Úvaha - Úvahy na míru pro Vás

Potřebujete poradit se strukturou, či metodologií textu jakékoli práce včetně úvahy? Ochotně a rádi s Vámi zkonzultujeme úvahy, diplomové, semestrální, bakalářské práce, referát. Nevíte si rady s napsáním úvahy, ocitli jste se v časové tísni? Obraťte se s důvěrou na nás. Kontaktovat nás můžete kdykoliv, jsme tu pro Vás, abychom Vám efektivně a v krátkém termínu pomohli, vyřešili s Vámi vše, co potřebujete. Jinými slovy neuvažujte a napište nám. Využijte služeb našich profesionálních textařů, kteří se zárukou antiplagiátorství a anonymity vypracují zadání za Vás, nebo Vám odborně a rádi zodpoví Vaše dotazy.


Úvaha je skutečně náročná slohová práce po stránce obsahové i vědomostní. Popíšeme Vám, co to vlastně úvaha je, jak má vypadat struktura úvahy, jaké druhy úvah rozlišujeme.

Co je to úvaha

Úvaha je slohový pojem, se kterým se setkáváme na všech stupních škol a vzdělání. Běžně má své místo v dizertačních, diplomových, rigorózních, bakalářských, seminárních pracích. Přes zdánlivou jednoduchost je úvaha jeden z nejnáročnějších slohových útvarů, v němž se autor zamýšlí nad určitým problémem. Měl by uvést proč, nebo nad čím uvažuje (úvod), z čeho jeho úvaha vychází - zde se uplatňují poznatky, názory, osobní zkušenosti, fakta, ze kterých autor vychází a formou uvažování (stať ), dochází autor k postoji k uvažovanému tématu (závěr).

Zpracování úvahy

Úvaha se zabývá prací s fakty. Zamýšlíme se nad příčinnými vztahy mezi fakty a jejich hodnocením. Je vhodné, aby se neuváděly absolutně poplatné závěry, protože úvaha je subjektivní názor autora nad uvažovanou problematikou. Autor úvahy zaujímá postoje k faktům, svá tvrzení dokazuje, a vyvozuje platné závěry. Úvaha musí vycházet z dobré znalosti podkladů k problematice, o kterém daná úvaha je. V jiné úvaze může autor vyjít z obecně platných tvrzení, ty může dokumentovat, dokládat a konkretizovat na příkladech. Důležitá je větná skladba úvahy. Často se používají řečnické otázky, kladou otázky a odpovědi, je kladen významný důraz na logickou návaznost vět. Autor dává v úvaze jasně najevo své stanovisko.

Příklad úvahy

Při pocitové úvaze …“dnes cítím mizerně“, např., je v úvodu pojmenováno, o čem úvaha je. Pokračujeme uvažováním nad svými pocity, což jsou fakta, která hodnotíme, zvažujeme možná řešení (stať) a docházíme na základě úvahy nad fakty, rozboru příčin zvažovaných faktů co mohlo pocity způsobit, až k postoji, závěru úvahy..."jdu si zaplavat, protože...pomůže mi" atp.

Domnívám se, že je dobré si členění úvahy osvojit, aby i při rozhovorech, monologu, dialogu, nevyšla úvaha naprázdno, zůstala bez odezvy jen proto, že naslouchající neví, co mu vlastně svým uvažováním chcete sdělit, a také se nestávalo, že dojde ke komunikačnímu nedorozumění, či rozepři, jen proto, že Vaše úvaha, formou formou ústního projevu, nemá, i při „mizerných pocitech“ úvod, stať a závěr.

Členění úvahy

S úvahou se setkáváme jak samostatně, tak i v jiných slohových útvarech, kde doplňuje popis, charakteristiku, výklad. Úvah je mnoho druhů, nejčastěji jde o publicistické úvahy, to jsou většinou úvahy politického charakteru, mívají podobu reportáže nebo kratšího hodnotícího komentáře. U vědecké úvahy přednášející může uvažovat nad problémem, posuzovat ho a v závěru uvažovat o dalších etapách rozvoje. Ve filozofické úvaze se autor většinou zamýšlí nad určitým jevem, jednáním, nad důsledky a výsledky lidských činů.
Do úvahy také řadíme:
  • kritiku: úvaha která hodnotí, posuzuje a vytýká nedostatky, vyzdvihuje společensky závažné jevy, postupuje od konkrétního faktu k vyvození obecných závěrů, případně k poučení. Kritika může být ve svém závěru jak negativní, tak pozitivní.
  • recenzi: úvaha nad vědeckým dílem, píše se zhuštěně
  • aforismus: stručná průpovídka, může mít satirický nádech, často se používá jedna věta
  • přísloví: lidová moudrost obsažená v jedné větě, která má společné znaky úvahy a výkladu
  • esej: úvaha na odborné téma, kdy nejde o vyčerpávající informace ke sdělovanému, ale jsou zde nutné znalosti v daném oboru, protože odůvodňujeme svůj názor podložený odbornými fakty. Esej je nejčastěji úvaha na téma literární a estetické.

Úvaha vs. výklad

Výklad se liší od úvahy tím, že je objektivní, předkládá nové poznatky a informace. Zatímco v úvaze se jedná o subjektivní názor autora, hodnocení faktů, zamyšlení se nad určitým problémem, ke kterému autor zaujímá vlastní postoj, výklad by měl všeobecně poplatný popis. Jako příklad výkladu se dá uvést např. slovník cizích slov.

Struktura úvahy

Úvaha bývá krátký text, zpravidla na jednu až tři strany, ale mělo by se zachovat členění:
  • úvod
  • stať
  • závěr
V úvodu je, co chceme osvětlit,o čem chceme uvažovat, ve stati je úvaha a hodnocení, v závěru je vyhodnocení. Úvahový proces musí být logický, jasně vyjádřený a úplný (úvod-stať-závěr). Popsali jsme Vám „manuál“, jak vypracovat úvahu. Těšíme se na Vaše dotazy a zadání my, profesionální tým, s rychlým a individuálním přístupem ke každému z Vás.

Podklady pro úvahu si můžete objednat zde