Semestrální práce - semestrální práce na míru

Byla Vám zadána semestrální práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak semestrální práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou nebo formální úpravou semestrální práce? Nevíte, jak správně citovat? Nevíte si rady s praktickou částí semestrální práce? Nebo potřebujete jen zpracovat podklady pro semestrální práci? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro semestrální práce si můžete objednat zde


Co je to semestrální práce?

Semestrální práce patří spolu s referátem a seminární prací mezi nejčastěji zadávané úkoly na vysokých, vyšších odborných či středních školách. Semestrální práce je ovšem (na rozdíl od referátu) náročnější na odbornost zpracování a na výběr citovaných zdrojů. Rozsah semestrální práce je velmi variabilní, může se pohybovat mezi 10 až 30 normostranami textu.

Jednotlivé kroky při psaní semestrální práce

Téma semestrální práce

Semestrální práce jsou studentům zadávány v rámci jednoho semestru (pololetí) jednotlivých seminářů či odborných předmětů. Téma semestrální práce je na rozdíl od tématu práce diplomové, bakalářské, rigorózní či disertační značně omezené, je totiž zpravidla voleno vyučujícím daného semináře nebo předmětu a to tak, aby korespondovalo s obsahem daného předmětu a rozšířilo obzor studenta v daném oboru nad rámec učebních osnov.

Odevzdání semestrální práce

Datum odevzdání semestrální práce je stejně jako datum odevzdání práce seminární určováno zadávajícím a koresponduje s délkou výuky předmětu. Vyučující, který zadal semestrální práci, má právo tuto práci vrátit k opravě, pokud s ní není spokojen. Na řadě škol je odevzdání semestrální práce podmínkou k udělení zápočtu či dokonce známky z daného předmětu, semestrální práce se tak stává prací zápočtovou. Část semestrální práce se může stát i referátem, jež je prezentován v rámci výuky.

Struktura semestrální práce

Části semestrální práce

Semestrální práce se stejně jako práce seminární skládá zpravidla ze čtyř částí: úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Úvod semestrální práce slouží ke stručné charakteristice tématu semestrální práce a k uvedení cíle této práce, závěr pak ke shrnutí nejdůležitějších myšlenek v práci obsažených. V teoretické části semestrální práce autor popisuje zvolené téma a zasazuje jej do širšího kontextu. Praktická část zahrnuje zpravidla aplikaci nově získaných poznatků na konkrétní problém. Na konci semestrální práce nesmí chybět ani seznam použitých zdrojů citovaný dle současných citačních norem. Součástí semestrální práce bývají velmi často také obrázkové či grafické přílohy.

Formální úprava semestrální práce

Způsob formální úpravy semestrální práce je určován školou nebo přímo zadavatelem práce. Obecně platí, že úprava použitá v semestrální práci musí být jednotná v celé délce jejího textu. Nejčastěji je vyžadováno použití písma typu Arial (Times New Roman) velikosti 12 (13), řádkování 1,5 (1) a zarovnání celého textu do bloku. Jednotlivé kapitoly semestrální práce musí být číslovány pomocí desetinného členění a zpravidla je také vyžadováno jejich dělení na jednotlivé podkapitoly.

Přínos semestrální práce

Semestrální práce jako příprava na zpracování kvalifikačních prací

Semestrální práce se řadí mezi odborné texty, míra vyžadované odbornosti ovšem není tak vysoká jako např. u práce bakalářské či diplomové. Zpracování semestrální práce na vysoké škole je vlastně jakýmsi předstupněm práce bakalářské. Student se totiž při zpracování semestrální práce učí koncipovat práci na vědecké úrovni.

Možnost naučit se pracovat s odbornými zdroji

Student se při psaní semestrální práce také učí samostatně vyhledávat odborné zdroje, vhodně s nimi pracovat a rozpoznávat v nich podstatné myšlenky. Student může (a často je to od něj i vyžadováno) uvést v semestrální práci svůj vlastní názor na danou problematiku. Semestrální práce ovšem není úvahou (esejí), proto musí být uvedený osobní názor studenta podložen studiem odborných zdrojů.

Základní kritéria hodnocení semestrální práce

Práce s odbornou literaturou

Semestrální práce umožňuje studentovi prokázat, že je schopen nejen zpracovat vymezené odborné téma s užitím adekvátních zdrojů, ale také že dokáže využít takto získané informace i v praxi (v praktické části práce). V semestrální práci je nejvíce oceňována schopnost pracovat s odbornou literaturou, provádět její kritickou reflexi a porovnávat ji s jinými zdroji.

Formální úprava semestrální práce

Semestrální práce je na rozdíl od kvalifikačních prací (tedy práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) hodnocena i z hlediska dodržení zadavatelem stanovených kritérií své formální úpravy a z hlediska dodržení správných citačních norem. U kvalifikačních prací je dodržení těchto dvou kritérií považováno za samozřejmost.


Podklady pro semestrální práce si můžete objednat zde