Absolventská práce - absolventské práce na míru

Byla Vám zadána absolventská práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak absolventskou práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou, metodologií nebo formální úpravou absolventské práce? Nevíte, jak správně citovat? Nevíte si rady s praktickou částí absolventské práce? Nebo potřebujete jen zpracovat podklady či anotaci pro absolventskou práci? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro absolventské práce si můžete objednat zde


Absolventská práce a absolutorium

Co je to absolventská práce?

Absolventská práce je závěrečná práce na vyšší odborné škole. Absolventskou práci lze co do náročnosti požadavků přirovnat k bakalářské práci na vysoké škole a to zejména proto, že pomocí ní student prokazuje znalost teoretických poznatků svého oboru, schopnost aplikovat tyto poznatky v praxi a schopnost zaujmout k těmto poznatků určitý postoj, který je následně schopen obhájit před zkušební komisí.

Absolutorium

Absolutorium je závěrečná zkouška na vyšších odborných školách. Tato zkouška se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a zpracování a obhajoby absolventské práce. Po zdárném absolvování absolutoria obdrží student titul DiS., tedy diplomovaný specialista.

Rozsah a struktura absolventské práce

Rozsah absolventské práce závisí na jednotlivých typech vyšších odborných škol, zpravidla se však pohybuje stejně jako rozsah práce bakalářské mezi 30 a 40 normostranami textu. Struktura absolventské práce na vyšší odborné škole je stejná jako struktura absolventských prací na vysoké škole, především jako struktura práce bakalářské, diplomové a disertační. Struktura absolventské práce se skládá z úvodu, teoretické a praktické části, závěru a seznamu použitých zdrojů. Absolventská práce může ovšem být zaměřena stejně jako práce bakalářská čistě teoreticky, i v tomto případě se ale zpravidla dotýká určitých problémů z praxe daného oboru.

Postup při psaní absolventské práce

Absolventská práce: volba tématu

Seznam témat absolventských prací předkládá studentům škola. Student má zpravidla (na rozdíl od výběru témat při zpracování seminární či ročníkové práce nebo referátu) na výběr z velkého počtu témat absolventských prací. Po dohodě s vedoucím práce si student ovšem může stejně jako u práce bakalářské či diplomové navrhnout své vlastní téma absolventské práce. Specifikem pokynů pro vypracování absolventské práce je stanova, že jednu absolventskou práci může společně zpracovávat a obhajovat více studentů. Takto zpracovávaná absolventská práce je ovšem hodnocena pomocí náročnějších kritérií na zpracování a obhajobu. Na jiných typech škol je společné vypracování zadané práce typické spíše pro seminární či ročníkové práce nebo referáty.

Spolupráce s vedoucím absolventské práce

Pakliže má již student zvoleno téma své absolventské práce, je povinen sestavit spolu se svým vedoucím práce předběžný seznam odborných zdrojů absolventské práce a připravit předběžný harmonogram vypracování jednotlivých částí práce. Tyto údaje jsou také součástí zadání absolventské práce, které student odevzdává své škole. V průběhu zpracování absolventské práce je student (stejně jako v průběhu zpracování práce bakalářské, diplomové či disertační) povinen spolupracovat se svým vedoucím práce. Úloha vedoucího práce spočívá zejména v udílení metodických pokynů či rad při zpracování práce.

Absolventská práce: odevzdání a obhajoba

Po schválení práce vedoucím práce je student povinen svou absolventskou práci odevzdat. Absolventská práce musí být stejně jako práce bakalářská, diplomová, disertační, rigorózní a habilitační odevzdána ve dvou kopiích svázaných v pevných deskách formátu A4 a v elektronické podobě. Po odevzdání vypracuje vedoucí a oponent absolventské práce její posudek s navrženou známkou a případnými dotazy či připomínkami. Obhajoba absolventské práce je ústní a trvá většinou 20 minut. Student v ní svou práci stručně představí, prezentuje případné výsledky výzkumů obsažených v praktické části a zodpoví na otázky obsažené v posudku práce.

Základní kritéria hodnocení absolventské práce

V současné době neexistuje pevná žádná struktura kritérií při hodnocení absolventských, bakalářských, diplomových či disertačních prací. I přes to lze ale identifikovat několik základních kritérií, podle nichž se vedoucí práce a oponenti při svém hodnocení orientují. Prvním z nich je formální stránka zpracování práce.

Formální úprava absolventské práce

Absolventská práce musí být strukturována podle zásad strukturování textu stanovených jednotlivými školami, tedy správné členění práce do jednotlivých částí a kapitol a dodržení všech formálních náležitostí práce jako abstrakt, prohlášení o autorství a poděkování vedoucímu práce. Hodnotitelé se zaměřují ovšem také na správné zarovnání textu, nastavení okraje, velikosti písma, řádkování, odsazení a číslování stran absolventské práce.

Adekvátní zdroje a vědecké pojetí

Důležitým kritériem hodnocení absolventské práce je také práce se zdroji. Základem tohoto hodnotícího kritéria je adekvátní výběr literatury z hlediska vhodnosti a významnosti jednotlivých pramenů a její správné citování dle aktuálních citačních norem. Absolventská práce je rovněž hodnocena z hlediska svého vědeckého pojetí, tedy z hlediska objektivního přístupu ke studovaným faktům a také užití odborného jazyka na úrovni absolventa vyšší odborné školy.

Absolventská práce a vyjádření vlastního názoru

Důležitou součástí absolventské práce je také vyjádření osobního názoru či postoje ke zpracovávanému tématu. Při vyjádření svého názoru si ovšem student musí být vědom faktu, že se nejedná o úvahu (esej), kde osobní názor tvoří základ textu, ale ani o referát, kde není osobní názor uveden vůbec.

Podklady pro absolventské práce si můžete objednat zde


Nejčastěji hledáte:

Absolventská práce, absolventské práce, absolventské práce na míru, absolventská práce na míru, absolventská práce na zakázku, zpracování absolventské práce, vypracování absolventské práce, sepsání absolventské práce, napsání absolventské práce, vyhotovení absolventské práce