Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Základní informace - Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Název práce: Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 62 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jana Smetanová

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům a analýzou klienta, který podal žádost o úvěr. Poskytované bankovní úvěry a půjčky představují rozhodující část aktivních obchodů bank. Hlavní dělení úvěrů je podle jejich délky doby splatnosti a podle účelu, na který jsou poskytnuty. Mezi nejčastěji poskytované úvěry patří krátkodobé provozní úvěry a kontokorenty, ze střednědobých a dlouhodobých to jsou investiční úvěry. Těmto typům úvěru jsem také věnovala největší pozornost. Další část mé práce je věnována postupům při poskytování úvěrů, kde jsem se zaměřila na hodnocení, analýzu klienta a vyhodnocení jeho žádosti o úvěr. Jako praktický příklad jsem si zvolila firmu, která zapadá do segmentu malých a středních podnikatelských subjektů. Klient podniká ve strojírenské výrobě, má za sebou čtrnáctiletou podnikatelskou historii a výborné finanční výsledky. Firma požaduje od banky poskytnout provozní financování ve výši 1 mil EUR a investiční financování ve výši cca 4 mil Kč. Se žádostí o úvěr klient předložil finanční výkazy za poslední tři roky, rozbor pohledávek a závazků a návrh na zajištění úvěrů nemovitostí. Provedla jsem analýzu klienta a jeho finančních výsledků, navrhla nejlepší úvěrové produkty a jejich podmínky, jako jsou splátky, poplatky a úroková sazba. Na závěr jsem stanovila rating klienta.

Úvod - Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

K charakteristickým obchodům bank patří nakupování (přijímání) vkladů a prodávání (poskytování) půjček. Nákup peněžního kapitálu a jeho prodej neprobíhají pouze v úvěrových formách. Banka může získat kapitál také prodejem akcií a takto opatřený kapitál umísťovat do dalších druhů bankovních aktiv, např. do majetkových podílů v jiných podnicích. Ve srovnání s ostatními podniky se bankovní kapitál vyznačuje podstatnou zvláštností. Tou je skutečnost, že vlastní kapitál je poměrně malý. I když jsou mezi jednotlivými druhy bank a zeměmi značné rozdíly, pohybuje se dnes podíl vlastního kapitálu bank ve světě přibližně v rozmezí 3 až 10 procent. Jestliže 90 až 97 procent bankovního kapitálu patří vkladatelů a jiným věřitelům, vyplývá z toho další závažná skutečnost, že banky vlastně obchodují s cizími penězi. Tyto skutečnosti mají významné konkrétní důsledky. Pokud by se aktiva banky z nejrůznějších důvodů znehodnotila o 3 až 10 procent. Kdyby banka investovala veškerý kapitál do dluhopisů, které poklesly v ceně o uvedený podíl, dojde k bankovnímu úpadku. Také by stačilo, kdyby ve stejné výši část dlužníků banky nesplatila úvěry.

Proto banky věnují mimořádnou pozornost kvalitě bankovních úvěrů a půjček, zajišťují si různými způsoby návratnost poskytnutých úvěrů a prověřují úroveň hospodaření dlužníka. V této souvislosti se často uvádí tvrzení, že banky jsou při vykonávání činnosti konzervativní a váhavé. I když některé skutečnosti jsou s uvedenou tezí v rozporu, v průměru je takové hodnocení pravdivé. Druhým konkrétním důsledkem nízké míry vlastního kapitálu bank je nebezpečí ztráty likvidity. Značná část svěřených peněz u bank jsou vklady na požádání a krátkodobě termínované peníze, o jejichž uvolnění mohou klienti požádat kdykoli, anebo ve velmi blízkém období. Ústředním problémem řízení banky je umění sladit různé bankovní cíle, kterými jsou solventnost, likvidita a rentabilita. Tyto cíle bankovního podnikání jsou ve vzájemném rozporu, což lze zjednodušeně vyjádřit tím, že banka bude perfektně likvidní, jestliže bude udržovat veškerá aktiva ve formě pokladní hotovosti. V tom případě však nebude vytvářet žádný zisk. Bude-li poskytovat rizikové úvěry, bude sice zvyšovat zisk, ale současně tím vzroste nebezpečí potenciálního bankovního úpadku.

Závěr - Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Úvěry klientům jsou tradičně hlavní položkou bankovních aktiv. Ani v letošním roce není pozorována zásadní změna ve vývoji celkových objemů poskytovaných úvěrů, které sice rostou, ale relativně pomalu. Pozitivním signálem pro bankovní klientelu je trvale rostoucí konkurence mezi bankami. Zatímco v roce 2001 poskytovaly velké banky 69% všech úvěrů, střední banky společně s malými 17% a stavební spořitelny pouhá 4%, letos v prvním pololetí se tento poměr změnil na 60%, 24% a 8%. Nejvíce sledované úvěry podnikové sféře a tedy i malým a středním podnikům víceméně stagnovaly. Příznivě se v ČR vyvíjí i struktura úvěrů dle doby splatnosti. Podíl dlouhodobých úvěrů na úvěrech celkem vzrostl k 30. červnu 2004 na 48% celkových úvěrů. Banky se stále snaží zlepšovat podmínky pro úvěrování malých a středních podniků. Přišly s návrhem na vytvoření a využívání datového skladu o sektoru malých a středních podniků v České republice. Na rozdíl od úvěrování fyzických osob, ke kterému je většina bank na trhu nyní velmi benevolentní, obezřetnost peněžních ústavů při úvěrování malých a středních podniků je v České republice zatím vysoká. Umocněná je zcela jistě nedostatkem přístupných informací o nich. Potřebné informace jsou přitom k dispozici. Jsou uloženy v jednotlivých dílčích databázích ústředních orgánů, České národní banky a dalších institucí. O možnostech malých a středních firem získat od bank úvěry se nyní ostře diskutuje i na evropské úrovni. Basilejský výbor, jehož členy jsou představitelé národních bank členských zemí EU, zveřejnil letos v červnu nová pravidla kapitálové přiměřenosti (Basel II Accord) a tedy i nová pravidla pro stanovení ratingů klientů. Tato pravidla podstatně ovlivní způsob, jakým budou banky a ostatní úvěrové instituce přistupovat k malým a středním firmám při vyjednávání o poskytnutí úvěru. Z toho vyplývají obavy, že banky budou peníze půjčovat jen silným podnikům a sníží se dostupnost úvěrů právě pro malé a střední firmy. Přijetím pravidel Basel II. lze očekávat prohloubení znalosti bankovních institucí o úvěrových rizicích, což bude mít vliv na podniky v mnoha směrech. Banky budou schopny přesněji měřit rizikovost svých klientů, riskující a méně stabilní podniky se tak dostanou do konfrontace s vyššími úvěrovými náklady a složitějším přístupem k finančnímu kapitálu.

Klíčová slova - Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Banka, klient, úvěrové produkty, kontokorentní úvěr, investiční úvěr, žádost o úvěr, finanční analýza, zajištění úvěru, rating

Obsah - Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

1. Úvod

2. Charakteristika úvěrových produktů a postupů při poskytování úvěrů

2.1. Úvěrové produkty

2.2. Postupy při poskytování úvěrů

2.2.1. Základní otázky

2.2.2. Zdroje informací a základní fakta

2.2.3. Rozvaha

2.2.4. Výkaz zisků a ztrát

2.2.5. Výkaz peněžních toků

2.2.6. Analýza poměrových ukazatelů

2.2.7. Přeobchodování

2.2.8. Podnikatelský plán

2.2.9. Hodnocení žádosti o úvěr

2.3. Rating klienta

3. Cíl a metodika práce

4. Charakteristika úvěrových produktů poskytovaných malým a středním firmám

4.1. Kontokorentní úvěr

4.2. Provozní úvěr – revolving

4.3. Investiční úvěr

5. Analýza úvěrování na příkladu konkrétního klienta

5.1. Analýza klienta

5.1.1. Obecné informace

5.1.2. Finanční analýza

5.1.3. Návrh variant na provozní financování

5.1.4. Hodnocení žádosti o úvěr

5.2. Stanovení ratingu klienta

6. Závěr

7. Seznam literatury

8. Přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde