Peníze

Základní informace - Peníze

Název práce: Peníze

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 59 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. David Ryss

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Peníze

V diplomové práci jsem se zabýval problematikou spojenou s emisí peněz. Celá práce je rozdělena do tří navazujících částí. První část je zaměřena na vznik peněz. Popisuje historický vývoj prostředku směny a jeho význam pro společnost. Dále první část obsahuje vlastní definici peněz. Druhá část je věnována centrálnímu bankovnictví a české národní bance. Stručně popisuje funkce centrální banky a její nástroje pro provádění měnové politiky. V závěru této 2. části jsem se zmínil o kritických připomínkách, na které jsem v souvislosti s centrálním bankovnictvím narazil. Poslední část bakalářské práce nabízí možnou alternativu centrálního bankovnictví, kterou je systém svobodného bankovnictví.

Úvod - Peníze

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou spojenou s emisí peněz a systémem svobodného bankovnictví. Celá práce je rozdělena do tří navazujících částí. První část je zaměřena na vznik a vývoj peněz a peněžního trhu a popisuje historický vývoj prostředku směny a jeho význam pro společnost. Peníze (aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu) totiž nevznikly nějakým geniálním objevem, peníze prošly mnohými etapami vývoje. Základním prvkem vzniku peněz je potřeba směny, ke které docházelo v důsledku specializace a dělby práce ve společnosti. Směna je základem ekonomického života a představuje životodárnou mízu nejen ekonomiky, ale i samotné civilizace. První část dále popisuje historický vývoj prostředku směny a jeho význam pro společnost. V minulosti byly jako prostředky směny používány například: sůl, tabák, korále, obilí, hřebíky. V průběhu staletí se na trhu ustálily jako prostředky směny dvě komodity – zlato a stříbro. Tyto dva drahé kovy se prosadily především díky svým vlastnostem. Závěr první části patří vývoji emise peněz. Druhá část diplomové práce je věnována centrálnímu bankovnictví a České národní bance. V úvodu jsem se zmínil o vzniku centrálního bankovnictví, o cíli centrální banky a o funkcích, které centrální banka plní. Hlavním cílem centrální banky je péče o stabilitu měny. Mezi základní funkce centrální banky, kterými jsem se v bakalářské práci zabýval, patří: emisní funkce, funkce vrcholného subjektu měnové politiky a funkce banky bank. Kromě těchto základních funkcí centrální banka vykonává i další činnosti, kterými jsou: regulace bankovního systému a dohled na něj, spravování devizových rezerv státu, funkce banky státu a reprezentace státu v měnové oblasti. K plnění těchto funkcí a naplňování cílů stanovených zákonem používá centrální banka soubor nástrojů měnové politiky. Centrální banka většinou používá k dosažení svých cílů kombinace měnových nástrojů.

V závěru druhé části práce jsem se zmínil o kritických připomínkách centrálního bankovnictví, na které jsem narazil v souvislosti s jejím hlavním posláním, kterým je péče o stabilitu měny. Jak ale ve skutečnosti pečuje centrální banka o měnu? S jistou dávkou nadhledu jsem se pokusil na tuto otázku odpovědět. Zabýval jsem se, jak fungují centrální banky, a zda vůbec plní svůj hlavní cíl. Poslední a stěžejní část diplomové práce nabízí možnou alternativu centrálního bankovnictví, kterou je systém svobodného bankovnictví. Systém svobodného bankovnictví je charakteristický tím, že v něm nepůsobí žádná centrální banka a neexistuje v něm žádná bankovní regulace ani dohled. Disciplína bank je zajištěna nikým neomezovanou konkurencí mezi nimi. V tomto systému by fungovaly soukromé peníze – hotovostní peníze emitované soukromými obchodními bankami. Stabilitu kupní síly soukromých peněz by zajišťovala volná konkurence mezi bankami a povinnost např. zlatého krytí bankovek. Banka, která by nebyla schopná zajistit relativně stabilní kupní sílu svých bankovek a jejich dostatečné krytí, by se dostala do situace, kdy o její bankovky nikdo na svobodném trhu nemá zájem. Musela by tedy své bankovky, v lepším případě, začít stahovat z oběhu, v horším případě, vyhlásit dokonce úpadek.

Závěr - Peníze

V diplomové práci jsem se zabýval svobodným bankovnictvím, které mne zaujalo hned z několika důvodů. Ekonomické debaty se v dnešní době točí hlavně o zvládnutí systému centrálního bankovnictví a systém svobodného bankovnictví stojí „přehlížen“ opodál. Názory odborníků, které poukazují na výhody jiného systému, jsou považovány za nedospělé, či zcela nemyslitelné. Hlavním cílem této práce bylo nastínit a stručně popsat možnou alternativu centrálního bankovnictví, kterou je systém svobodného bankovnictví. Tento cíl byl splněn. V závěrečné kapitole jsem demonstroval, že tento systém může být vnitřně stabilní a funkční. Bylo popsáno, že systém svobodného bankovnictví může vzniknout jako přirozený důsledek vývoje svobodné společnosti a jejího spontánního vývoje. V historii lidstva nalezneme období (např. ve Skotsku a USA v 18. a 19. století), o kterých se běžně hovoří jako o obdobích svobodného bankovnictví, a je pravda, že tato období nebyla obdobími nestability bankovního sektoru a že nebyla na základě plýtvání zdroji nahrazena systémem centrálního bankovnictví. V minulosti existující systémy svobodného bankovnictví se těšily vysoké stabilitě a jejich zánik byl spojen s politickým rozhodnutím. Naopak systém centrálního bankovnictví je systémem, který vznikl politickým rozhodnutím jako důsledek zneužití moci vlád či panovníků. Vzhledem k tomu, že téma svobodného bankovnictví je poměrně málo diskutované v odborných kruzích, je velmi složité dojít ke konkrétním závěrům zda je systém svobodného bankovnictví prakticky použitelný v dnešním světě. Podle mého názoru je velice důležité o tomto tématu vůbec diskutovat a vyvolat tak podnět k podrobnější analýze systému svobodného bankovnictví a jeho uplatnění v dnešní době.

Pokud se zamyslím a uplatním své dosud získané znalosti v této oblasti, nejsem schopen vyřknout jednoznačné stanovisko, zda je systém svobodného bankovnictví vhodnější než systém centrálního bankovnictví. Osobně zastávám neutrální názor, tedy střední cestu a jakýsi kompromis mezi systémy. Jisté je, že centrální bankovnictví nevzniklo spontánním vývojem společnosti. Pokud by tomu tak bylo, tak by vznikl systém svobodného bankovnictví. Zastánci svobodného bankovnictví se domnívají, že zrušení centrální banky s emisním monopolem a z toho vyplývajícím oběhem peněz s „vynucenou kupní silou“ a obnovení systému založeného na konkurenci v bankovním sektoru by vneslo do ekonomiky neinflační stabilitu. Měnová politika by pak byla transformována do politiky definování pravidel emise bankovek.

Bohužel se mi v této práci nepodařilo posoudit všechny principy fungování svobodného bankovnictví. Myslím si, že v dnešní době je velmi důležité zamyslet se nad současným dvoustupňovým systémem. Je třeba se zamyslet nad samostatností centrální banky, která je podle mého názoru stále pod určitým vlivem vlády. Ztotožňuji se také s názorem, že je potřeba podrobněji určit pravidla fungování centrální banky. Tímto mám na mysli například stanovení osobní odpovědnosti centrálního bankéře za splnění cílů centrální banky. Zásadního rozhodnutí v oblasti centrálního bankovnictví se v nejbližším období pravděpodobně nedočkáme, protože vlády nebudou riskovat stabilitu systému, kterou by případná transformace centrálního bankovnictví do určité míry ovlivnila. read more

Klíčová slova - Peníze

Peníze, směna, prostředek směny, emise peněz, centrální bankovnictví, nástroje monetární politiky, svobodné bankovnictví, soukromé peníze

Obsah - Peníze

1. ÚVOD

2. CÍL PRÁCE A METODIKA

I. VZNIK PENĚZ A VÝVOJ PENĚZ A PENĚŽNÍHO TRHU

1. SMĚNA A JEJÍ VÝZNAM

1. 1. Přímá směna

1. 2. Nepřímá směna

2. VÝVOJ EMISE PENĚZ

2. 1. Emise a oběh mincí z drahých kovů

2. 2. Emise a oběh papírových státovek

2. 3. Emise a oběh klasických bankovek

2. 4. Centralizace emise bankovek

3. HOTOVOSTNÍ A BEZHOTOVOSTNÍ PENÍZE

4. DEFINICE PENĚZ

4.1. Teoretická definice peněz

4. 2. Funkce peněz

4. 3. Empirická definice peněz

4. 4. Terminologie v oblasti teorie peněz

II. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ, ČNB

5. VZNIK CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

6. FUNKCE CENTRÁLNÍ BANKY, EMISE A OBĚH PENĚZ VE VYSPĚ-LÝCH EKONOMIKÁCH

6. 1. Emisní funkce, emise a oběh peněz ve vyspělých tržních ekonomikách

6. 2. Funkce vrcholného subjektu měnové politiky

6. 3. Funkce banky bank

6. 4. Další funkce banky

6. 4. 1. Regulace a dohled bankovního systému

6. 4. 2. Funkce banky státu

6. 4. 3. Funkce správce devizových rezerv

6. 4. 4. Funkce reprezentanta vlády v měnové oblasti

6. 4. 5. Důvody existence centrálních bank

7. NÁSTROJE MONETÁRNÍ POLITIKY CENTRÁLNÍ BANKY

7. 1. Diskontní nástroje

7. 1. 1. Diskontní úvěr

7. 1. 2. Reeskontní úvěr

7. 1. 3. Lombardní úvěr

7. 2. Operace na volném trhu

7. 3. Povinné minimální rezervy

7. 4. Kursové intervence

7. 5. Ostatní nástroje

8. KRITICKÉ PŘIPOMÍNKY K CENTRÁLNÍMU BANKOVNICTVÍ

III. SVOBODNÉ BANKOVNICTVÍ

9. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA

9. 1. Metodologický subjektivismus

9. 2. Metodologický individualismus

9. 3. Spontánní řád a svoboda jednotlivce

10. FIDUCIÁRNÍ SUBSTITUCE

10. 1. Směnky

10. 2. Bankovky

10. 3. Poskytování úvěrů z vkladů

10. 4. Stabilita bankovního systému

11. SVOBODNÉ BANKOVNICTVÍ VS. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ

11. 1. Vznik centrálního bankovnictví

11. 2. Existence centrální banky v systému svobodného bankovnictví

11. 3. Mýty a realita o svobodném bankovnictví

12. PŘÍPADNÁ TRANSFORMACE SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

12. 1. Předpoklady transformace systému centrálního bankovnictví

12. 2. Privatizace centrální banky

12. 3. Privatizace zlatých rezerv

12. 4. Možná transformace a zdroje reformy

12. 4. 1. Krize

12. 4. 2. Rozvoj technologie

13. SVOBODNÉ BANKOVNICTVÍ A SOUČASNOST

14. ZÁVĚR

IV. LITERATURA

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde