Rigorózní práce - Rigorózní práce na míru

Máte problém se sepsáním Vaší rigorózní práce? Nemáte čas na její zhotovení? A nejste si jisti, jak by správně Vaše práce měla vypadat? Ať již jde o podrobnosti, co se týče metodologie či struktury práce nebo celého zpracování? Nebo Vás pouze tlačí čas vzhledem k vašemu náročnému zaměstnání? Můžete využít naše služby a to nejen při sepisování rigorózní práce, ale také při vypracování veškerých dizertačních, diplomových, bakalářských, seminárních či jiných prací spojených s Vaším studiem. Obraťte se na náš početný tým profesionálních textařů, kteří se sepsání Vaší rigorózní práce velice rádi ujmou.


Co se skrývá pod pojmem rigorózní práce

Rigorózní práce je práce obhajovaná u závěrečné státní zkoušky u takzvaných malých „doktorátů“, jde o absolventy Doktor technologie, Doktor práv, Doktor filozofie, také sem patří lékařské akademické tituly jako Doktor medicíny, zubního lékařství, veterinární medicíny a jiné. Vždy jde o část ukončení studia s akademickým titulem po absolvování celého studia. Do psaní rigorózní práce se pouští absolventi pregraduálního vysokoškolského studia ve studijním oboru, který musela Akreditační komise nejprve schválit. Rigorózní práce je tedy prakticky takový mezistupeň mezi tím pregraduálním a postgraduálním stupněm vysokoškolského studia.

Postup při psaní rigorózní práce

Pokud máte dobře obhájenou a tím pádem dobře napsanou diplomovou práci, je možné z ní vycházet nebo na ní rovnou navázat. Požadavky pro sepsání rigorózní práce jsou velmi podobné jako při sepisování diplomové práce s tím rozdílem, že při sepisování diplomové práce je pod většinou vysokých škol minimum 60 stran, u rigorózní práce jde většinou až o dvojnásobek. V této práci se velmi podepíší kvality autora a práce je na vysoké úrovni. Každá univerzita má požadavky na rigorózní práci v souladu s novelizovaným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, §46, odst. 5., avšak také jsou zde i vlastní rigorózní řády, které v některých oblastech poněkud liší. Při psaní rigorózní práce na rozdíl od diplomové práce se počítá s použitím zahraniční literatury. Rigorózní práce stejně jako diplomová, bakalářská či seminární se píše v první či třetí osobě jednotného čísla a toho je potřeba se držet při sepisování celé práce.

Obhajoba rigorózní práce

U rigorózní práce se tedy jedná o vysokých znalostech autora nejen o daném tématu, ale i o celkové orientaci v celém studiu. Jak je tomu i u bakalářských či diplomových prací, i rigorózní práce se musí náležitě obhájit, obhajoba je částí závěrečné zkoušky. Očekává se, že v tomto případě znalosti autora budou na vysoké úrovni a v neposlední řadě prokazují jeho rozsáhlou samostatnost. Při obhajobě se zkoumá, zdali autor rigorózní práce vyčerpal dostatek informací k danému tématu. Obhajoba je jako u bakalářských, diplomových či dizertačních prací ústní. Tato práce se odevzdává v tištěné i elektronické podobě opět stejně jako u bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

Podklady pro rigorózní práce si můžete objednat zde