Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru

Základní informace - Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru

Název práce: Agricultural co-operative business

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 81 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Kateřina Snášelová

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

 software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

 

Souhrn - Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru

Téma této diplomové práce bylo vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičního či podnikatelského záměru. Ve své práci jsem nejprve provedla rešerši týkající se problematiky investic ( investiční činnosti, plánování investic a možných zdrojů financování investic). Pro hodnocení ekonomické efektivnosti jsem zvolila společnost  Kladrubská a.s. podnikající v oblasti zemědělské prvovýroby.
Tato společnost se v roce 1998 rozhodla zmodernizovat a zkvalitnit chov dojnic v jednom ze svých závodů – Lhotka u Radnic. Záměrem společnosti bylo zlepšit produkční a reprodukční ukazatele chovu dojnic ve stájích Lhotka. Za tímto účelem společnost získala tři úvěry, které postupně uhradily náklady na rekonstrukci dvou stájí a výstavbu jímky na kejdu.
Mým úkolem bylo vyhodnotit efektivnost vynaložení těchto nákladů a současně také zhodnotit vývoj již zmíněných produkčních a reprodukčních ukazatelů.

Úvod - Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru

Téma této diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru. Především v současné době  nemůže podnik uspět bez kvalitně a efektivně zpracovaného podnikatelského plánu a bez jasného směru, kterým v budoucnu hodlá zaměřit působení své činnosti.
Pro progresivní rozvoj podniku je nutné vytvářet neustále nové plány, které se přizpůsobují měnícím se  potřebám trhu a zákazníků, stejně jako plány beroucí v úvahu nové efektivnější technologie, jednoduše plány umožňující podniku vysokou rentabilitu produkce či  poskytovaných služeb.
S podnikatelským záměrem se neodvratně pojí pojem investic. Investice představují nedílnou součást hospodaření podniku. V současné tržní ekonomice je mnoho výhodných příležitostí pro investory, kam mohou vložit svůj kapitál. V zemědělství, odvětví národního hospodářství, které je předmětem této práce, je investiční situace poněkud složitější. Je to především díky horší ekonomické stránce podniků zabývajících zemědělskou výrobou, která je dána vysokými cenami vstupů do výroby a ve většině případů dotovanými realizačními cenami. Investicím do zemědělství se věnují speciální fondy – například Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který často hradí podnikům úroky z jim poskytnutých úvěrů.
 Pro získání úvěrů či dotací z fondů je nezbytné mít kvalitně zpracovaný podnikatelský či investiční záměr, neboť investoři (banky) při byť malém odchýlení se od skutečnosti, odmítají daný záměr proinvestovat, případně na poskytnuté úvěry dávají vysoké úrokové sazby, aby minimalizovali své riziko.

 

Závěr - Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru

Ve své diplomové práci jsem hodnotila ekonomickou efektivnost investičního záměru v jednom ze závodů  společnosti Kladrubská a. s., která podniká v oblasti zemědělské prvovýroby. Záměrem společnosti bylo zmodernizovat a zkvalitnit v závodě Lhotka u Radnic dosavadní chov dojnic a vysokobřezích jalovic. Společnost si předsevzala především zvýšit produkci mléka na dojnici a  kvalitu mléka celkově.. S tím souvisí snaha odchovat co nejvíce životaschopných telat, snížit procento brakace krav a zlepšit ostatní reprodukční ukazatele v chovu dojnic. Dalším cílem bylo zvýšit produktivitu práce zaměstnanců v těchto stájích.
Hodnoceným investičním projektem byla přestavba produkční velkokapacitní stáje pro dojnice, přestavba stáje pro odchov dojnic s porodnou a výstavba jímky na kejdu. Projekt byl proveden ve dvou fázích a financován pomocí tří úvěrů.
Nejprve v roce  1999 byla provedena rekonstrukce VKK, která byla financována úvěrem na 23 500 000 Kč a v roce 2001 proběhla druhá fáze - tedy přestavba stáje pro chov dojnic v níž byla nově vybudována porodna (financována úvěrem na     12 700 000 Kč) a současně byla vystavěna jímka na kejdu (úvěr na 8 100 000) pro obě tyto zrekonstruované stáje. Po dobu rekonstrukce (od roku 1999 - 2001) byl ve stáji částečný provoz.
Ve svém hodnocení jsem postupovala takto: nejprve jsem ohodnotila, jak se společnosti podařilo splnit záměr na zlepšení produkčních a reprodukčních ukazatelů chovu dojnic v závodě Lhotka a ve druhé části hodnocení jsem se zaměřila na finanční ukazatele ekonomické efektivnosti investice. Hodnotila jsem vždy dvě varianty s bankou stanovenými úroky a s úroky po odečtení podpory, protože společnost získala dotaci na úroky z úvěrů od Podpůrného lesnického a garančního fondu. Úroky hrazené PGRLF byly stanoveny na 13,5 % pro první úvěr a 7,5 % pro zbylé dva úvěry. Společnost tedy ve skutečnosti hradila jen 1 % z původně stanovených úroků.
 
Záměrem společnosti Kladrubská a.s. bylo zlepšit produkční a reprodukční ukazatele ve stáji Lhotka u Radnic z roku 1998. Souhrnné vyhodnocení těchto ukazatelů je následující.
Ukazatelé produkce mléka se v celém sledovaném období zvyšovaly a lze tedy říci, že záměr zvýšit roční výrobu i roční prodej mléka, stejně jako průměrnou dojivost a prodej mléka na kus a den se podařilo naplnit. Tržnost mléka během sledovaných let  taktéž narůstala, ale v letech 2003 a 2004 došlo ke znatelnému poklesu z 95 % v roce 2002 na 93 %. V posledním sledovaném roce 2005 se tržnost opět začala blížit k hodnotě z roku 2002. Průměrný stav dojnic ve stájích v letech narůstal podle zvětšující se kapacity stájí. V tomto ohledu lze najít nedostatek v neúplně obsazené stáji, neboť při kapacitě stáje 750 ks v ní bylo v roce 2005 průměrně 530 dojnic.
Roční tržby za mléko v čase narůstaly s výjimkou roků 1999 (rok zahájení rekonstrukcí) a 2004 ( nízká kvalita zpeněžovaného mléka), kdy došlo k meziročním poklesům. Zisk na 1 l vyrobeného mléka byl v roce 1999 záporný, ale od tohoto roku se nachází v kladných hodnotách a v roce 2005 byl 1,2 Kč/l.
Přímé náklady na 1 l prodaného mléka se ve sledovaných letech podařilo s úspěchem snižovat z 5,3 Kč/l v roce 2002 na 3,2 Kč/l v roce 2005.
Ačkoli se výše zmíněné ukazatele ve většině případů během sledovaného období zvyšovaly a lze tedy hovořit o naplnění záměru společnosti, u zisku na 1 l vyrobeného mléka či ročních tržeb za mléko byl vývoj  rozkolísaný.
Naopak vývoj ukazatelů produktivity práce ve stáji Lhotka nelze ohodnotit jako pozitivní. V letech došlo k nárůstu počtu pracovníků, ne však proporcionálně ke zvyšujícímu se počtu dojnic ve stáji. Maximální hodnota ukazatele počet dojnic na pracovníka stáje (37 ks) byla dosažena v roce 2003, ale v roce 2005 byla pouze        29,5 kusů. Tím byl způsoben i pokles tržeb za mléko na pracovníka stáje v posledních dvou sledovaných letech.
    Vývoj reprodukčních ukazatelů ve stáji opět nedosáhl požadovaného cíle. Za zcela neuspokojivý lze označit vývoj počtu odchovaných telat na 100 krav, který za celé sledované období vůbec nedosáhl původní hodnoty (98ks) z roku před zahájením rekonstrukce a v roce 2005 se rovnal 84 odchovaných telat. Obdobně se vyvíjelo i procento brakace, servis perioda a délka mezidobí. Pozitivního vývoje dosáhl pouze index zabřezávání. Záměr společnosti na zlepšení reprodukčních ukazatelů ve stáji se nepodařilo naplnit ve většině případů došlo dokonce ke zhoršení původních hodnot.
Hodnocení finančních ukazatelů Cash–Flow, doby návratnosti investice a vnitřního výnosového procenta jsem provedla jako porovnání dvou variant a to pro různě výše splácených úroků z úvěru.
Celkově lze říci, že ve všech výpočtech vyšla lépe varianta se splácením nižších úroků (po odečtení dotace PGRLF na úroky z poskytnutých úvěrů). Lze tedy zaznamenat, že PGRLF má pro podnikání v oblasti zemědělství významnou funkci a v mnoha případech pomáhá podnikům dosahovat alespoň minimálních zisků.
Cash–Flow jsem sledovala od roku 1999 do roku 2005. Obě varianty prokázaly shodný trend vývoje (první rok po rekonstrukci bylo dosaženo záporných výsledků a v následujících letech už byly dosaženy kladné toky). Rozdíl variant spočíval ve výši dosažených toků. Varianta s nižší splátkou úroků dosahovala výsledků až o několik milionů vyšších než varianta druhá.
Při výpočtu doby návratnosti investice jsem vycházela jak z průměrných zisků tak ze zisků kumulovaných. Z doposud skutečně obdržených zisků vyšla doba návratnosti investice s nižšími úroky 4,2 roku, což lze hodnotit jako příznivý výsledek. Z kumulovaných zisků nebylo možné výpočet doby návratnosti provést, neboť doposud nebylo dosaženo zisků dostatečných na úhradu investičních nákladů.
Výpočtem vnitřního výnosového procenta jsem určila, zda investice opravdu zvyšuje či snižuje tržní hodnotu podniku. Jako minimální výnosnost, kterou by měl podnik požadovat jsem zvolila 5 %. Tímto kritériem prošla pouze varianta s nižšími úroky, která dosáhla výnosnosti 10,94 %. Druhá varianta ve sledovaném období dosáhla záporné výnosnosti a tím absolutně nevyhověla požadované výnosnosti.
Závěrem lze tedy říci, že společnosti se podařilo naplnit svůj záměr týkající se produkčních ukazatelů mléka, ale nepodařilo se ji zvýšit produktivitu práce a reprodukční ukazatele se po investici do rekonstrukce stájí dokonce ještě zhoršily. Stejně tak  pokud by společnost nezískala dotaci na úroky z úvěrů od PGRLF, dosáhla by mnohem horších  ekonomických výsledků v závodě Lhotka Radnická, než je tomu nyní s touto dotací. Varianta se sníženou platbou úroků byla pro podnik přínosnou investicí a zvýšila tržní hodnotu firmy.

 

Klíčová slova - Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru

Plán, investice, náklady, produktivita, Podnikatelské záměry, Postup zpracování podnikatelského záměru, Charakteristika hospodářských podmínek, Charakteristika ekonomických podmínek, Marketingová studie, Investiční činnost podniku, Plánování investic, Dlouhodobé cíle, Investiční strategie, Investiční projekty, Zdroje financování investic

 

Obsah - Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského či investičního záměru


1    Úvod
2    Cíl a metodický postup práce
3    Literární rešerše o hodnocení investic a investičním rozhodování
3.1    Podnikatelské záměry v zemědělství
3.2    Postup zpracování podnikatelského záměru
3.2.1    Charakteristika hospodářských podmínek
3.2.2    Charakteristika ekonomických podmínek
3.2.3    Marketingová studie
3.3    Investiční činnost podniku
3.4    Plánování investic
3.4.1    Dlouhodobé cíle
3.4.2    Investiční strategie
3.4.3    Investiční projekty
3.5    Zdroje financování investic
3.5.1    Obecná charakteristika financování podnikových investic
3.5.2    Financování  investic podniku z interních zdrojů
3.5.3    Financování investic podniku z externích zdrojů
3.5.4    Identifikace kapitálových výdajů
3.5.5    Identifikace peněžních příjmů z investice
3.5.6    Hodnocení efektivnosti investičních projektů
4    Stručná charakteristika podniku
4.1    Základní údaje
4.2    Organizační  a řídící struktura, pracovní síly
4.3    Půdní a klimatické podmínky
4.4    Podnikatelská činnost společnosti
4.4.1    Zaměření společnosti v živočišné výrobě
4.4.2    Zaměření společnosti v rostlinné výrobě
5    Rozbor stavu podnikání
5.1    Záměr společnosti Kladrubská a.s. v chovu dojnic
5.2    Stavební a technologické řešení projekt
5.2.1    Rekonstrukce VKK - 1999
5.2.2    Stáj pro odchov dojnic – porodna – 2001
5.3    Financování investice
5.4    Analýza produkčních ukazatelů ve stáji Lhotka
5.4.1    Hodnocení ukazatelů produkce mléka v letech 1998 - 2005
5.4.2    Hodnocení ukazatelů tržeb za mléko v letech 1998 - 2005
5.4.3    Hodnocení přímých nákladů na 1l prodaného mléka 2001- 2005
5.4.4    Hodnocení ukazatele rentabilita mléka v letech 1998 -2005
5.4.5    Hodnocení ukazatelů produktivity práce v letech 1998 - 2005
5.4.6    Hodnocení reprodukčních ukazatelů v letech 1998 -2005
5.5    Hodnocení finančních ukazatelů investice ve stáji Lhotka
5.5.1    Výpočet Cash–Flow
5.5.2    Výpočet doby návratnosti investice
5.5.3    Výpočet vnitřního výnosového procenta
6    Možnosti rozvoje podniku v budoucnosti
7    Závěr
8    Seznam literatury
9    Přílohy

 

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

 software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde