Slohová práce - slohové práce na míru pro Vás

Byla Vám zadána slohová práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak slohovou práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou, formální či obsahovou úpravou slohové práce? Nevíte si rady se zadaným slohovým útvarem? Nebo potřebujete jen pomoci s dodržením kritéria gramatické a stylistické správnosti slohové práce? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro slohové práce si můžete objednat zde

Co je to slohová práce?

Slohová práce je stejně jako referát zadávána studentům na všech stupních školního vzdělání. Tato práce slouží k ověření žákovy či studentovy schopnosti použít určité slohové útvary, zvládnout požadovanou úroveň gramatické a stylistické správnosti použitého jazyka a také schopnost hodnotně zpracovat zadané téma.

Zadání slohové práce

Slohová práce je zadávána, stejně jako práce seminární či ročníková, vyučujícím předmětu, v němž je vypracování této práce vyžadováno. Vyučující zpravidla zadává téma slohové práce nebo slohový útvar, v němž může student zpracovat libovolné téma. Tyto dva typy zadání vyučující ovšem často kombinují, zadávají tedy určité téma v určitém slohovém útvaru. Pro větší jednoduchost zpracování slohové práce zadávají vyučující zpravidla několik témat i slohových útvarů slohových prací, z nichž si může student zvolit to, které mu nejvíce vyhovuje.

Slohová práce může být zadána formou práce školní či domácí. Výhodou domácí práce je takřka neomezený časový prostor pro zpracování práce. Při školní formě zpracování slohové práce bývá časový prostor na zpracování často značně omezený, obvykle jedna či více vyučovacích hodin.

Slohové útvary slohové práce

V českém jazyce existuje řada slohových útvarů. Slohová práce bývá nejčastěji psána pomocí vypravování, charakteristiky, popisu či úvahy.

Vypravování

Hlavním cílem slohového útvaru vypravování ve slohové práci je zachytit událost v jejím průběhu. Vypravování se obvykle skládá z uvedení do děje, zápletky, fáze stupňování napětí a fáze vyvrcholení či rozuzlení. V literatuře tvoří vypravování základ pro román, povídku či epickou poezii.

Charakteristika

Charakteristika je slohový útvar, který slouží ve slohové práci k zachycení a popsání vlastností určité osoby. Z obsahového hlediska lze charakteristiku rozdělit na charakteristiku vnitřní, která zachycuje vnitřní rysy osobnosti a charakteristiku vnější, která popisuje osobu z hlediska její vzhledové stránky. Charakteristiku lze dále dělit na přímou a nepřímou. Přímá charakteristika uvádí přímý výčet vlastností a rysů osoby, charakteristika nepřímá vlastnosti osoby popisuje pomocí konkrétních příkladů jejího jednání. Ve slohové práci je vhodné použít všechny zmíněné typy charakteristik. Charakteristika je používána ve všech literárních útvarech, kde vyvstane nutnost popsat nějakou osobu.

Popis

Popis slouží ve slohové práci k popisu vlastností a částí určitého předmětu. Z hlediska odbornosti můžeme rozlišit popis prostý, který slouží především k popsání vlastností předmětů a popis odborný, který kromě vlastností předmětu popisuje i jeho funkci. Základním cílem tohoto slohového útvaru je podat přesný a ucelený obraz popisovaného předmětu. Popis předmětů je součástí řady literárních děl. Odborný popis se většinou objevuje v odborné, zejména naučné literatuře. Odborný popis je ovšem často používán i ve vysokoškolských kvalifikačních pracích jako např. v práci bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační.

Úvaha

Úvaha zachycuje zamyšlení autora nad daným tématem. Vytvoření hodnotné úvahy, tedy hlubokého zamyšlení, závisí na autorově znalosti dané problematiky. Kompozice úvahy ve slohové práci by měla být taková, aby odrážela autorův myšlenkový postup a činila jej tak srozumitelným pro čtenáře. Úvaha se v literatuře používá především k zachycení myšlenek vypravěče či literárních postav. Určitý stupeň úvahy se může objevovat i ve vysokoškolských kvalifikačních pracích (tedy opět v v práci bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační) a to v podobě vyjádření autorova názoru na zpracovanou problematiku.

Výběr tématu slohové práce

Při výběru tématu slohové práce hrají zpravidla roli dvě základní kritéria a to její téma a slohový útvar, v němž má být zpracována. Tato dvě kritéria spolu vzájemně úzce souvisí. Studentům se zpravidla prvotně nedoporučuje zvolit si téma práce slohové, seminární, ročníkové, ale i např. bakalářské, které jim nevyhovuje nebo o kterém nemají dostatečné informace. Na druhou stranu je ovšem nutné dodat, že slohová práce bývá často zadávána pouze pomocí zadání slohového útvaru, v němž má být zpracována. Druhotným doporučením tedy je zvolit takový slohový útvar, s jehož formálními náležitostmi je student detailně obeznámen a s jehož kompozicí má zkušenosti. Pokud má student při psaní slohové práce na výběr z témat i z útvarů, je vhodné zvolit takové téma a slohový útvar, které jsou mu nejbližší jak z hlediska kompozičního, tak z hlediska obsahového.

Příprava před psaním slohové práce

Psaní slohové práce bývá zpravidla ohlášeno s časovým předstihem. Tato skutečnost dává studentům možnost se na psaní slohové práce náležitě připravit. Kvalitně napsaná slohová práce je totiž často jednou z podmínek absolvování určitého vyučovaného předmětu.

Teorie k vyžadovanému slohovému útvaru

Před samotným psaním slohové práce je vhodné nalézt si informace o daném slohovém útvaru, v němž bude muset být práce koncipována. Každý slohový útvar má předepsány určité formální náležitosti, jejichž přítomnost a správné pořadí jsou pro daný útvar charakteristické, a které budou tedy součástí hodnocení slohové práce. Získané informace o daném slohovém útvaru jsou zcela nezbytné pro dodržení zadání slohového útvaru slohové práce a tedy i pro vyhnutí se možnosti odbočení od zadání práce.

Slohová práce a její osnova

Vytvoření osnovy je nezbytné téměř u všech typů zadávaných prací, tedy např. i u práce seminární, ročníkové, bakalářské či diplomové. Osnova slohové práce se skládá z jednotlivých hesel, která slouží autorovi zejména k utřídění myšlenek, vytvoření plánu zpracování slohové práce, hierarchickému rozdělení práce, predikci časové náročnosti zpracování slohové práce a formální úpravě práce. Osnova se zpravidla skládá z názvů jednotlivých odstavců slohové práce (popřípadě kapitol) a z názvů jejich pododstavců. Pro jednotlivé slohové útvary existují přesná pravidla tvoření osnovy, právě z tohoto důvodu je při psaní slohové práce nezbytné znát náležitosti zpracování jednotlivých slohových útvarů.

Hodnocení slohové práce

Dodržení zadání slohové práce

Základním kritériem pro hodnocení slohové práce je studentova či žákova schopnost dodržet zadání práce, tedy dodržet zadané téma a zadaný slohový útvar. Dodržení tématu slohové práce je nejproblematičtější u úvahy, u tohoto slohového útvaru totiž dochází nejčastěji k rozvolnění myšlenkových asociací a tak i k odklonění od zadaného tématu. Zadaný název slohového útvaru bývá často doplněn slovem subjektivní např. subjektivní popis. V tomto případě je nutné, aby byla slohová práce psána z autorova pohledu a byl v něm vyjádřen i autorův postoj a emotivní vazba k danému tématu.

Dodržení časového limitu při psaní slohové práce

Pakliže je slohová práce zadána ve škole, čas na její zpracování bývá zpravidla omezený. Student si musí být tohoto omezení jasně vědom a psaní své slohové práce rozložit tak, aby mu zbyl dostatečný čas na její zpracování i kontrolu. Pokud není student schopen si zpracování slohové práce náležitě rozložit, hrozí nebezpečí, že ji bude muset nečekaně ukončit, rychle dodělávat nebo že jeho práce nevyhoví kritériím gramatické správnosti z důvodu její nedostatečné kontroly.

Gramatická a stylistická správnost

Slohová práce nebývá zpravidla hodnocena pouze po stránce obsahové, ale také po stránce stylistické a gramatické. Stylistická správnost slohové práce zahrnuje nejen dodržení všech kompozičních náležitostí daného slohového útvaru, ale také správnou syntaktickou kompozici vět. Mezi základními kritéria hodnocení stylistické správnosti slohové práce patří dosažení vyžadované jazykové úrovně, čtivost textu a jeho srozumitelnost a přehlednost. Gramatická správnost slohové práce je určena dodržením všech gramatických pravidel jazyka, v němž práci píšeme. Mezi nejrizikovější gramatické jevy českého jazyka patří především používání interpunkce ve složitějších větných celcích. Dodržení gramatické správnosti již zpravidla nebývá součástí hodnotících kritérií vysokoškolských prací jako např. práce bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační, u těchto prací se dodržení gramatické správnosti textu považuje za samozřejmost.

Rozsah slohové práce

Rozsah slohové práce bývá zpravidla určován stejně jako rozsah referátu či seminární práce zadavatelem práce. Zadávaný rozsah slohové práce závisí na slohovém útvaru, v němž má být slohová práce zpracována. Zadávající zpravidla nezadává přesný rozsah slohové práce, ale rozsah minimální a maximální. Student pak musí svou práci komponovat tak, aby se její rozsah pohyboval v rozmezí zadaného intervalu.

Slohová práce a její grafická úprava

Slohová práce je hodnocena také z hlediska své grafické úpravy. Tedy z hlediska řádného členění práce do odstavců, jejich odsazení, dodržování okrajů a absence škrtání. Toto kritérium sice nepatří mezi základní hodnotící kritérium slohové práce, řada hodnotitelů k němu však při svém hodnocení práce přihlíží. Určitá grafická úprava je vyžadována u všech typů zadávaných prací (od referátu, přes seminární práci až po práci disertační), její nedodržení zpravidla koresponduje s nedodržením formálních kritérií určených pro danou práci.


Podklady pro slohové práce si můžete objednat zde