Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Základní informace - Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Název práce: Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Kamila Martínková

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Předkládaná diplomová práce obsahuje kompletní analýzu problematiky nezaměstnanosti v okrese Most. Analýza je zaměřena jednak na kvantitativní charakteristiky nezaměstnanosti a na posouzení příčin vysoké míry nezaměstnanosti ve sledovaném okrese. Dále je pojednáno o výsledcích uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti v oblasti působnosti Úřadu práce Most. Dále je v práci navrženo několik možných řešení současné vysoké míry nezaměstnanosti. Návrhy obsahují budování průmyslových zón a investiční pobídky, podporu malého a středního podnikání, uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti a eliminaci práce na černo.

Úvod - Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Na konci roku 1989 došlo v tehdejší Československé socialistické republice k převratným politickým změnám, na které později navázaly také změny ekonomické. Již v roce 1990 byl zahájen přechod od socialistického plánovitého systému řízení ekonomiky k tržnímu. Současně s těmito změnami se začal také formovat trh práce. Celá ekonomika se dala do výrazného pohybu. Byly zrušeny krajské národní výbory a odbory pracovních sil při okresních nebo obvodních národních výborech přestaly plnit svou původní funkci. Dříve se zabývaly například náborem pracovních sil. Začaly vznikat úřady práce, které zřizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Právním podkladem pro jejich vznik bylo zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 306/1990 Sb. O zřízení úřadů práce. Tím byly vytvořeny základní instituce služeb zaměstnanosti. Okres Most se řadil v transformačním období k okresům se středně velkou nezaměstnaností, od října roku 1995 je pak okresem s absolutně nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. V současné době se tato míra pohybuje okolo 20%, což je více než dvojnásobek průměrné míry nezaměstnanosti v České republice. Problematika nezaměstnanosti je ve vyspělých tržních ekonomkách zařazována v hospodářské politice na přední místo. Tato skutečnost vyplývá z toho, že nerovnováha na trhu práce vede ke značným sociálním a ekonomickým problémům. Pokud je nezaměstnanost vysoká dochází k plýtvání zdroji a klesají příjmy státu, přičemž výdaje státu samozřejmě rostou. Nezaměstnanost je tedy vážný sociální problém, který zasahuje stále větší veřejnost. Cílem mé diplomové práce tedy bude pokusit se vytvořit ucelený obraz této problematiky, předložit fakta, čísla, analýzu a možná řešení.

Závěr - Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Cílem předkládané diplomové práce byla kompletní analýza problematiky nezaměstnanosti v okrese Most. Analýza byla zaměřena jednak na kvantitativní charakteristiky nezaměstnanosti a na posouzení příčin vysoké míry nezaměstnanosti ve sledovaném okrese. Dále bylo pojednáno o výsledcích uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti v oblasti působnosti Úřadu práce Most. Většina obyvatel Mostecka v minulosti pracovala v důlním průmyslu a na něj navazujících odvětvích. Byli to lidé bez kvalifikace a po útlumu těžby je nikdo nechtěl zaměstnat. Mostecko je regionem s nejnižší vzdělanostní úrovní v České republice, třetina obyvatel má pouze základní vzdělání. V kraji není dostatečně rozvinutá infrastruktura, domácí ani zahraniční investoři nemají o tuto adresu zájem. Lidé nemají dostatek peněz, aby se pustili do samostatného podnikání - stejně tak ani odvahu zažádat si o podnikatelský úvěr. Míra nezaměstnanosti na Mostecku prakticky po celé období let 1990 až 2004 přesahovala celorepublikové hodnoty, největší rozdíl proti údaji za ČR byl zaznamenán v roce 2004, a to o 13,21 procentního bodu, neboť hodnota Mostecké registrované míry nezaměstnanosti v uvedeném roce činila 22,71 %, zatímco republikový údaj udával 9,50 %. Jestliže v roce 1998 čekalo na jedno volné pracovní místo 4,66 uchazečů, v roce 2004 to bylo již uchazečů 54. Zde jsou předkládaná čísla skutečně alarmující a velice přesně odrážejí, jak malou šanci na trhu práce uchazeči o zaměstnání mají. Úřady práce v ČR mají stále větší obtíže nalézt pro nová pracovní místa uchazeče s odpovídající kvalifikací. To je problém, který musí úřady práce řešit v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a ve spolupráci s resortem školství. Úřad práce v roce 2004 pokryl všechny aktivity a opatření směřující na trh práce, které byly v souladu s Programem APZ. Aktivity byly směrovány především do oblasti vzdělávání, které vedlo ke zvýšení vybavenosti uchazečů o zaměstnání znalostmi a dovednostmi podle potřeb zaměstnavatelů, ke snížení nesouladu mezi kvalifikací občanů a potřebami trhu práce a ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Pomocí prostředků APZ umístil úřad práce 1 183 uchazečů o zaměstnání oproti 1 323 v roce předchozím. Prioritou podpory byla především podpora trvale udržitelných pracovních míst a dále podpora vzdělávání a přizpůsobení trhu práce. Poměr zastoupení jednotlivých nástrojů na celkovém objemu se podařilo odklonit od veřejně prospěšných prací ve prospěch vzdělávání a podpory trvale udržitelných pracovních míst. Přesto tvoří VPP stále 35% z celkového rozpočtu, v roce 2003 to bylo 41%.

Klíčová slova - Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

Nezaměstnanost, úřad práce, míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti, uchazeč o zaměstnání, rekvalifikace

Obsah - Analýza nezaměstnanosti v okrese Most

1. Úvod

2. Literární rešerše

2.1. Nezaměstnanost

2.2. Kdo je nezaměstnaný

2.3. Typy nezaměstnanosti

2.4. Měření nezaměstnanosti

2.5. Trh práce

2.6. Různé pohledy na nezaměstnanost

2.6.1. Liberálové

2.6.2. Keynes

2.6.3. Marxistické paradigma

2.7. Pracovní úřad

2.8. Zákon o zaměstnanosti

2.9. Mezinárodní organizace práce – ILO

3. Cíl a metodické postup práce

3.1. Cíl práce

3.2. Metodický postup práce

4. Charakteristika okresu Most

4.1. Administrativní členění regionu

4.2. Historie

4.3. Ekonomická oblast

4.4. Oblast demografická a sociální

4.5. Nerostné bohatství

4.6. Kulturní památky

5. Analýza vývoje a příčin nezaměstnanosti v okrese Most

5.1. Příčiny nezaměstnanosti

5.1.1. Charakteristika nezaměstnanosti v regionu

5.1.2. Hlavní příčiny nezaměstnanosti na Mostecku

5.2. Vývoj nezaměstnanosti v regionu

5.2.1. Vývoj míry nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje

5.2.2. Vývoj nezaměstnanosti na Mostecku

5.2.3. Vývoj míry nezam. v jednotlivých mikroreg. okresu

5.2.4. Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti

5.2.5. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a počtu prac. Míst

5.2.6. Vývoj zaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje

6. Nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

6.1. Rekvalifikace

6.2. Společensky účelná pracovní místa

6.3. Veřejně prospěšné práce

6.4. Odborná praxe absolventů škol a získání kvalifik. mladistvých

6.5. Podpora vytváření prac. míst pro OZP

6.6. Shrnutí uplatňování aktivní pol. zaměstnanosti

7. Návrhy na snížení míry nezam. v okrese Most

7.1. Nejvýznamnější zaměstnavatelé

7.2. Výstavba průmyslových zón

7.3. Podpora malého a středního podnikání

7.4. Aktivní pol. zaměstnanosti

7.5. Projekt „Outplacement“

7.6. Eliminace „práce na černo“

8. Závěr

Seznam použité literatury

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde