Úvěr

Základní informace - Úvěr

Název práce: Úvěr

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Kateřina Hoffmannová

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Úvěr

Cílem práce je porovnat právní úpravu úvěru s problémy, které se vyskytují v praxi při poskytování peněžních prostředků a posoudit, zda je tato úprava dostatečná či nikoliv. Zda se v praxi nevyskytují problémy, které legislativa neupravuje. V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé zákony, které se týkají dané problematiky a podrobněji rozebráno jejich znění. Právní úprava je velmi stručná, rozlišuje pouze mezi úvěrem a spotřebitelským úvěrem. Což je v obchodní praxi nedostatečné rozlišení. Na trhu je velká řada typů úvěrů, a proto se používá daleko podrobnější rozdělení než to, které je v legislativě. Praktická část je zaměřena na účelovou smlouvu o úvěrou, kterou žádal zemědělský podnik banku o úvěr na pořízení nového stroje z důvodu obnovy zastaralého vybavení. Byly posouzeny bankou stanovené podmínky pro získání úvěru a porovnává se smlouva o úvěru s právní úpravou. Právní úprava je dostatečná. Chrání postavení obou smluvních stran a jasně vymezuje podmínky pro poskytování peněžních prostředků. I když v praxi má v případě smlouvy o úvěru banka či věřitel silnější vyjednávací postavení než klient. Klient je zase dostatečně chráněn u spotřebitelského úvěru.

Úvod - Úvěr

Zadlužení českých domácností v posledních letech rychle roste. Půjčky jsou pro Čechy stále silnějším lákadlem, což potvrzuje i loňský rekordní nárůst zadlužení domácností. Celkové dluhy českých rodin v bankách dosáhly v roce 2005 výše 420 miliard, což je o sto miliard více než v roce 2004. Za posledních deset let tak zadlužení domácností u bankovních ústavů narostlo o více než osm set procent. Další desítky miliard do peněženek lidí plynou od splátkových a leasingových společností. K růstu dochází skoro ve všech oblastech poskytování peněžních prostředků od stavebních úvěrů po hypoúvěry až k překlenovacím úvěrům. Tři čtvrtiny Čechů mají pozitivní postoj k půjčkám od bank, splátkových firem nebo leasingových společností. Jsou přesvědčeni, že je lepší uspokojit své potřeby okamžitě a pak úvěr splácet než si na nákup naspořit. Vyplývá to z průzkumu, který pro pojišťovnu Cardif Pro Vita provedla v šestnácti zemích agentura Sofres Factum.

Stavební spoření existuje v České republice již třináct let. Zpočátku jej lidé nejvíce využívali jako velmi výhodný způsob zhodnocování pravidelných vkladů. V posledních letech však spoření stále více slouží k financování bytových potřeb, protože lidé v daleko větší míře u něj využívají možnost čerpání účelových úvěrů. Úvěr ze stavebního spoření je jednoznačně nejvíc preferovaným úvěrovým produktem. Stavební spořitelny hlásí rekordní růst nových půjček na bydlení. Všem tuzemským spořitelnám narostly za 1. čtvrtletí roku 2006 úvěry o desítky procent. Celková hodnota nových půjček přesáhla přes deset a půl miliardy korun, což je čtyřicetiprocentní meziroční nárůst. Kromě toho, že spořitelny těží z celkově větší poptávky domácnosti po úvěrech na bydlení, je to hlavně důsledek nové strategie. Stavební spořitelny začaly půjčovat lidem větší částky a nabízejí je za srovnatelných podmínek jako hypoteční banky. Svou novou obchodní politiku podporují spořitelny i silnou marketingovou kampaní. V ní se snaží zdůraznit i některé přednosti svých úvěrů proti hypotékám.

Závěr - Úvěr

Na základě provedené případové studie, je zřejmé, že právní úprava úvěru je dostatečná, i když jsou skoro všechna ustanovení v ObchZ dispozitivní (smluvní). V praxi jsou obě smluvní strany dostatečně chráněny zákonem a podmínky smlouvy jsou hodně závislé na jejich vůli. Podmínky smlouvy (např. stanovení výše úvěrů) by měly být také stanoveny v souladu se zásadami poctivého obchodního styku (Marek, 2004). Hodnocená smlouva o úvěru mezi podnikem a bankou je zcela v souladu s ObchZ. Tato smlouva mi připadá výhodnější pro bankovní ústav. Banka je zajištěna proti ztrátě půjčených peněžních prostředků hned několika způsoby. Zajištění smlouvy zástavou nemovitosti, blankosměnkou a uznáním dluhu manželkou klienta je podle mého názoru pro banku dostatečná záruka na vrácení peněžních prostředků. Pro zajištění výdělku ve formě úroku z úvěru, banka stanovuje pro klienta nevýhodné podmínky při předčasném splacení úvěru. Úroky z prodlení jsou také velmi vysoké – úroková sazba navýšená o 10 % z úvěrové částky a klient nejdříve splácí úroky a pak teprve samotný úvěr. Čímž se může stát, že umořuje pouze úroky a dlužná částka zůstává stále ve stejné výši nebo se jen nepatrně snižuje.

Dalším rizikem pro klienta je ustanovení ohledně smluvních pokut a sankcí. Uvádí se zde, že okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění klienta nemají vliv na právo banky na náhradu škody. Což v některých situacích může být pro klienta velmi nebezpečné. Klient v tomto případě neměl silnou vyjednávací pozici, aby mohl s bankou projednat některé podmínky smlouvy a popřípadě prosadit jejich změnu. Jelikož klient žádal u dalších dvou bank o poskytnutí prostředků a jeho žádosti byly zamítnuty, musel s těmito podmínkami souhlasit. Pravdou je, že nemusel smlouvu podepsat a mohl si zkusit opatřit peníze jinou formou než formou úvěrování. Banka musí zajistit vrácení půjčených prostředků a nemůže je poskytnout každému žadateli. Proto si určuje takové podmínky, aby bylo riziko ztráty peněz co nejmenší. Ve smlouvě banka klientovi vyšla vstříc ohledně stanovení splátkového kalendáře, kde mu stanovila splátky způsobem, který vyhovuje jeho podnikatelské činnosti. Jelikož klient podepsal s touto bankou již druhou úvěrovou smlouvu, riziko mu zřejmě přišlo přiměřené a smlouvu opět podepsal.

Banky v posledních letech snižují úrokové sazby a snaží se zpřístupnit úvěry co největšímu počtu zákazníků. Pro získání malého či spotřebitelského úvěru není nutné splnit mnoho podmínek a jejich získání je pro fyzické i právnické osoby stále dostupnější. S růstem částky úvěru se ovšem také stupňují podmínky pro získání peněžních prostředků finančních ústavů. U větších úvěrů jsou velmi finančně náročné již poplatky, které je nutné uhradit před poskytnutím úvěru a během jeho čerpání. Jedná se o odhad nemovitosti (zástavy), poplatku za sjednání smlouvy, poplatku za vedení úvěrového účtu, závazkové odměny atd. Vlastnictví nemovitosti, kterou banka vyžaduje do zástavy a zajištění ručitele pro podpis blankosměnky také není pro každého žadatele lehce splnitelná podmínka. Pro banky je nutností chránit své prostředky, a proto je samozřejmé, že se stoupající výší úvěrů se mění i podmínky pro jejich poskytnutí.

Klíčová slova - Úvěr

Úvěr, půjčka, výpůjčka, smlouva o úvěru, spotřebitelský úvěr, lichva, účelový úvěr, smluvní strany, směnka, akceptační úvěr, lombardní úvěr, hypoteční úvěr

Obsah - Úvěr

1 Úvod
2 Cíl a metodika práce
3 Právní úprava - přehled
4 Rozbor právní úpravy
4.1 Základní pojmy definované zákonem
4.1.1 Úvěr
4.1.2 Půjčka
4.1.3 Výpůjčka
4.2 Smlouva o úvěru
4.2.1 Pojem
4.2.2 Forma smlouvy
4.2.3 Smluvní strany
4.2.4 Podstatné náležitosti ve smyslu § 269 odst. 1 ObchZ.
4.2.5 Práva a povinnosti smluvních stran
4.2.6 Úplata a úroky
4.2.7 Zánik smlouvy podle ObchZ.
4.2.8 Účelový úvěr
4.3 Spotřebitelský úvěr č. 321/2001 Sb.
4.3.1 Implementace směrnice ES o spotřebitelském úvěru
4.3.2 Vymezení pojmu spotřebitelský úvěr
4.3.2.1 Co nepatří do spotřebitelského úvěru
4.3.3 Vymezení smluvní strany spotřebitele
4.3.4 Náležitosti smlouvy
4.3.5 Práva a povinnosti smluvních stran
4.3.6 Zánik smluvního vztahu
4.3.6.1 Odstoupení od smlouvy podle ZSÚ
4.3.6.2 Předčasné splacení úvěru podle ZSÚ
4.3.6.3 Platba směnkou nebo šekem podle ZSÚ
4.3.7 Dohled nad dodržováním zákona
4.4 Trestní odpovědnost v souvislosti s úvěrem
4.4.1 Skutková podstata trestného činu
4.4.2 Systematika trestných činů
4.4.3 Úvěrový podvod podle § 250 b trestního zákona
4.4.4 Lichva § 253
4.5 Členění úvěrů v obchodní praxi
4.5.1 Krátkodobé úvěry
4.5.1.1 Směnka
5.1.2 Směnečný eskontní úvěr
4.5.1.3 Akceptační úvěr
4.5.1.4 Lombardní úvěr
4.5.1.5 Malé osobní úvěry
4.5.2 Střednědobé a dlouhodobé úvěry
4.5.2.1 Emisní půjčka
4.5.2.2 Úvěrový úpis či závazková listina
4.5.2.3 Sanační úvěr
4.5.2.4 Hypoteční úvěr
4.5.2.5 Střednědobé a dlouhodobé půjčky fyzickým osobám
4.5.3 Průběh poskytnutí a čerpání úvěru
4.5.3.1 Žádost o úvěr
4.5.3.2 Posouzení solventnosti klienta
4.5.3.3 Zajištění úvěru
4.5.3.4 Splacení úvěru
5 Aplikace právní úpravy v praxi
5.1 Charakteristika zemědělského podniku
5.1.1 Rostlinná výroba
5.1.2 Živočišná výroba
5.2 Využití dotací pro financování podniku
5.3 Využití úvěru při koupi nového strojního vybavení
5.3.1 Úvěr na koupi traktoru
5.3.2 Úvěr na sklízecí mlátičku
5.4 Poskytování úvěrů v České republice
5.5 Porovnání smlouvy o úvěru s právní úpravou
5.5.1 Splnění náležitostí daných ObchZ.
5.5.2 Další obsah smlouvy
6 Závěr
7 Seznam literatury

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde