Habilitační práce - Habilitační práce na míru

Chcete zpracovat habilitační práci a nevíte si rady? Potřebujete pomoci se strukturou či formální úpravou habilitační práce? Nejste si jisti, jak habilitační práci správně formulovat? Nevíte, jak správně citovat? Necítíte se na sepsání vysoce odborného textu habilitační práce? Nebo potřebujete jen zpracovat podklady či anotaci pro habilitační práci? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování habilitační práce, protože se staráte o rodinu či pracujete? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat současné odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro habilitační práce si můžete objednat zde


Co je to habilitační práce?

Habilitační práce musí být stejně jako práce bakalářská, diplomová, disertační či rigorózní předložena v písemné podobě, svázaná v pevných deskách. Habilitační práce se ovšem od výše zmíněných prací značně liší svou strukturou. Habilitační práce není dělena na teoretickou a praktickou část jako je to u práce diplomové či disertační a požadavky na její odbornost jsou mnohonásobně vyšší. Existuje několik druhů habilitačních prací. Habilitační práce může být buď tiskem vydaná monografie či písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, překladatelské dílo doprovázené komentáři patřičné kvality a rozsahu či vědeckou studií nebo také slovník, který svým zaměřením, úrovní a rozsahem představuje obohacení daného vědeckého oboru.

Habilitační práce a habilitační řízení

Průběh habilitačního řízení

K habilitačnímu řízení se uchazeč o titul docenta hlásí z vlastní vůle. Návrh k zahájení habilitačního řízení podává uchazeč děkanovi fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor habilitace, nebo rektorovi, má-li akreditaci pro uvedený obor přímo vysoká škola. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce, habilitační přednášky a posouzení uchazečovy odborné kvalifikace na základě níže uvedených kritérií. Počet habilitačních přednášek se různí opět podle vysoké školy, na níž habilitační řízení probíhá, zpravidla jsou ovšem tři, z nichž jedna probíhá před vědeckou radou. Délka habilitační přednášky většinou nepřesahuje dvacet minut. Po habilitační přednášce před vědeckou radou je uchazečovi dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů své habilitační práce. Uchazeči je tedy dána stejně jako u bakalářské, diplomové, disertační či rigorózní práce možnost obhajoby. Pakliže uchazeč úspěšně splní všechna podmiňující kritéria habilitačního řízení, jmenuje jej rektor dané vysoké školy docentem. Jmenování docentem na základě obhajoby habilitační práce je předpokladem pro budoucí možnost zisku profesorského titulu.

Habilitační komise

Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná, může být ovšem jmenován pouze jeden oponent dané habilitační práce. Habilitační komise posoudí v tajném hlasování vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor, jeho předcházející pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Uchazečovo jmenování docentem musí být doporučeno většinou habilitační komise, pokud k tomu nedojde, je habilitační řízení pozastaveno.

Kritéria pro úspěšné splnění habilitačního řízení

Zpracování a obhajoba habilitační práce není jediným kritériem, které musí uchazeč o titul docenta splňovat. Kritéria pro zisk tohoto akademického titulu se liší podle jednotlivých vysokých škol. Obecně lze ovšem uvést, že uchazeč o docentský titul musí být absolventem doktorského studia, což znamená, že musí mít titul CSc., Dr. nebo Ph.D. a v habilitačním řízení musí prokázat dostatečnou pedagogickou a vědeckou způsobilost. Mezi hodnotící kritéria tedy patří především uchazečova publikační a pedagogická činnost. Před začátkem habilitačního řízení ale uchazeč předkládá kromě anotace své habilitační práce i seznam všech svých odborných aktivit jako působení v praxi, stáže, účast na konferencích, splněné granty či dokonce vlastní patenty.

Publikační činnost

Publikační činností se rozumí zpracování odborných textů jako bakalářských, diplomových, disertačních či rigorózních prací, monografií, učebnic či učebních textů. Za relevantní práce pro habilitační řízení jsou ovšem považovány pouze recenzované texty vědecko - výzkumného charakteru. V humanitních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem je v tomto kontextu míněn vedoucí daného autorského kolektivu, jež výzkum koncipoval, koordinoval a napsal významnou část textu publikace. V rámci habilitačního řízení nejsou do relevantních publikací započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících.

Citační index

V rámci publikační činnosti se posuzuje i uchazečův citační index, který uvádí nakolik je daný autor citován v české či zahraniční literatuře. V rámci uchazečova citačního indexu se ovšem neposuzují tzv. autocitace. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.

Pedagogická činnost

Dostatečnou pedagogickou způsobilostí se rozumí soustavná pedagogická činnost na vysoké škole v České republice po dobu nejméně tří let a soustavné působení v pedagogických úkolech vysoké školy např. v doktorském či magisterském studiu. Uchazeč je povinen odevzdat před začátkem habilitačního řízení seznam své dosavadní pedagogické činnosti s potřebnou specifikací, musí tedy uvést, zda vedl v rámci své pedagogické činnosti semináře, cvičení či přenášky a také stručnou charakteristiku vyučovaného předmětu. V rámci přehledu své dosavadní pedagogické činnosti uvádí uchazeč i vedení bakalářských, diplomových, disertačních či rigorózních prací a případné předsedání či členství v komisi předsedající státní závěrečné či rigorózní zkoušce. Do seznamu dosavadní pedagogické činnosti může uchazeč uvést i své garantování pro určitý studijní program či předmět a své členství v radě garantů studijních programů.

Podklady pro habilitační práce si můžete objednat zde