Daňová soustava ČR

Základní informace - Daňová soustava ČR

Název práce: Daňová soustava ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 85 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Martina Jiroutová

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Daňová soustava ČR

Ve své diplomové práci se zabývám nejen daňovou soustavou České republiky, ale také daňovou politikou, kterou v současné době ovlivňují legislativní změny související se vstupem České republiky do Evropské unie. V první části jsou vysvětleny základní pojmy daňové teorie, včetně historického vývoje. Druhá část je věnována hlavním atributům ovlivňujícím výnosy daní. Pozornost je zaměřena zejména na několik příkladů, které popisují různá zneužití „právních norem“, aniž by toto zneužití bylo v rozporu s platnými zákony. V této kapitole jsem se dále pokusila nastínit postup daňového subjektu při zneužití „právních norem“ a případný dopad pro státní rozpočet, ale i dopad pro zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení. U jednotlivých příkladů jsou také popsány možnosti řešení k odstranění těchto nedostatků. V poslední části se zabývám především legislativními opatřeními harmonizujícími náš daňový systém s podmínkami ES a také některými problémovými oblastmi, které se týkají předpokládaného zavedení registračních pokladen a podávání majetkových přiznání.

Úvod - Daňová soustava ČR

Touto diplomovou prací chci přiblížit daňovou soustavu nejenom jako souhrn platných právních předpisů upravujících jednotlivé daně, ale i jako daňový systém, který se utváří působením mnoha vlivů: ekonomických, politických, sociálních, zájmových a ideových, které jsou např. dle ekonoma Engliše samotnou výslednicí při utváření daňové soustavy. Tyto jednotlivé vlivy a samotná tzv. výslednice utváření nejsou vždy v souladu s optimalizací daňové soustavy, což jsem se snažila prokázat několika způsoby, které jsou v současné době aplikovány a využívány úzkou zájmovou skupinou. Ve většině případů jsem se pokusila nastínit i možné způsoby řešení, které by dle mého názoru jednotlivá úskalí daňové soustavy eliminovaly na minimum.

Cílem mé diplomové práce je především poukázat na některá zákonná ustanovení, která nejsou vždy zcela v souladu se snahou o optimalizaci daňové soustavy a současně navrhnout možné způsoby řešení. Při zpracování této diplomové práce jsem vycházela z údajů publikovaných Ministerstvem financí České republiky, ze studia odborné literatury a také z vlastních zkušeností získaných při práci na Finančním úřadě v Pardubicích.

Závěr - Daňová soustava ČR

Ve své diplomové práci jsem se snažila přiblížit historii, současný stav, principy, strukturu a efektivnost naší daňové soustavy, dále cíle a principy daňové politiky z hlediska vstupu ČR do EU a to především z hlediska stávajících a připravovaných legislativních změn a to z poněkud jiného světla, než jak je prezentováno v médiích, případně našimi politiky. Největším problémem v České republice stále zůstává neschopnost státu vybírat daně. V západních zemích je neplacení daní považováno za velký etický přestupek a za daňové úniky hrozí vysoké tresty. Dá se s velkou pravděpodobností říci, že vše se odvíjí od výše zdanění. Čím vyšší jsou daňové sazby, tím vyšší jsou i snahy lidí uniknout samotnému zdanění. Čím více lidí uniká samotnému zdanění, tím užší je daňová základna, důsledkem čehož jsou vyšší daňové sazby. Tento bludný kruh do sebe může zatahovat čím dál více obyvatelstva. Cestou z bludného kruhu jsou nízké daně a nízké odvody, ale i zlepšení vymahatelnosti práva, právního prostředí a postupné poukazování na svědomí ve společnosti atd., což je otázkou několika desetiletí.

Možným řešením by, dle mého názoru, bylo radikální zjednodušení koncepce přímých daní. Výjimky, odpočty, odečty, osvobození od daně apod. by byly radikálně omezeny na sociálně zdůvodnitelné případy. Pozitivem by bylo zcela zrušit nebo omezit progresivitu daně u fyzických osob, popř. zavedení rovné daně jak pro právnické osoby, tak i pro fyzické osoby a to v postupných krocích. Nejdříve by daň poklesla na dvacetpět, pak na dvacet a ve třetím roce na patnáct procent. Domnívám se, že zavedením tohoto opatření by došlo k růstu rozpočtových příjmů. Výše daní je velice důležitá, neboť pokud zůstanou i nadále vysoké, motivací k placení se nestanou nikdy. Česká republika by se tak stala podnikatelsky atraktivnější i pro vstup zahraničního kapitálu a ekonomika by se stejně jako např. na Slovensku, kde došlo k poklesu daňového zatížení, rozhýbala. Současný daňový systém je, dle mého názoru, demotivující. Rovná daň by ho zjednodušila a učinila průhlednějším. Kontrola výběru daně by se stala efektivnější a její účinnost by odradila ty podnikatele, kteří se nyní snaží zákon obcházet.

Klíčová slova - Daňová soustava ČR

Daně, daňová soustava, alokace daní, funkce daní, daň z příjmů, majetková daň, nepřímé daně, platebné morálka, šedá ekonomika

Obsah - Daňová soustava ČR

1 Úvod
1.1 Literární rešerše
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Vymezení pojmu „daň“
2.2 Alokace daní v ekonomice
2.3 Pohled do historie daňových teorií
2.4 Obecné principy zdanění
2.5 Rozdělení daní
2.5.1 Rozdělení podle stupně progrese
2.5.2 Rozdělení podle vazby na důchod poplatníka
2.5.3 Rozdělení podle objektu
2.6 Funkce daní
3 Struktura veřejných příjmů státního rozpočtu ČR
3.1 Struktura daňových příjmů státního rozpočtu ČR
3.1.1 Přímé daně
3.1.1.1 Daně z příjmů
3.1.1.2 Majetkové daně
3.1.2 Nepřímé daně
3.1.3 Ostatní daňové příjmy
4 Daňová soustava ČR
4.1 Soustava daní
4.2 Cíle a principy daňové reformy
4.3 Hlavní atributy ovlivňující výnosy daní
4.3.1 Platební morálka
4.3.2 Šedá (stínová) ekonomika
4.3.3 Právní normy umožňující zneužití
5 Praktické příklady výpočtu daně
5.1 Použití fiktivní daňové ztráty
5.2 Možnost uplatnění odpisů u již odepsaného majetku
5.3 Reklamní a propagační předměty
5.4 Odepisování vlastní nemovitosti
6 Cíle daňové politiky z hlediska vstupu ČR do EU
6.1 Legislativní změny
6.2 Modernizace daňové a celní správy
6.3 Sociální a zdravotní pojištění
6.4 Problémová ustanovení
6.4.1 Registrační pokladny
6.4.2 Majetková přiznání
7 Závěr

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde