Všeobecné podmínky licenční smlouvy

Smluvní strany:

Autor díla (dále jen "poskytovatel") a portál diplomky.net (dále jen "nabyvatel")

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku výslovně souhlasí podle § 12 odst. 1 ve spojení s § 58 a podle § 46 a následujících autorského zákona (č. 121/2001 Sb., v platném znění) s těmito všeobecnými podmínkami licenční smlouvy (dále jen „VPLS“), které doplňují poskytnutí díla prostřednictvím emailové adresy nebo webového formuláře a tímto nahrazují samostatnou licenční smlouvu.


I.
Předmět VPLS

Předmětem těchto VPLS je závazek poskytovatele udělit nabyvateli oprávnění k výkonu svého práva užít dílo, uvedené v čl. II těchto VPLS, způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. III těchto VPLS , a závazek nabyvatele zaplatit poskytovateli za udělení oprávnění k výkonu jeho práva užít dílo (dále jen "licence") odměnu podle čl. IV, těchto VPLS.


II.
Dílo

Dílem podle těchto VPLS se rozumí disertační práce, diplomová práce, bakalářská práce, semestrální projekt, případová studie, seminární práce, esej, referát aj.


III.
Licence

 1. Poskytovatel prohlašuje, že vykonává všechna majetková autorská práva k dílu uvedenému v čl. II VPLS a že na tomto díle neváznou žádná jiná práva třetích osob k okamžiku odsouhlasení VPLS.
 2. V případě porušení odstavce 1 tohoto článku se poskytovatel vystavuje možnosti právního postihu.
 3. Poskytovatel uděluje nabyvateli převoditelnou nevýhradní licenci k užití libovolného množství kopií díla uvedeného v čl. II VPLS po libovolnou dobu ode dne zaslání díla podle odst. 4. Nabyvatel je povinen licenci využít, resp. nabídnout dalším zájemcům k jejich využití.
 4. Licence podle odst. 2 je udělena pro účely dalšího šíření díla poskytovatele. Licence podle odst. 2 je udělena pro provoz na webu, umístěném na internetové adrese diplomky.net.
 5. Nabyvatel je povinen zveřejnit dílo dle článku II. těchto VPLS na portále diplomky.net nejpozději do deseti dnů od poskytnutí díla, odsouhlasení těchto VPLS.
 6. Nabyvatel není oprávněn dílo podle čl. II těchto VPLS upravit či jinak měnit vyjma změny úvodní stránky, doplnění obsahu, klíčových slov, souhrnu, či upřesňujícího názvu díla, a to výhradně pro účely snazšího porozumění obsahu, tématu či kategorie díla. Zjistí-li při užití kopie díla chybu díla nebo jiný problém, je povinen kontaktovat poskytovatele a v úzké spolupráci tuto odstranit.

IV.
Odměna

 1. Nabyvatel se zavazuje, že za poskytnutí licence podle čl. III těchto VPLS zaplatí poskytovateli odměnu ve výši sjednané smluvními stranami prostřednictvím elektronické pošty nebo webového formuláře. Odměna bude deponována na předem oznámený bankovní účet poskytovatele, se lhůtou splatnosti uvedenou v odst. 2 tohoto článku.
 2. Splatnost odměny je nejpozději do 14 dnů od vzniku nároku.

V.
Odstoupení od VPLS

 1. Pokud nabyvatel nesplní povinnost stanovenou v čl. III odst. 4 těchto VPLS ve lhůtě tam uvedené, je poskytovatel oprávněn odstoupit od těchto VPLS.
 2. Pokud nabyvatel nesplní povinnost stanovenou v čl. III odst. 5 těchto VPLS ani v dodatečné lhůtě, stanovené poskytovatelem v délce maximálně třiceti dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od těchto VPLS a nabyvatel je povinen vydat poskytovateli kopii díla, která mu byla předána podle čl. III odst. 3 těchto VPLS a to včetně veškerých dokumentů a podkladů, předaných spolu s kopií.
 3. Pokud nabyvatel nesplní povinnost stanovenou v čl. IV odst. 1 těchto VPLS za podmínek uvedených, je poskytovatel oprávněn odstoupit od těchto VPLS a nabyvatel je povinen vydat poskytovateli kopii díla, která mu byla předána podle čl. III odst. 4 těchto VPLS, a to včetně veškerých dokumentů a podkladů, předaných spolu s rozmnoženinou.
 4. Smluvní strany mají právo vypovědět tyto VPLS bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí šest měsíců.
 5. Odstoupení a podání výpovědi podle těchto VPLS je účinné dnem doručení písemného prohlášení elektronickou poštou o odstoupení nebo podání výpovědi druhé smluvní straně.

VI.
Vyloučení přechodu licence

Smluvní strany se dohodly, že nevylučují přechod práv a povinností z těchto VPLS v případě zániku nabyvatele.


VII.
Závěrečná ustanovení

 1. V případech výslovně neupravených těmito VPLS se použijí ustanovení autorského zákona a obchodního zákoníku.
 2. Všechny spory, které vzniknou z těchto VPLS nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694, se sídlem v Praze, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem, Poplatkovým řádem a dalšími pravidly rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net, se kterými se strany před vyslovením souhlasu těchto VPLS seznámily a vyslovily výslovný souhlas s tím, že podle těchto pravidel platných v době zahájení rozhodčího řízení bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se výslovně dohodly, že ústního jednání a odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba.
 3. Poskytovatel souhlasí ze zasíláním obchodních sdělení formou emailu. Pokud si poskytovatel nepřeje tato sdělení zasílat, ohlásí toto emailem na adresu portálu. Nabyvatel je povinnen poskytovateli vyhovět.
 4. Smluvní strany prohlašují, že VPLS porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jejími ustanoveními poskytují dílo prostřednictvím elektronické adresy nebo webovým formulářem.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VPLS, změnu kterékoliv z výše zmíněných odstavců respektive článků, a to i bez předchozího upozornění.

V Praze dne 11.02.2009