Zápočtová práce - zápočtové práce na míru

Byla vám zadána zápočtová práce a nevíte si s její koncepcí rady? Nebo máte náročné zaměstnání a jste v časovém presu? Nejste si jisti metodologií či celkovou strukturou zápočtové práce? Neváhejte využít naše služby a to nejen při sepisování zápočtové práce, ale také při vypracování veškerých referátů, seminárních, ročníkových, semestrálních, disertačních, diplomových, bakalářských, či dalších studentských a absolventských prací spojených s Vaším studiem. Obraťte se na náš početný tým profesionálních zpracovatelů, kteří se velmi rádi ujmou sepsání vaší zápočtové práce.

Podklady pro zápočtové práce si můžete objednat zde


Co se skrývá pod pojmem zápočtová práce?

Zápočtová práce je závěrečná práce, kterou student odevzdává po absolvování určitého předmětu. Jedná se tedy o práci, která uzavírá semestr a jejím odevzdáním z daného předmětu student získává zápočet. Zápočtová práce je velmi podobná seminární práci, semestrální práci či ročníkové práci. Tyto druhy prací vždy uzavírají nějaké časové pásmo, po které student navštěvoval daný předmět.


Komu jsou zápočtové práce zadávány?

Zápočtové práce se píší na vyšších odborných a vysokých školách, v rámci většiny předmětů stejně jako tomu je u seminárních, semestrálních či ročníkových prací. Po důkladném sepsání a později odevzdání zápočtové práce student prokáže své znalosti a dostává možnost jít dále ke zkoušce.


Účel zápočtových prácí?

Zápočtové práce se zhotovují za účelem rozvoje daného studenta v určitém předmětu a připravují je na pozdější psaní jiných prací jako například bakalářských, diplomových či disertačních. Tyto zápočtové práce můžou být i velkých přínosem a podporou pro psaní právě těchto rozsáhlejších prací.


Postup při psaní zápočtové práce

výběr tématu

Téma zápočtové práce je z látky daného předmětu za určitý semestr. Toto téma může být studentovi přiděleno, velmi často si však student zvolí téma zápočtové práce samostatně.

Rozsah zápočtové práce

Zápočtová práce se zpracovává velmi podobně jako seminární, semestrální či ročníková práce. Její rozsah se obvykle pohybuje mezi 5 a 55 stran textu. Zápočtová práce je rozdělena do několika kapitol.


Struktura zápočtové práce

Složení zápočtové práce

Hlavní kapitoly se skládají z úvodu, metodiky, vlastního těla práce a závěrů. A stejně jako u jiných prací a to od semestrálních až po disertační práce musí také obsahovat seznam použité literatury, případně tabulek, grafů či obrázků. K zápočtové práci se také obvykle přidávají různé typy příloh. V úvodu zápočtové práce autor obvykle vysvětluje , proč si dané téma vybral. U metodiky se uvádí popis postupu práce.

Teoretická a praktická část zápočtové práce

Při sepisování zápočtové práce se autor musí zamyslet nad volbou typu práce. Je možné psát pouze práci teoretickou, kde se opírá o holá fakta, nebo lze uvést i praktickou část práce. Pokud na dané téma stačí první varianta, zápočtová práce se skládá z úvodu, teoretické části práce a závěru. Teoretická část ukazuje důkladné vymezení dané problému.

Zápočtová práce tedy může obsahovat také praktickou část, která zejména zahrnuje nové poznatky k danému tématu. Jako poslední kapitolou se autor zabývá závěrem, kde shrne celkovou práci. Tento postup je velmi podobný jako u ostatních prací jako seminární, semestrální či ročníkové, a to i co se týče rozsahu. Zápočtové práce jsou na rozdíl od bakalářských, diplomových či disertačních prací, práce kratší s důrazným a jednoduchým vytyčením daného problému. Je však pravdou, že každá škola si zadává i jiné nároky na sepsání zápočtové práce a také na její metodologii.


Odevzdání zápočtové práce

Termín odevzdání

Zápočtová práce se nejčastěji odevzdá do konce výuky daného předmětu, a nebo v takzvaném zápočtovém období. Datum, ke kterému všichni studenti musejí, odevzdat svojí vypracovanou zápočtovou práci zadává pedagog, což je velmi podobné jako je tomu u seminárních, semestrálních či ročníkových prací.


Hodnocení zápočtové práce

Po odevzdání zápočtové práce, si ji pedagog pozorně přečte a později ji ve většině případů diskutuje s autorem a zároveň ho zkouší i z jiné problematiky daného předmětu. Po úspěšném odevzdání a následné diskuzi na dané téma a témata z daného předmětu, student získává zápočet.

Podklady pro zápočtové práce si můžete objednat zde