Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Základní informace - Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Název práce: Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Hana Ostapowiczová

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Koncept trvale udržitelného rozvoje se snaží o rovnováhu mezi životním prostředím, rozvojem společnosti a ekonomickým růstem. Vyvíjí činnosti směřující k zachování životního prostředí a přírodních zdrojů budoucím generacím. Česká republika se stala vstupem do Evropské unie součástí Společné zemědělské politiky, kde je trvale udržitelný rozvoj hlavní prioritou. Trvale udržitelný rozvoj je podporován multifunkčním zemědělstvím, které neplní pouze funkci produkční, ale je zaměřené také na funkce mimoprodukční související s tvorbou a údržbou krajiny a venkova. Ekologické zemědělství je jedním z aspektů multifunkčního zemědělství. V současné době je veřejností stále více akceptováno a široce podporováno politikami jednotlivých států. Na rozvoji ekologického zemědělství se také podílí růst trhu s bioprodukty a zájem spotřebitelů o biovýrobky. Principy ekologického zemědělství jsou zaměřeny na ohleduplnost k hospodářským zvířatům, pěstování bez použití chemických prostředků a hnojiv a působí pozitivně nejen na životní prostředí, ale také na rozvoj společnosti a zdravého života lidí.

Úvod - Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Zemědělství je blízkým vztahem člověka a přírody. Často dochází k tomu, že biodiverzita neboli rozmanitost živočišných a rostlinných druhů na Zemi je ohrožována konvenčním zemědělstvím. Vlivem konvenčního zemědělství mizí z přírody řada rostlinných a živočišných druhů, zužují se genetické základny života, stoupá znečištění životního prostředí, umělá hnojiva a pesticidy znečišťují podzemní vody apod. Je ohrožena jak kvalita produktů, tak i život lidí na Zemi. Jak dlouho příroda vydrží ničivé zásahy člověka? Všechna tato negativa vedou k rostoucímu zájmu o udržitelnost hospodaření. V dnešní době je konvenční zemědělství nahrazováno alternativním zemědělstvím, pod které lze zahrnout všechny ekologické způsoby hospodaření. Ekologické zemědělství nabízí řešení a zároveň se stává novým trendem. Jedná se o specifický druh zemědělského hospodaření. Svým šetrným hospodařením pozitivně ovlivňuje kvalitu potravin, životní prostředí a zároveň pomáhá řešit ekonomickou a sociální krizi současného zemědělství. Ekologické zemědělství můžeme chápat také jako cestu k trvale udržitelnému rozvoji. V posledních letech ekologické zemědělství zaznamenalo výrazný rozvoj jak v České republice, tak ve státech Evropské unie. Rozvíjí se trh s bioprodukty a roste zájem spotřebitelů o bioprodukci. Jen málo lidí v dnešní společnosti si uvědomuje důležitost zemědělství pro výživu obyvatelstva a jeho specifika. Z toho důvodu se diplomová práce snaží přiblížit ekologické hospodaření jako model udržitelného zemědělství řešícího negativní důsledky zemědělství konvenčního.

Závěr - Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Cílem zemědělství je zajišťovat dostatek kvalitních potravinářských i nepotravinářských surovin pro lidskou výživu, utvářet krajinné prostředí, přinášet nová pracovní místa a zlepšovat a udržovat život na venkově. K tomu směřuje Společná zemědělská politika Evropské unie. Pro Českou republiku, jako člena EU, to znamená dodržovat její pravidla a zásady. V souvislosti s tím zemědělství již neplní pouze funkci produkční, ale dochází k rozšíření jeho role o mimoprodukční funkce související s udržováním kulturního a krajinného rázu a ochranou životního prostředí. Dnešní konvenční zemědělství přináší řadu negativ. Konvenční zemědělství používáním pesticidů, průmyslových hnojiv negativně působí na kvalitu produktů, přírodní zdroje, svými zásahy výrazně ovlivňuje krajinný ráz a značně znečišťuje životní prostředí. Ztrácejí se pracovní místa na vesnicích a venkov se vylidňuje. Šancí se stává multifunkční zemědělství. Jednou z možností, jak naplnit vizi trvale udržitelného zemědělství, jež eliminuje negativa zemědělství konvenčního, je alternativní způsob hospodaření. Jednou z forem, která se rozvíjí v posledních patnácti letech v ČR je ekologické zemědělství.

Ekologické zemědělství je jedním z aspektů multifunkčního zemědělství. Představuje hospodaření v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Má řadu předností pro udržení ekologické stability. Mezi jeho kladné stránky patří lepší kvalita potravin, ochrana a péče o životní prostředí. Také jeho větší pracovní náročnost přispívá k rozvoji a vytváření pracovních příležitostí venkovského osídlení. Respektuje a využívá procesy probíhající v přírodě. V České republice je ekologické zemědělství upraveno novelizovaným zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, a jeho příslušnou vyhláškou a Nařízením Rady č. 2092/91. Novelizací zákona byly vypuštěny ty pasáže, které jsou již v právní úpravě NR č. 2092/91, tzn. že zákon NR č. 2092/91 pouze doplňuje. České ekologické zemědělství je uznáno za rovnocenné se systémem ekologického zemědělství EU. Čeští bioproducenti mají volný vstup na trh zemí EU bez dalších kontrol. Důležitým nástrojem v oblasti ekologického zemědělství je Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010. Přijetím Akčního plánu si ČR uvědomuje zásadní význam ekologického zemědělství a zavazuje se dále tento systém rozvíjet a podporovat v rámci multifunkčního konceptu zemědělství.

Ekologické zemědělství patří mezi agroenvironmentální programy, které jsou upraveny v programovém dokumentu Mze ČR „Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006“. Státní dotace ekologickým zemědělcům jsou poskytovány na základě tohoto dokumentu. Od r. 1998 do r. 2005 bylo na dotacích vyplaceno přes 1,43 mld. Kč. Trvale travní porosty tvořily v ČR v r. 2005 ve struktuře půdního fondu v ekologickém zemědělství 82 % (209 956 ha). Nejčastějším produktem ekofarem je tedy seno. Farem, které produkují biopotraviny, je v ČR minimum. To je úplně opačná situace než v ostatních zemích Evropy, kde TTP zaujímají kolem 55 %. Mze ČR navrhlo třikrát vyšší státní podporu pro trvalé kultury a pěstování zeleniny na orné půdě, která je poskytována od r. 2004. Dotace na TTP víceméně stagnují. V budoucnu se ukáže, zda byla tato politika úspěšná. I když je ekologické zemědělství dynamicky se rozvíjejícím systémem hospodaření, v posledních letech roste pomalým tempem. Platí to jak pro ČR, tak i pro EU. V EU-15 se rozvoj ekologického zemědělství zpomalil, naopak nově přistoupené země přístupem k trhu EU zažívají dynamičtější růst. Země s nejvyšším počtem farem a největší rozlohou ekologicky obhospodařované půdy je Itálie. Česká republika drží krok s Evropskou unií. V r. 2004 svým 6,16% podílem obhospodařovaných ploch byla nad průměrem EU s 3,5 %. Z nově přistoupených států ČR zaujímá přední místa. Biotrh je v ČR nedostatečně rozvinut, spotřeba biopotravin je nízká. To v sobě skrývá obrovské možnosti pro další rozvoj. Českému bio trhu brání řada problémů. Hlavní překážkou je nedostatek některých biopotravin, nedostatečná propagace, vyšší cena biopotravin, zaostává zpracování produktů a i přes zlepšující se situaci je stále nízké povědomí spotřebitelů o ekologické produkci.

Spotřebitelé nezajímá, že biopotraviny jsou zdravé kvalitní potraviny vypěstované ekologickým způsobem, ale zajímá je především cena. Cena je dominantní v rozhodování spotřebitelů. Proto jsou konzumenty biopotravin převážně lidé s vyšším vzděláním a dostatečným příjmem. Příjmově průměrné až podprůměrné zákazníky biopotraviny neoslovují. Ve státech EU je příjmová situace mnohem lepší. Tamní lidé preferují ekologické výrobky a za jejich kvalitu jsou ochotni zaplatit vyšší cenu. Pro rozšíření spektra spotřebitelů i o platově průměrné a podprůměrné zákazníky bude v budoucnu nutné vybudovat pevnou poptávku po biopotravinách. Toho lze dosáhnout uvědoměním si kvality biopotravin a tím docílíme i akceptování vyšší ceny ze strany spotřebitelů. Je důležité spotřebitelům vysvětlit výhody přinášející ekologické zemědělství a rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím. Tomu by pomohly různé informační a reklamní kampaně a vzdělávací akce pro spotřebitele včetně ochutnávek biopotravin. Pro podpoření biotrhu se každoročně koná soutěž Česká biopotravina roku, Měsíc biopotravin, Bioakademie a veletrhy biopotravin. (Biofach, Biostyl, Salima aj.).

Klíčová slova - Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

Multifunkční zemědělství, mimoprodukční funkce, ekologické zemědělství, bioprodukt, chov zvířat, pěstování rostlin, kvalita bioproduktů

Obsah - Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství 2

1 ÚVOD

2 CÍL A METODIKA

3 POSTAVENÍ AGRÁRNÍHO SEKTORU V NÁRODNÍ EKONOMICE A JEHO SOUČASNÁ ROLE Z HLEDISKA MULTIFUNKČNOSTI

3.1 Základní funkce agrárního sektoru

3.1.1 Produkční funkce

3.1.2 Mimoprodukční funkce

3.2 Agroenvironmentální programy

3.2.1 Operační program „ Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

3.2.2 Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006

4 VÝZNAM A POSTAVENÍ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO JEDNOHO Z ASPEKTŮ MULTIFUNKČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

4.1 Význam a cíle ekologického zemědělství

4.2 Srovnání konvenčního a ekologického zemědělství

4.3 Přechod na ekologický způsob hospodaření

4.4 Principy hospodaření v ekologickém zemědělství

4.4.1 Zásady pěstování rostlin

4.4.2 Chov zvířat

4.5 Hlavní směry ekologického zemědělství

4.5.1 Přírodní zemědělství

4.5.2 Biologicko-dynamické (biodynamické) zemědělství

4.5.3 Organicko-biologické zemědělství

4.6 Bioprodukty a biopotraviny

4.6.1 Kvalita bioproduktů

4.6.2 Skladování a zpracování bioproduktů

4.6.3 Označování bioprodukce

4.6.3.1 Logo BIO

4.6.3.2 Společné logo Unie

4.6.4 Výhody biopotravin

4.6.5 GMO a biopotraviny

4.7 Legislativní úprava ekologického zemědělství

4.7.1 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

4.7.2 Nařízení Rady (EHS) 2092/91

4.8 Organizace ekologického zemědělství

4.8.1 Kontrola ekologického zemědělství o.p.s. (KEZ, o.p.s.)

4.8.2 ABCERT GmbH

4.8.3 International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM)

4.8.4 Poradenské organizace

4.9 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství

5 KOMPARACE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR A OSTATNÍCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU DLE ZVOLENÝCH KRITÉRIÍ

5.1 Charakteristika ekologického zemědělství v ČR

5.1.1 Vývoj a současný stav ekologického zemědělství v ČR

5.1.2 Vývoj státní podpory ekologického zemědělství

5.1.3 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství v ČR

5.1.4 Vývoj kontroly a certifikace ekologického zemědělství v ČR

5.1.5 Trh s produkty ekologického zemědělství v ČR

5.1.5.1 Vývoz bioproduktů a biopotravin

5.1.5.2 Dovoz bioproduktů a biopotravin

5.2 Charakteristika ekologického zemědělství v EU-15

5.3 Komparace ekologického zemědělství v ČR s členskými zeměmi EU

5.3.1 Srovnání podle plochy ekologicky obdělávané půdy

5.3.2 Srovnání podle podílu ploch obhospodařovaných ekologickým způsobem

5.3.3 Srovnání podle počtu ekologicky hospodařících podniků

5.3.4 Srovnání dle výrobní specializace ekologických podniků

5.3.5 Srovnání dle trhu s biopotravinami

5.3.6 Státní podpora ekologického zemědělství

6 ZÁVĚR

7 SEZNAM LITERATURY

8 SEZNAM SCHÉMAT, TABULEK A GRAFŮ

PŘÍLOHY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde