phillipsova křivka

4.10 Politicko-ekonomická hlediska

5. Analytická část práce

5.1 Charakteristika ekonomiky USA

5.2 Ekonomický vývoj USA

5.3 Charakteristika ekonomiky Japonska

5.4 Ekonomický vývoj Japonska

5.5 Charakteristika ekonomiky Spolkové republiky Německo

5.6 Ekonomický vývoj Německa

5.7 Charakteristika ekonomiky České Republiky

5.8 Ekonomický vývoj České republiky

Závěr

Seznam použité literatury

Seznam tabulek

Seznam obrázků

Přílohy

 

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 360 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0626 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde