Disertační práce - disertační práce na míru pro Vás

Byla Vám zadána disertační práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak disertační práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou, metodologií nebo formální úpravou disertační práce? Nevíte, jak správně citovat? Nevíte si rady s praktickou částí disertační práce? Nebo potřebujete jen zpracovat podklady či anotaci pro disertační práci? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro disertační práce si můžete objednat zde

Stručná charakteristika disertační práce

Disertační práce patří stejně jako práce bakalářská, diplomová či rigorózní mezi vysokoškolské kvalifikační práce. Tato práce je zadávána studentům doktorského studia na vysoké škole. Její úspěšné zpracování a obhájení je jednou z podmínek pro ukončení postgraduálního studia a tedy i pro zisk akademického titulu, z tohoto důvodu jsou na disertační práci kladeny nejvyšší nároky.

Postup při psaní disertační práce

Volba tématu

Postup při volbě tématu disertační práce je, na rozdíl od postupu při volbě tématu práce bakalářské či diplomové, značně odlišný. Student si totiž zpravidla nejdříve volí svého školitele, tedy vedoucího své disertační práce. Při volbě vedoucího práce musí student brát v úvahu především oblast jeho výzkumného zaměření. Vlastní téma práce je studentovi přiděleno přímo vedoucím práce a to právě na základě jeho výzkumného zaměření či současné vědecké činnosti.

Anotace disertační práce

Student je povinen svému vedoucímu disertační práce odevzdat návrh anotace své práce. Vedoucí disertační práce tuto anotaci se studentem následně konzultuje a navrhuje její úpravy. Výsledná anotace je tedy značně ovlivněna odbornými názory a zkušenostmi vedoucího práce a musí obsahovat téma práce, název práce a přibližný seznam budoucích odborných zdrojů práce, z nichž bude student čerpat. Úkolem anotace výzkumně zaměřených disertačních prací je i nastínit studentův budoucí výzkumný postup. Anotace disertační práce je tedy velmi podobná anotaci práce ročníkové, bakalářské, diplomové či rigorózní.

Způsob odevzdání disertační práce

Disertační práce je studentovi doktorského studia zadána již na začátku prvního roku jeho studia. Doba doktorského studia se může lišit podle typu jednotlivých vysokých škol, nejčastěji je ale standardní doba doktorského studia stanovena na čtyři roky. Dalším důvodem vysokých nároků kladených na disertační práci je tedy doba, kterou má student na její zpracování.

Způsob odevzdávání disertační práce se opět značně liší od způsobu odevzdávání práce bakalářské či diplomové. Student totiž nejdříve odevzdává teoretickou část své práce a to někdy i rok před svou státní závěrečnou zkouškou. Datum odevzdání stanovuje, stejně jako datum odevzdání práce seminární, vedoucí disertační práce. Teoretická část práce je hodnocena celou komisí oponentů a samozřejmě také vedoucím disertační práce. Tato část disertační práce je posléze studentovi navrácena s případnými komentáři oponentů či vedoucího práce, podle nichž má student možnost svou práci před finálním odevzdáním upravit.

Způsob odevzdání finální verze disertační práce se stejně jako způsob odevzdání kvalifikačních prací liší podle typu školy, na níž je zadána. Obvykle je ale požadováno, aby byla disertační práce odevzdána v pevné vazbě a její kopie v elektronické podobě.

Obhajoba disertační práce

Po odevzdání disertační práce následuje její obhajoba. Obhajoba disertační práce je stejná jako obhajoba práce ročníkové, bakalářské či diplomové ústní. Obhajoba disertační práce ovšem probíhá déle než obhajoby výše uvedených kvalifikačních prací. Tento fakt souvisí opět s nároky kladenými na tento typ práce. Student obhajuje svou práci před několikačlennou komisí oponentů. Přičemž jeden z oponentů bývá zpravidla z jiné vysoké školy, a to proto, aby byla zajištěna maximální míra objektivity hodnocení studentovy práce.

Struktura disertační práce

Rozsah

Rozsah disertační práce se liší podle typu vysoké školy, pohybuje se však zpravidla mezi jedním stem až dvěma sty stranami textu. Disertační práce je tedy zcela jiným typem textu než např. referát či seminární práce a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální.

Základní části disertační práce

Disertační práce se svou strukturou podobá práci diplomové. Disertační práce se tedy zpravidla skládá stejně jako práce diplomová, bakalářská či seminární ze dvou částí a to z části teoretické a z části praktické. Autor práce ovšem nemusí na rozdíl od výše zmíněných prací zcela explicitně rozlišovat mezi těmito dvěma základními částmi. Teoretická část disertační práce slouží k preciznímu popisu zvoleného výzkumného problému.

Praktická část disertační práce sestává z aplikace osvojených teoretických poznatků na daný výzkumný problém. Praktická část disertační práce tedy slouží stejně jako praktická část práce bakalářské či diplomové k ověření diplomantovy schopnosti aplikovat teoretické poznatky svého oboru v praxi. Výzkum uvedený v disertační práci musí být ovšem již precizním vědeckým výzkumem se všemi jeho náležitostmi a ne jen pouhou výzkumnou studií, která je typická pro práci bakalářskou. Formální náležitostí praktické části disertační práce je i diskuze, v níž student referuje o výsledcích dosažených ve svém výzkumu a porovnává je se stanovenými hypotézami, dále pak uvedení cílů výzkumu, metod zkoumání a popisu výzkumného vzorku.

Formální náležitosti disertační práce

Z formálního hlediska musí disertační práce obsahovat abstrakt s klíčovými slovy, úvod, závěr a seznamy citované literatury, tabulek, zkratek a příloh. Seznamy citované literatury jsou ovšem zpravidla vyžadovány i u nižších typů vysokoškolských prací, tedy i u referátu, seminárních či zápočtových prací. Důležité je také zmínit, že i u disertační práce je nutné stejně jako u všech typů vysokoškolských prací dodržovat správné citační normy odborných textů.

Specifikum disertační práce

Specifikem při zpracování disertační práce je tzv. autoreferát. Autoreferát je text, který sumarizuje celý obsah a dosažené výsledky disertační práce, a který je student povinen odevzdat při obhajobě disertační práce.

Styl psaní disertační práce

Disertační práce patří k těm nejodbornějším ze všech vysokoškolských kvalifikačních prací, a proto je od ní také vyžadována ta nejvyšší vědecká úroveň. Užití odborného jazyka na úrovni očekávané od studenta doktorského studia je tedy u tohoto typu práce samozřejmostí. Disertační práci lze psát stejně jako práce seminární, bakalářské či diplomové v první či třetí osobě jednotného čísla či v první osobě čísla množného. Použití určité osoby musí být ovšem jednotné v celém textu této práce. U disertační práce je kladen velký důraz na osobní názor autora na danou problematiku, tento názor by měl být ovšem podložen dlouhodobým studiem odborných pramenů nebo by měl pramenit z výsledků autorovy výzkumné studie. Autor by si měl být tedy vědom odlišnosti mezi disertační prací a úvahou (esejí), v níž nemusí být jeho názor podložen odbornými zdroji.

Základní kritéria hodnocení disertační práce

Formální úprava již nepatří mezi základní kritéria hodnocení kvality disertační práce. Doktorandova schopnost pojmout disertační práci jako odborný vědecký text a jeho znalost správných citačních norem, jsou již hodnotiteli považovány za samozřejmost. Celkově lze říci, že nároky na disertační práci jsou velmi vysoké. Oponenti a vedoucí práce zpravidla hodnotí především přínos disertační práce pro daný vědní obor a její originalitu. Student musí pomocí své disertační práce a její obhajoby přesvědčit zkušební komisi o svých kvalitách vědeckého pracovníka. Musí tedy dokázat, že je schopen samostatné vědecké práce na patřičné úrovni a že je schopen přínos své práce obhájit před ostatními odborníky v daném oboru.

Pro hodnocení disertační práce neexistuje v současné době (stejně jako pro hodnocení prací bakalářských, diplomových či rigorózních) žádná pevná struktura. I přesto lze ovšem identifikovat několik základních kritérií, podle nichž se vedoucí práce a oponenti při svém hodnocení orientují. Patří mezi ně dostatečná syntetičnost, hloubka a šířka uchopení výzkumného problému, vyváženost práce, správná metodologie užitá ve výzkumu v praktické části práce, schopnost komparace, kritického nahlížení a vhodného zacházení s citovanými zdroji, znalost současného stavu řešené problematiky a samozřejmě původnost práce.


Podklady pro disertační práce si můžete objednat zde