Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Základní informace - Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Název práce: Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 70 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Petra novotná

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Neziskové organizace tvoří důležitý doplněk státní a soukromé sféry, umožňující občanům podílet se aktivně na řešení problémů a jsou významné i z ekonomického hlediska. Během posledních let došlo ke značnému rozšíření funkcí neziskového sektoru v České republice. Neziskové organizace jsou nejčastěji spojovány se sektorem služeb, který zahrnoval zejména charitativní, sociální a zdravotní péči. Nyní se tento sektor rozšiřuje o řadu činností, které různým způsobem podněcují zájem občanů o veřejné dění. Cílem této práce je charakterizovat současný stav neziskového sektoru v České republice, představit jeho specifické společenské a ekonomické funkce a stručně nastínit jeho vývoj a vztahy k ostatním subjektům. Dalším aspektem mé práce je vymezení jednotlivých typů neziskových organizací a legislativní souvislosti jejich řízení, získávání finančních prostředků, zdanění, sestavování rozpočtů a vývoj sociální politiky Evropské unie. Konkrétně jsem se zabývala analýzou činnosti občanského sdružení Cesta domů, které založilo a provozuje v Praze domácí hospic. Občanské sdružení Cesta domů usiluje o strukturální změny ve společnosti a legislativě, které by umožnily rozšíření kvalitní paliativní péče v celé České republice.

Úvod - Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Když se po roce 1989 začala Česká republika transformovat v ekonomické, sociální i politické oblasti, začaly kromě soukromých organizací založených za účelem zisku vznikat i jiné soukromé organizace, jejichž cílem byla snaha vyplnit mezeru, která se otevřela mezi státním a soukromým ziskovým sektorem. Tyto organizace slouží k podchycení a využití nejrozmanitějších občanských aktivit, čímž přispívají k pozitivním změnám nejen ve způsobu života lidí, ale i v celé společnosti. I když by se díky bouřlivému rozvoji neziskového sektoru v posledních desetiletích mohlo zdát, že se jedná o vymoženost moderní společnosti, neziskové organizace existovaly již před více než dvěma tisíci lety. Zatímco tehdejší vládcové nesli jejich existenci velice nelibě vzhledem k tlaku na politiku státu, který sdružování občanů s sebou nevyhnutelně přinášelo, v dnešní době je tento tlak občanských organizací vnímán jako přínosný. Přinášejí s sebou nejen rozvoj demokracie, ale i zkvalitnění státem poskytovaných služeb. V České republice sice jistě doznívá nedůvěra občanů k tomuto „novému“ prvku ve společnosti, ale neziskový sektor si už zde našel své místo a snaží se ho upevnit.

Cílem této práce je charakterizovat současný stav neziskového sektoru v České republice, představit jeho specifické společenské a ekonomické funkce a stručně nastínit jeho historický vývoj a vztahy k ostatním subjektům. Dalším aspektem mé práce je vymezení jednotlivých typů neziskových organizací a legislativní souvislosti jejich řízení, získávání finančních prostředků, zdanění, sestavování rozpočtů a vývoj sociální politiky Evropské unie. Konkrétně jsem se zabývala analýzou činnosti občanského sdružení Cesta domů, které založilo a provozuje v Praze domácí hospic. Občanské sdružení Cesta domů usiluje o strukturální změny ve společnosti a legislativě, které by umožnily rozšíření kvalitní paliativní péče v celé České republice. Téma své diplomové práce Analýza neziskového sektoru v regionu Praha jsem si vybrala z několika důvodů. Prvním důvodem bylo, že pocházím z Východočeského kraje, kde byl v roce 1995 otevřen v Červeném Kostelci první hospic, ve kterém jsem byla sama aktivně činná a měla jsem možnost nahlédnout tímto do oblasti neziskových organizací. Dalším důvodem byl můj zájem o problematiku neziskového sektoru. Domnívám se, že právě nezisková sféra je v České republice v mnoha svých aspektech stále opomíjeným a nedoceněným tématem. Ráda bych prostřednictvím této práce na tuto oblast upozornila a popsáním současného stavu zároveň poukázala na problémy a překážky, se kterými se tento sektor potýká, stejně jako na možnost jejich překonání a dalšího rozvoje neziskových organizací.

Závěr - Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Po roce 1989 došlo v České republice a vůbec celé střední a východní Evropě k posunům v chápání pojmu občanská společnost. Někteří lidé se s tímto termínem setkali možná úplně poprvé a mnozí se jeho význam snaží pochopit a uchopit dodnes. Nové společenské uspořádání přineslo občanům právo vyvíjet vlastní aktivity a sdružovat se v zájmové organizace, řešící vlastní problémy a problémy společnosti jako celku. Zachování existence neziskových organizací a posílení jejich pozice ve společnosti považuji za nutný předpoklad zachování společenské stability a kvality života. Posílení a podpora by se měla týkat jak finančního a materiálního zabezpečení, tak uznání opodstatněnosti a potřebnosti nestátních neziskových organizací ze strany všech společenských subjektů a upevnění vztahů důvěry mezi nimi. Lze předpokládat, že neziskové organizace v České republice budou v budoucnosti více průhledné (hlavně díky lepší legislativě) a budou se ve větší míře podílet na společenském a ekonomickém dění. Na druhou stranu bude jejich pozice jistě ztížena odlivem významných finančních zdrojů a omezenými možnostmi některých organizací, ucházet se o podporu z evropských zdrojů. Řízení neziskových organizací je občas také jakousi improvizací, cestou pokusů a omylů, kdy jsou teoretické poznatky, vysledované z manažerské praxe podnikatelské sféry, nebo ze zkušeností zahraničních neziskových organizací, aplikovány do prostředí našich neziskových organizací a následně jsou různě modifikovány podle individuálních potřeb organizace. Výjimku tvoří postupy a pravidla stanovená zákonem, která se samozřejmě pozměňovat nemohou.

Občanské sdružení Cesta domů se snaží o poskytování kvalitní paliativní péče. Paliativní péče je jedna z nejstarších, ale zároveň i nejmladších odvětví medicíny. Cílem medicíny je uzdravit, ale ne vždy je v tomto úspěšná. Možnost pomoci nekončí tam, kde končí možnost léčby a právě v tomto ohledu může pomoci paliativní péče. V České republice potřebuje paliativní péči každoročně asi 70 tisíc pacientů. Cílem je, aby paliativní léčba byla dostupná všem pacientům s nevyléčitelným, život ohrožujícím onemocněním. V současnosti je však stále na kraji zájmu společnosti. Domnívám se, že výraznou pomoc v další fázi rozvoje neziskového sektoru bude představovat navazování partnerství, jak mezi českými, tak se zahraničními organizacemi a práce na společných projektech, která organizacím umožní přímou výměnu zkušeností, know-how a otevře jim nové možnosti pro budoucí vývoj.

Klíčová slova - Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

Neziskový sektor, nezisková organizace, získávání finančních prostředků, rozpočet, zdanění, řízení, paliativní péče, domácí hospic

Obsah - Analýza neziskového sektoru v regionu Praha

1. ÚVOD

2. CÍL A METODIKA PRÁCE

2.1 ZALOŽENÍ, VZNIK A ZÁNIK NEZISKOVÉ ORGANIZACE

2.1.1 ZALOŽENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

2.1.2 VZNIK NEZISKOVÉ ORGANIZACE

3.1.1. ZÁNIK NEZISKOVÉ ORGANIZACE

3.2. STRUKTURA NEZISKOVÉHO SEKTORU

3.2.1. TYPOLOGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

3.3. KOMUNIKACE, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ

3.3.1. KOMUNIKACE A PRACOVNÍ SKUPINY

3.3.2. ROLE MANAŽERA

3.3.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

3.4. POSLÁNÍ A CÍLE

3.4.1. VIZE

3.4.2. POSLÁNÍ

3.4.3. FUNKCE

3.4.4. CÍLE

4. TEORIE NEZISKOVÉHO SEKTORU EKONOMIKY

4.1. PROSTŘEDKY ČINNOSTI

4.1.1. FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

4.1.2. NADACE A NADAČNÍ FONDY

4.1.3. FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ, FIREMNÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY

4.1.4. ODCHOD ZAHRANIČNÍCH DÁRCŮ

4.1.5. INDIVIDUÁLNÍ DÁRCOVSTVÍ

4.1.6. HAZARDNÍ HRY

4.2. ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ - FUNDRAISING

4.2.1. FUNDRAISING JAKO PLÁNOVACÍ PROCES

4.2.2. METODY FUNDRAISINGU

4.2.3. FUNDRAISER

4.2.4. PŘEHLED FINANČNÍCH ZDROJŮ

4.2.5. SAMOFINANCOVÁNÍ

4.3. ROZPOČET NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

4.3.1. TYPY ROZPOČTŮ

4.3.2. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

4.3.3. ZDROJOVÝ ROZPOČET

4.3.4. ROZPOČET PENĚŽNÍCH TOKŮ – CASH FLOW

4.4. ZDANĚNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

4.5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE

4.5.1. NEZISKOVÝ SEKTOR V ČR – NĚKTERÁ FAKTA

4.5.2. POČET NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

4.5.3. NEZISKOVÝ SEKTOR A VÝVOJ SOCIÁLNÍ POLITIKY EU

4.5.4. PRINCIP PARTNERSTVÍ A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU

4.5.5. STAV OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DOBĚ VSTUPU ČR DO EU

5. ANALÝZA EKONOMIKY VYBRANÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

5.1. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ

5.1.1. PALIATIVNÍ (HOSPICOVÁ) PÉČE

5.1.2. DOMÁCÍ HOSPIC CESTA DOMŮ

5.1.3. KRITICKÉ BODY ROZVOJE PALIATIVNÍ PÉČE V ČR

5.1.4. NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKY ROZŠÍŘENÍ ÚČINNÉ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

5.1.5. PROJEKT PALIATIVNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

5.1.6. FINANCOVÁNÍ OBECNÉ A SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

5.1.7. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ

5.1.8. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

6. ZÁVĚR

SEZNAM LITERATURY

SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde