Vliv různé intenzity pastvy na diverzitu porostu a jeho prostorovou heterogenitu

Základní informace

Název práce: Vliv různé intenzity pastvy na diverzitu porostu a jeho prostorovou heterogenitu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 74 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Jiří Hosnedl

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0277 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V souvislosti s ochranou životního prostředí je pastva důležitý prostředek pro obhospodařování krajiny za účelem zachování ekologické stability a zvyšování biologické rozmanitosti. Hlavním cílem této práce proto bylo zhodnotit vliv intenzity spásání na počet zastoupených rostlinných druhů, množství nadzemní biomasy a zastoupení jednotlivých druhů ve stanovených výškových kategoriích porostu.
Výzkum byl prováděn na dlouhodobém pastevním experimentu v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v České republice. Studovány byly následující varianty: i) Extenzivní pastva (extensive grazing – EG). ii) Intenzivní pastva (intensive grazing – IG). Pokus byl uspořádán v úplných znáhodněných blocích s dvojím opakováním. Pro studium variability struktury travního porostu byla z každé pastvy odebírána nadzemní biomasa ze třech různých výškových kategorií porostu: INT – opakovaně spásané plošky; MOD – středně spásané plošky; EXT – extenzivně spásané plošky. Místa k odběru byla v každém oplůtku volena náhodně. U odebraných vzorků byl proveden rozbor biomasy na úrovni druhů. Jednotlivé druhy byly poté sušeny na konstantní obsah sušiny a následně váženy.
Na základě analýz a statistického zpracování byl zjištěn vliv výškové kategorie porostu a intenzity pastvy (IG, EG) na druhové složení pastevního porostu. Naopak počet rostlinných druhů nebyl výškovou kategorií ani intenzitou pastvy ovlivněn. Rozdíl mezi extenzivní a intenzivní pastvinou byl hlavně v zastoupení druhů Trifolium repens a Taraxacum spp., kde oba druhy byly zastoupeny více v intenzivní pastvině. Větší rozdíly ve druhovém složení byly pozorovány u výškových kategorií porostu. V obou variantách intenzity pastvy (IG, EG) byl zaznamenán nárůst biomasy druhů Trifolium repens a mechu na opakovaně spásaných ploškách. Ve výškové kategorii EG-INT bylo navíc zaznamenáno vyšší zastoupení druhu Taraxacum spp. Zvýšené zastoupení těchto druhů na opakovaně spásaných ploškách zde bylo převážně na úkor druhu Agrostis capillaris, u něhož byl zaznamenán úbytek biomasy na těchto ploškách ve variantě pastvy IG. Na středně spásaných ploškách byla v EG variantě pastvy výrazněji zastoupena Veronica chamaedrys. Mezi druhy, u nichž bylo pozorováno zvýšené zastoupení biomasy na ploškách extenzivně spásaných patří Festuca rubra (v EG variantě) a Deschampsia caespitosa (v IG variantě). Změny ve druhovém složení mezi výškovými kategoriemi porostu bez ohledu na variantu intenzity pastvy byly velmi podobné. Trifolium repens a mech měli nejvíce biomasy zastoupeny na opakovaně spásaných ploškách. U druhu Agrostis capillaris byl naopak zaznamenán pokles biomasy na opakovaně spásaných ploškách vzhledem ke středně spásaným ploškám. Deschampsia caespitosa byla nejvíce zastoupena na extenzivně spásaných ploškách. Horizontální heterogenita (tj. rozdíl v objemu biomasy mezi opakovaně spásanými a extenzivně spásanými ploškami) porostu byla větší u extenzivní pastviny. Struktura pastevního porostu byla více ovlivněna podílem plošek jednotlivých výškových kategorií než intenzitou pastvy.

Klíčová slova

Trvalý travní porost, intenzita pastvy, struktura porostu, druhové složení, selektivita, jalovice

Obsah

1. Úvod
1.1 Význam pastevního obhospodařování trvalých travních porostů
1.2 Problematika diverzity a heterogenity vegetace
2. Cíle práce
3. Metodika
3.1 Popis zájmového území
3.2 Ekologická charakteristika
3.3 Plán pokusu
3.4 Měření a sběr dat
3.5 Statistické vyhodnocení
4. Literární rešerše
4.1 Vznik a vývoj pastevně obhospodařovaných TTP
4.1.1 Historie pastevního obhospodařování
4.2 Pastevně obhospodařované TTP
4.3 Hlavní abiotické faktory ovlivňující dynamiku vývoje struktury vegetace na pastvinách
4.3.1 Faktory prostředí
4.3.2 Management pastvy
4.4 Vliv velkých herbivorů na strukturu vegetace na pastvinách vs. vliv vegetace na pastevní chování zvířat
4.4.1 Selektivita pastvy
4.4.2 Vliv pastvy na porost
4.4.3 Systém pastvy
4.4.4 Změna druhové skladby při různé intenzitě pastvy
4.5 Pastevní aktivita zvířat
4.5.1 Abiotické faktory prostředí ovlivňující pastevní aktivitu
4.6 Dynamika travních porostů
4.7 Vliv struktury vegetace na diverzitu živočichů na pastvinách
4.8 Všeobecná charakteristika pastevního porostu
4.8.1 Základní druhy rostlin vyskytující se v pastevních porostech
5. Výsledky
5.1 Počet zastoupených druhů rostlin
5.2 Horizontální heterogenita porostu
5.3 Druhové složení porostu v jednotlivých výškových kategoriích
5.4 Vliv různé intenzity pastvy na druhové složení porostu
6. Diskuse
6.1 Vliv pastvy na počet zastoupených druhů rostlin
6.2 Vliv pastvy na horizontální heterogenitu porostu
6.3 Vliv různé intenzity pastvy na druhové složení porostu
6.4 Rozdíly v druhovém složení porostu u různě spasených plošek
7. Závěr
8. Přehled literatury a použitých zdrojů
9. Přílohy
10. Datový nosič


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0277 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde