Diplomová práce - Diplomka - Diplomové práce na míru

Byla Vám zadána diplomová práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak diplomovou práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou nebo metodologií diplomové práce? Nebo nemáte dostatečný časový prostor na zpracování, protože se připravujete na zkoušky, pracujete či chodíte na brigády? Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám pomoc profesionálních textařů, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce a řadu dalších služeb. To vše rychle a efektivně.

Co je to diplomová práce?

Diplomová práce patří stejně jako práce bakalářská, rigorózní a disertační mezi vysokoškolské kvalifikační práce. Úspěšné napsání a obhájení diplomové práce vede k ukončení druhého stupně vysokoškolského studia a k zisku akademického titulu inženýra (Ing.), magistra (Mgr.) či magistra umění (MgA.). Diplomová práce je tedy formou odborného textu, jehož prostřednictvím student prokazuje svoji schopnost použít získané teoretické znalosti a praktické dovednosti v konkrétní vědecké práci. Základní rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací spočívá v hloubce a kvalitě zpracování daného tématu. Tento rozdíl se promítá i do rozsahu diplomové práce, jež se pohybuje v průměru mezi 50 až 90 stranami.

Jednotlivé kroky při psaní diplomové práce

Prvním krokem při psaní diplomové práce je volba jejího tématu. Volba tématu diplomové práce zcela závisí na volbě studenta a jeho dohodě s vedoucím práce. Student má zpravidla (na rozdíl od výběru témat při zpracování seminární práce či referátu) na výběr z velkého počtu témat. Po volbě tématu sestavuje student spolu se svým vedoucím práce časový harmonogram vypracování diplomové práce a předpokládaný seznam zdrojů práce. Tyto údaje jsou zpravidla součástí Zadání diplomové práce, které student odevzdává na své katedře. Diplomant spolupracuje po celou dobu psaní diplomové práce i bakalářské práce se svým vedoucím práce. Úloha vedoucího práce spočívá zejména v udílení metodických pokynů či rad při zpracování práce. Spolupráce s vedoucím práce končí zpravidla schválením diplomové práce. Pakliže je diplomová práce schválena, je student povinen dodat práci na příslušnou katedru a to zpravidla v tištěné i elektronické podobě. Před obhajobou diplomové i bakalářské práce obdrží diplomant posudky od svého vedoucího práce a oponenta s případnými připomínkami k práci či dotazy a s navrženou známkou. Obhajoba diplomové práce je ústní. Diplomant v ní stručně představí svou práci i případné výsledky svých výzkumů a zodpoví na otázky obsažené v posudku.

Struktura diplomové práce

Diplomová práce je stejně jako práce seminární uzavřený útvar skládající se ze dvou základních částí, tedy z části teoretické a z části praktické. V teoretické části diplomové práce autor popisuje zvolený výzkumný problém a zasazuje jej do širšího kontextu. Tato část diplomové práce je velmi náročná na práci s odbornými texty a na používání správných citačních norem. Praktická část diplomové práce sestává z aplikace osvojených teoretických poznatků na daný výzkumný problém. Praktická část diplomové práce tedy slouží k ověření diplomantovy schopnosti aplikovat teoretické poznatky svého oboru v praxi. Z výzkumu realizovaného v rámci praktické části práce podává následně diplomant výstup v podobě diskuze o dosažených výsledcích výzkumu a porovnává tyto výsledky s předem stanovenými hypotézami. V praktické části (v závislosti na typu práce) je rovněž nezbytné uvést cíle výzkumu, metody zkoumání, velikost výzkumného vzorku atd. V obou částech diplomové práce je vyžadován vysoký stupeň diplomantovy schopnosti uchopit výzkumný problém synteticky, tedy v dostatečné šíři a hloubce. Dalším nezbytným požadavkem je celková vyváženost práce, tedy vhodné propojení teoretické i praktické části.
Diplomová práce musí stejně jako například práce bakalářská obsahovat abstrakt s klíčovými slovy, úvod, závěr a seznamy citované literatury, tabulek, zkratek a příloh. Seznamy citované literatury jsou ovšem zpravidla vyžadovány u všech vysokoškolských prací, tedy i u seminárních či zápočtových prací.

Styl psaní diplomové práce

Diplomová práce je definována jako práce odborná, je proto nezbytně nutné ji psát odborným jazykem. Užití odborného jazyka na úrovni očekávané od studenta magisterského studia patří mezi základní kritéria hodnocení této kvalifikační práce. Diplomovou práci lze psát, stejně jako práci bakalářskou či seminární, v první či třetí osobě jednotného čísla či v první osobě čísla množného. Použití určité osoby musí být ovšem jednotné v celém textu této práce. Důležitou součástí diplomové práce je i osobní názor či postoj ke zvolenému problému, při jeho projevování je ale třeba dbát zvýšené opatrnosti. Diplomant si musí být vědom faktu, že se nejedná o úvahu (esej), kde osobní názor tvoří základ textu ale ani o referát, kde není osobní názor uveden vůbec. Text diplomové práce se musí opírat především o odbornou literaturu či závěry citovaných studií.

Základní kritéria hodnocení diplomové práce

V současné době neexistuje pevná žádná struktura kritérií při hodnocení diplomových, bakalářských či disertačních prací. I přes to ovšem lze identifikovat několik základních kritérií, podle nichž se vedoucí práce a oponenti při svém hodnocení orientují. Prvním z nich je formální stránka zpracování práce. Formální úprava diplomové práce zahrnuje dodržení všech závazných norem pro diplomovou práci určených jednotlivými katedrami vysokých škol, správné členění práce, dodržení všech zásad při strukturování textu a formálně správné citování zdrojů. Dalším důležitým kritériem je práce se zdroji. Základem tohoto hodnotícího kritéria je adekvátní výběr literatury z hlediska vhodnosti a významnosti jednotlivých pramenů. Mezi základní kritéria patří také obsahová správnost a vyváženost celého odborného textu. Základem kritéria obsahové správnosti je správnost diplomantova pochopení odborných textů, které cituje. Další součástí kritéria obsahové správnosti práce je správná metodologie užitá ve výzkumu v praktické části. Oponent a vedoucí práce zpravidla také hodnotí originalitu a přínos diplomové práce. Hodnoceno je zejména to, zda diplomant věnoval práci adekvátní úsilí a čas, zda se pokusil o netradiční či originální nápad při řešení výzkumného problému a zda je diplomová práce přínosem pro daný obor. Tato hodnotící kritéria platí i pro práce seminární, bakalářské, rigorózní a disertační.

Podklady pro diplomové práce si můžete objednat zde