Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Základní informace - Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 90 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Klára Zajíčková

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Na vývoji nezaměstnanosti České republiky se odráží také vývoj nezaměstnanosti absolventů, proto v této práci je jim věnovaná podstatná část. Absolventi jsou totiž skupinou uchazečů o zaměstnání, která je do značné míry handicapovaná tím, že jí chybí praktické zkušenosti a vstup na trh práce se pro ni stává problematickou situací. Cílem diplomové práce byla statistická analýza vývoje nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol. Na vybrané makroekonomické ukazatele byly použity statistické metody, které následně umožnily zhodnocení dané problematiky a určení prognózy pro další období.

Úvod - Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Nezaměstnanost a příčiny její existence v tržních ekonomikách jsou jedním z nejspornějších a nejdiskutovanějších témat odborníků po celém světě, nejenom proto, že je to ekonomická veličina, která charakterizuje výkonnost národního hospodářství. Skutečnou míru nezaměstnanosti je důležité udržovat na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti, protože tato míra není ani neměnná, není ani optimální, ale jde o nejnižší udržitelnou míru nezaměstnanosti, jíž lze v tržní ekonomice dosáhnout, aniž přinese riziko akcelerace inflace. Vývoj nezaměstnanosti v České republice měl několik etap, od tzv. „plné zaměstnanosti“ v době komunismu až k vysoké nezaměstnanosti v současnosti. Pracovní síla by však měla být výkonná, kvalifikovaná a motivovaná, aby přispívala k udržitelnému ekonomickému růstu, nikoliv pouze „zaměstnaná“. Během minulých let proběhly velké změny, ať už se má na mysli rozdělení Československa či vstup České republiky do EU a nebo další jiné, kterých je mnoho. Lze říct, že každý rok přinesl s sebou spoustu pozitivních i negativních přeměn v různých oblastech. Skutečností však je, že nezaměstnanost se stala novým a nyní velkým problémem země.

Jedním z faktorů hospodářského a sociálního vylučování lidí ze společnosti je právě zmíněná nezaměstnanost. Investice do lidských zdrojů jsou nezbytné a nevyhnutelné, má-li se zvyšovat konkurenceschopnost a zejména má-li se usnadnit vstřebávání a šíření nových technologii. Velkou pozornost si proto vyžadují především absolventi škol, kteří patří mezi tzv. rizikovou skupinu na trhu práce. Přechod ze vzdělávací soustavy do světa práce by měl být usnadňován stále větší praktickou zaměřeností a měl by být podporován ze všech stran (je to v zájmu absolventů, škol a firem a v neposlední řadě i státu). Spolupráce mezi školskou sférou a světem podnikání je další důležitou metodou přenášení poznatků, hybnou silou inovací a způsobem jak zvyšovat produktivitu v rozvíjejících se oborech, schopných vytvářet pracovní místa.

Závěr - Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Cílem diplomové práce byla statistická analýza vývoje nezaměstnanosti v České republice a určitá část práce byla věnována rizikové skupině na trhu práce - absolventům. Pomocí statistických metod, převážně časových řad, byl popsán vývoj na trhu práce až po současnost, byly analyzovány její problematické části a z toho v neposlední řadě vyvozeny určité závěry. Nezaměstnanost se týká nás všech, ať už přímo či nepřímo. Nelze dosáhnout plné zaměstnanosti, ale lze se přiblížit k tzv. přirozené míře nezaměstnanosti, což je nejnižší udržitelná míra, jíž lze v tržní ekonomice dosáhnout. Cílem Evropské unie je dosáhnout 7-8% nezaměstnanosti. Česká republika jako člen unie by měla přispívat k dosažení těchto cílů. V rámci vnitřní rovnováhy a dobré ekonomické funkčnosti by měla zajistit, aby nezaměstnanost uvnitř státu byla stabilně co nejnižší.

Od roku 2000 po hospodářské recesi docházelo v České republice k pozvolnému oživení ekonomiky, ale vývoj obecné míry nezaměstnanosti spíše stagnoval či se míra ještě zvýšila. Příčin neklesání tohoto makroekonomického ukazatele je několik. Mezi hlavní důvody jistě patří: strnulý trh práce a růst produktivity, jako bariéra firem k najímání další pracovní síly a jako překážka v motivaci pro uchazeče o zaměstnání hledat si práci (ačkoliv roste produktivita, stále se odpracuje poměrně dost hodin za týden a přitom v České republice máme výrazně nižší kupní sílu než například v sousedním Německu, kde produktivita je přibližně stejná). Výrazně rostoucím trendem se vyvíjela dlouhodobá nezaměstnanost, dokonce její roční procentuální přírůstek byl vyšší než u krátkodobé nezaměstnanosti. Faktory, které se podílely na tomto růstu, jsou: pozdě nastartované strukturální změny, překážky v mobilitě, nezaměstnanost jako neznámý jev po minulém režimu (neschopnost vrátit se zpět do zaměstnaní), pohodlné využívání systému (podpora v nezaměstnanosti apod.), vliv odborů (orientace na nezaměstnaného). Na základě analýzy vývoje situace na trhu práce z minulých let 1993 – 2005 byl zjištěn rostoucí trend nezaměstnanosti v České republice. Aby se zlepšil vývoj nezaměstnanosti, je nutný pozitivní růst národního hospodářství, řešení nezaměstnanosti individuálně podle regionů a nižších územních jednotek na základě akčního plánu zaměstnanosti ČR, zvýšení zahraničních investic do České republiky a tím nárůst tvorby nových pracovních míst, v neposlední řadě podpora státu především aktivní politikou zaměstnanosti, atd. K nezaměstnanosti nelze přistupovat s jedním řešením, ale s celkovým komplexem různých návrhů a opatření. Zcela jistě největší podpory k dosažení těchto cílů by měl poskytovat stát a jeho vláda.

Klíčová slova - Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

Trh práce, nezaměstnanost, absolvent, politika zaměstnanosti, Evropská unie, měření nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, tripartita

Obsah - Vývoj nezaměstnanosti v ČR se zaměřením na absolventy škol

1 Úvod
2 Literární rešerše
2.1 Trh práce
2.1.1 Tripartita
2.2 Začátek vývoje ČR a ekonomické dění po současnost
2.2.1 Hospodářský vývoj České republiky
2.2.2 Vývoj nezaměstnanosti v České republice
2.3 Definice a měření nezaměstnanosti
2.3.1 Míra nezaměstnanosti
2.3.2 Měření nezaměstnanosti
2.3.3 Nový zákon o zaměstnanosti
2.4 Negativní aspekty nezaměstnanosti
2.5 Orgány působící v oblasti zaměstnanosti
2.5.1 Politika zaměstnanosti
2.5.2 Úřady práce
2.6 Handicapovaná skupina na trhu práce – absolventi škol
2.7 Nezaměstnanost absolventů škol
2.8 ČR a EU
3 Charakteristika ČR se zaměřením na řešenou problematiku
3.1 Přechod od „plné zaměstnanosti“ k nezaměstnanosti
3.2 Současná situace na trhu práce
Ústava České republiky
3.3 Zvláštnosti trhu práce v ČR
3.4 Komparace ČR a EU
3.5 Shrnutí
4 Cíl práce a metodika
4.1 Cíl práce
4.2 Metodika práce
5 Analýza dosažených výsledků
5.1 Vývoj nezaměstnanosti v ČR
5.1.1 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v ČR v letech 1993 -2005
5.1.2 Obecná míra nezaměstnanosti
5.1.3 Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti
5.1.4 Regionální nezaměstnanost
5.2 Nezaměstnanost absolventů škol v ČR
5.2.1 Podíl absolventů škol na celkové nezaměstnanosti ČR
5.2.2 Volná pracovní místa
5.2.3 Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů škol
5.2.4 Regionální nezaměstnanost absolventů škol
6 Závěr
7 Seznam literatury
8 Přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde